Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Οι εγγραφές σε μαθήματα για όλους/όλες τους/τις Προπτυχιακούς/ές και Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού) θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS) https://sis.cut.ac.cy/irj/portal σύμφωνα με το παρακάτω  πρόγραμμα.

Η διαδικασία των εγγραφών για το κάθε εξάμηνο, ξεκινά στις 9 π.μ. της μέρας που αναγράφεται (για παράδειγμα οι εγγραφές για τους/τις φοιτητές/τριες 3ου-4ου εξαμήνου ξεκινούν στις 9 π.μ., την Τετάρτη 12/1/2022).

Προπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες

Δευτέρα 10/1/2022

Τρίτη    11/1/2022

Τετάρτη 12/1/2022

Πέμπτη 13/1/2022

7ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου

 

 

 

5ου - 6ου Εξαμήνου

 

 

 

3ου - 4ου Εξαμήνου

 

 

 

1ου - 2ου Εξαμήνου

 

 

 

Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες (Μάστερ & Διδακτορικού Επιπέδου)

 • Φοιτητές/τριες που ΔΕΝ θα έχουν ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις μαθημάτων του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2021/22 ΔΕΝ θα μπορέσουν να εγγραφούν.  Γι’ αυτό καλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες να βεβαιωθούν ότι έχουν συμπληρώσεις τις αξιολογήσεις ΠΡΙΝ τις εγγραφές. Το Portal (SIS) θα είναι ανοικτό για αυτό τον σκοπό την περίοδο μεταξύ 8-14/1/2022.

Επεξηγήσεις για Προπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες

Ο/Η κάθε Προπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην προκαθορισμένη γι’ αυτόν/ην ημερομηνία. Άτομα που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με τη φοίτησή τους ή επιθυμούν συμβουλή / ενημέρωση για θέματα σπουδών (π.χ. επιλογή μαθημάτων κ.λ.π.), μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο ή/και με τον αρμόδιο Λειτουργό της Υπηρεσίας Σπουδών ώστε να λάβουν την απαραίτητη καθοδήγηση.

Σημαντικές σημειώσεις:

1. Φόρτος Εγγραφής σε Μαθήματα: Ο/Η φοιτητής/τρια, σε συνεννόηση και με έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου, μπορεί να υπερβαίνει τον κανονικό φόρτο κάθε εξαμήνου κατά ένα μάθημα μέχρι το 6ο εξάμηνο και κατά δύο μαθήματα μετά το 6ο εξάμηνο φοίτησης. Για φοιτητές/τριες που βρίσκονται επί πτυχίο (μετά το 7ο εξάμηνο) η πτυχιακή εργασία δεν λογίζεται στα δύο πρόσθετα μαθήματα.

[Μεταβατική διάταξη: Για όσους/ες είχαν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα επιτρέπεται αυξημένος φόρτος μέχρι 42πμ, με έγκριση του Προέδρου Τμήματος].

Φοιτητής/τρια που στο πρώτο ή/και στο δεύτερο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών αποτυγχάνει στα μισά ή περισσότερα μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί, στα επόμενα εξάμηνα (3ο ή/και 4ο εξάμηνο) δεν μπορεί να εγγραφεί παρά μόνο στα μαθήματα που απέτυχε. Για να μπορεί να προχωρήσει σε εγγραφή μαθημάτων στο 3ο ή/και 4ο εξάμηνο θα πρέπει να έχει επιτύχει σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου του πρώτου έτους σπουδών, με εξαίρεση ένα μάθημα σε κάθε εξάμηνο.

2. Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής/τρια που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο      οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του διδάσκοντος στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy. Tο αίτημα θα προωθηθεί στον αρμόδιο Λειτουργό της ΥΣΦΕ ο οποίος και θα ενημερώσει σχετικά τον/την φοιτητή/τρια για την έκβαση του αιτήματός του/της.

