Υποβολή αιτήσεων για διαμονή στις φοιτητικές εστίες (2018-19)


Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις Στέγαση

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου για διαμονή στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Φοιτητικές Εστίες), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές που πληρούν καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (εδώ).

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα διαθέσιμα διαμερίσματα και τις χρεώσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα (εδώ). 

Η διάθεση των διαμερισμάτων θα γίνει στη βάση κατάταξης μορίων, σύμφωνα με το νέο Κανόνα Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης (εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, αφού διαβάσουν τους κανόνες επιλογής ενοίκων (εδώ) και τους κανόνες διαμονής (εδώ), να συμπληρώσουν την Αίτησης Μοριοδότησης Κοινωνικοοοικονομικής Κατάστασης (εδώ). Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον για Στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες. Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι για Στέγαση μπορούν να δηλώσουν στο ίδιο έντυπο ενδιαφέρον και για άλλα βοηθήματα. Τονίζεται ότι για τα υπόλοιπα βοηθήματα που ενδιαφέρουν φοιτητές πέραν της Στέγασης, θα υπάρξει χωριστή ανακοίνωση και προθεσμίες σε κατοπινό στάδιο.

Οι αιτήσεις, συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν στον Τομέα Ευημερίας Φοιτητών (Γραφείο Στέγασης) της Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 (ώρα 2μμ).

Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Μοριοδότησης – Κατανομή διαμερισμάτων

Η ΥΣΦΜ θα εργαστεί προκειμένου η μοριοδότηση να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί εντός δύο βδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.  Ωστόσο, η κατανομή των διαμερισμάτων υπολογίζεται να γίνει συνολικά και για όλους τους φοιτητές στις αρχές Αυγούστου. Αυτό διότι θα πρέπει να δοθεί χρονικό περιθώριο να υποβληθούν αιτήσεις από τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές και να πραγματοποιηθεί συνολική κατάταξη μορίων.

Διαδικασία Ενστάσεων

Σε περίπτωση όπου οποιοσδήποτε αιτητής κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την μοριοδότηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει στην ΥΣΦΜ, εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτώς και αιτιολογημένα ένσταση.

Για πληροφορίες

Πέραν της ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25 002534 (Άννα Κωνσταντίνου), 25 002710/11 (Μαρίζα Αλωνεύτη) και 25 002412 (Χριστίνα Βασιλείου).

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου για διαμονή στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Φοιτητικές Εστίες), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές που πληρούν καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (εδώ).

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα διαθέσιμα διαμερίσματα και τις χρεώσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα (εδώ). 

Η διάθεση των διαμερισμάτων θα γίνει στη βάση κατάταξης μορίων, σύμφωνα με το νέο Κανόνα Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης (εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, αφού διαβάσουν τους κανόνες επιλογής ενοίκων (εδώ) και τους κανόνες διαμονής (εδώ), να συμπληρώσουν την Αίτησης Μοριοδότησης Κοινωνικοοοικονομικής Κατάστασης (εδώ). Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον για Στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες. Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι για Στέγαση μπορούν να δηλώσουν στο ίδιο έντυπο ενδιαφέρον και για άλλα βοηθήματα. Τονίζεται ότι για τα υπόλοιπα βοηθήματα που ενδιαφέρουν φοιτητές πέραν της Στέγασης, θα υπάρξει χωριστή ανακοίνωση και προθεσμίες σε κατοπινό στάδιο.

Οι αιτήσεις, συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν στον Τομέα Ευημερίας Φοιτητών (Γραφείο Στέγασης) της Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 (ώρα 2μμ).

Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Μοριοδότησης – Κατανομή διαμερισμάτων

Η ΥΣΦΜ θα εργαστεί προκειμένου η μοριοδότηση να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί εντός δύο βδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.  Ωστόσο, η κατανομή των διαμερισμάτων υπολογίζεται να γίνει συνολικά και για όλους τους φοιτητές στις αρχές Αυγούστου. Αυτό διότι θα πρέπει να δοθεί χρονικό περιθώριο να υποβληθούν αιτήσεις από τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές και να πραγματοποιηθεί συνολική κατάταξη μορίων.

Διαδικασία Ενστάσεων

Σε περίπτωση όπου οποιοσδήποτε αιτητής κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την μοριοδότηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει στην ΥΣΦΜ, εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτώς και αιτιολογημένα ένσταση.

Για πληροφορίες

Πέραν της ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25 002534 (Άννα Κωνσταντίνου), 25 002710/11 (Μαρίζα Αλωνεύτη) και 25 002412 (Χριστίνα Βασιλείου).