Ενημέρωση Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας (ΣΕΕΚ) για τις Υποβληθείσες Ερευνητικές Προτάσεις και Πολιτική Μοριοδότησης Ερευνητικών Προτάσεων