3. Εγγραφή Φοιτητών/τριών με σύγκρουση ωρολογίου: Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν σε μάθημα στο οποίο απέτυχαν ανεξάρτητα αν υπάρχει σύγκρουση ωρολογίου με άλλο μάθημα και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν τις διαλέξεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Νοείται ότι οφείλουν να παρακαθίσουν σε όλες τις δοκιμασίες που προβλέπει το διάγραμμα κάθε μαθήματος (π.χ. ενδιάμεση και τελική εξέταση, εργασία, κ.ά.). Νοείται περαιτέρω ότι κάθε Τμήμα δύναται κατά την κρίση του να μην επιτρέψει την πρόνοια αυτή για ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Σημειώνεται ότι τα αιτήματα φοιτητών/τριών με σύγκρουση ωρολογίου θα πρέπει να αποστέλνονται στο studies@cut.ac.cy με θέμα: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ και τα εξής στοιχεία:

 • Αρ. Φοιτητή / Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας
 • Ονοματεπώνυμο
 • Τμήμα
 • Κωδικό μαθήματος (που δεν κατέστη δυνατή η εγγραφή του)

Τα πλήρη αιτήματα θα εξετάζονται από τους Λειτουργούς του Γραφείο Σπουδών που και εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτά αφορούν επανάληψη μαθήματος και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Τμήματος, θα προχωρούν κατευθείαν με την εγγραφή τους.

Επεξηγήσεις για Μεταπτυχιακούς/ες  Φοιτητές/τριες (Μάστερ και Διδακτορικού Επιπέδου)

Οι Μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες (επιπέδου μάστερ) που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής, θα πρέπει κάθε εξάμηνο να  εγγράφονται στο εν λόγω μάθημα μέχρι την ολοκλήρωση της διατριβής τους. Μέγιστη Διάρκεια Φοίτησης είναι τα 8 Εξάμηνα.

Οι Διδακτορικοί/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο «Ερευνητικό ή Συγγραφικό» στάδιο και στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε χρονιάς να παραδίδουν την «Ετήσια Έκθεση Προόδου». Στις περιπτώσεις όπου οι διδακτορικοί/ες φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει ΟΛΑ τα «Στάδια» είναι υποχρεωμένοι/ες να εγγράφονται στο τυπικό μάθημα PG_900 (Στάδιο Εκπόνησης Πρωτότυπης Διατριβής) με το οποίο διατηρείται ενεργή η φοιτητική τους ιδιότητα. Νοείται ότι φοιτητές/τριες που ΔΕΝ έχουν προσκομίσει τη ετήσια έκθεση Προόδου, δεν θα μπορούν να προχωρήσουν με την εγγραφή τους.

Οικονομικές Εκκρεμότητες

Αν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40, δόσεις διδάκτρων, Στέγαση, Βιβλιοθήκη κλπ.) το σύστημα δε θα επιτρέπει την εγγραφή του/της σε μαθήματα. 

Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν οικονομική εκκρεμότητα, θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της περιόδου εγγραφών. Για απορίες ως προς ενδεχόμενες οφειλές μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710/11 ή στο email: kep@cut.ac.cy. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προχωρούν σε οποιαδήποτε πληρωμή οφειλών, να αποστέλλουν άμεσα τη σχετική απόδειξη στο kep@cut.ac.cy.

Τεχνική Υποστήριξη*

Αν για οποιοδήποτε λόγο φοιτητής/τρια αντιμετωπίσει τεχνικό ή άλλο πρόβλημα, καλείται να αποστείλει σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy γράφοντας ξεκάθαρα:

 1. Ονοματεπώνυμο και αρ. πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας
 2. Τμήμα
 3. Πρόβλημα που αντιμετωπίζετε
 4. Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα όπου υφίσταται.

* Αιτήματα που δε θα αναφέρουν τις πιο πάνω πληροφορίες δε θα μπορούν να εξεταστούν.

Εναλλακτικά μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Σπουδών ως ακολούθως:

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Κωνσταντίνα Χατζημιτσή

Λειτουργός (Γραφείο Σπουδών)

25002416

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Γιώτα Θεμιστοκλέους

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας & Τμήματος Χημικών Μηχανικών)

25002584

yiota.themistocleous@cut.ac.cy

Έλενα Σταυρινίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης & Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)

25002426

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Άντρη Κυριάκου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επιστημών Υγείας)

25002597

andri.kyriacou@cut.ac.cy

Θεοδώρα Πατσιάουρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας & Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων)

25002213

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

Κεντρικό E-mail επικοινωνίας με Γραφείο Σπουδών: studies@cut.ac.cy

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Επανέκδοση Κωδικού: https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/ist/information/student-info/

Διαδικασίας Εγγραφής σε Μαθήματα  https://www.youtube.com/watch?v=j8tnW3UKapM

Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/policies-and-procedures/

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Οι εγγραφές σε μαθήματα για όλους/όλες τους/τις Προπτυχιακούς/ές και Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού) θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS) https://sis.cut.ac.cy/irj/portal σύμφωνα με το παρακάτω  πρόγραμμα.

Η διαδικασία των εγγραφών για το κάθε εξάμηνο, ξεκινά στις 9 π.μ. της μέρας που αναγράφεται (για παράδειγμα οι εγγραφές για τους/τις φοιτητές/τριες 3ου-4ου εξαμήνου ξεκινούν στις 9 π.μ., την Τετάρτη 12/1/2022).

Προπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες

Δευτέρα 10/1/2022

Τρίτη    11/1/2022

Τετάρτη 12/1/2022

Πέμπτη 13/1/2022

7ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου

 

 

 

5ου - 6ου Εξαμήνου

 

 

 

3ου - 4ου Εξαμήνου

 

 

 

1ου - 2ου Εξαμήνου

 

 

 

Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες (Μάστερ & Διδακτορικού Επιπέδου)

 • Φοιτητές/τριες που ΔΕΝ θα έχουν ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις μαθημάτων του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2021/22 ΔΕΝ θα μπορέσουν να εγγραφούν.  Γι’ αυτό καλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες να βεβαιωθούν ότι έχουν συμπληρώσεις τις αξιολογήσεις ΠΡΙΝ τις εγγραφές. Το Portal (SIS) θα είναι ανοικτό για αυτό τον σκοπό την περίοδο μεταξύ 8-14/1/2022.

Επεξηγήσεις για Προπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες

Ο/Η κάθε Προπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην προκαθορισμένη γι’ αυτόν/ην ημερομηνία. Άτομα που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με τη φοίτησή τους ή επιθυμούν συμβουλή / ενημέρωση για θέματα σπουδών (π.χ. επιλογή μαθημάτων κ.λ.π.), μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο ή/και με τον αρμόδιο Λειτουργό της Υπηρεσίας Σπουδών ώστε να λάβουν την απαραίτητη καθοδήγηση.

Σημαντικές σημειώσεις:

1. Φόρτος Εγγραφής σε Μαθήματα: Ο/Η φοιτητής/τρια, σε συνεννόηση και με έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου, μπορεί να υπερβαίνει τον κανονικό φόρτο κάθε εξαμήνου κατά ένα μάθημα μέχρι το 6ο εξάμηνο και κατά δύο μαθήματα μετά το 6ο εξάμηνο φοίτησης. Για φοιτητές/τριες που βρίσκονται επί πτυχίο (μετά το 7ο εξάμηνο) η πτυχιακή εργασία δεν λογίζεται στα δύο πρόσθετα μαθήματα.

[Μεταβατική διάταξη: Για όσους/ες είχαν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα επιτρέπεται αυξημένος φόρτος μέχρι 42πμ, με έγκριση του Προέδρου Τμήματος].

Φοιτητής/τρια που στο πρώτο ή/και στο δεύτερο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών αποτυγχάνει στα μισά ή περισσότερα μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί, στα επόμενα εξάμηνα (3ο ή/και 4ο εξάμηνο) δεν μπορεί να εγγραφεί παρά μόνο στα μαθήματα που απέτυχε. Για να μπορεί να προχωρήσει σε εγγραφή μαθημάτων στο 3ο ή/και 4ο εξάμηνο θα πρέπει να έχει επιτύχει σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου του πρώτου έτους σπουδών, με εξαίρεση ένα μάθημα σε κάθε εξάμηνο.

2. Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής/τρια που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο      οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του διδάσκοντος στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy. Tο αίτημα θα προωθηθεί στον αρμόδιο Λειτουργό της ΥΣΦΕ ο οποίος και θα ενημερώσει σχετικά τον/την φοιτητή/τρια για την έκβαση του αιτήματός του/της.

3. Εγγραφή Φοιτητών/τριών με σύγκρουση ωρολογίου: Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν σε μάθημα στο οποίο απέτυχαν ανεξάρτητα αν υπάρχει σύγκρουση ωρολογίου με άλλο μάθημα και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν τις διαλέξεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Νοείται ότι οφείλουν να παρακαθίσουν σε όλες τις δοκιμασίες που προβλέπει το διάγραμμα κάθε μαθήματος (π.χ. ενδιάμεση και τελική εξέταση, εργασία, κ.ά.). Νοείται περαιτέρω ότι κάθε Τμήμα δύναται κατά την κρίση του να μην επιτρέψει την πρόνοια αυτή για ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Σημειώνεται ότι τα αιτήματα φοιτητών/τριών με σύγκρουση ωρολογίου θα πρέπει να αποστέλνονται στο studies@cut.ac.cy με θέμα: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ και τα εξής στοιχεία:

 • Αρ. Φοιτητή / Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας
 • Ονοματεπώνυμο
 • Τμήμα
 • Κωδικό μαθήματος (που δεν κατέστη δυνατή η εγγραφή του)

Τα πλήρη αιτήματα θα εξετάζονται από τους Λειτουργούς του Γραφείο Σπουδών που και εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτά αφορούν επανάληψη μαθήματος και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Τμήματος, θα προχωρούν κατευθείαν με την εγγραφή τους.

Επεξηγήσεις για Μεταπτυχιακούς/ες  Φοιτητές/τριες (Μάστερ και Διδακτορικού Επιπέδου)

Οι Μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες (επιπέδου μάστερ) που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής, θα πρέπει κάθε εξάμηνο να  εγγράφονται στο εν λόγω μάθημα μέχρι την ολοκλήρωση της διατριβής τους. Μέγιστη Διάρκεια Φοίτησης είναι τα 8 Εξάμηνα.

Οι Διδακτορικοί/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο «Ερευνητικό ή Συγγραφικό» στάδιο και στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε χρονιάς να παραδίδουν την «Ετήσια Έκθεση Προόδου». Στις περιπτώσεις όπου οι διδακτορικοί/ες φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει ΟΛΑ τα «Στάδια» είναι υποχρεωμένοι/ες να εγγράφονται στο τυπικό μάθημα PG_900 (Στάδιο Εκπόνησης Πρωτότυπης Διατριβής) με το οποίο διατηρείται ενεργή η φοιτητική τους ιδιότητα. Νοείται ότι φοιτητές/τριες που ΔΕΝ έχουν προσκομίσει τη ετήσια έκθεση Προόδου, δεν θα μπορούν να προχωρήσουν με την εγγραφή τους.

Οικονομικές Εκκρεμότητες

Αν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40, δόσεις διδάκτρων, Στέγαση, Βιβλιοθήκη κλπ.) το σύστημα δε θα επιτρέπει την εγγραφή του/της σε μαθήματα. 

Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν οικονομική εκκρεμότητα, θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της περιόδου εγγραφών. Για απορίες ως προς ενδεχόμενες οφειλές μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710/11 ή στο email: kep@cut.ac.cy. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προχωρούν σε οποιαδήποτε πληρωμή οφειλών, να αποστέλλουν άμεσα τη σχετική απόδειξη στο kep@cut.ac.cy.

Τεχνική Υποστήριξη*

Αν για οποιοδήποτε λόγο φοιτητής/τρια αντιμετωπίσει τεχνικό ή άλλο πρόβλημα, καλείται να αποστείλει σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy γράφοντας ξεκάθαρα:

 1. Ονοματεπώνυμο και αρ. πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας
 2. Τμήμα
 3. Πρόβλημα που αντιμετωπίζετε
 4. Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα όπου υφίσταται.

* Αιτήματα που δε θα αναφέρουν τις πιο πάνω πληροφορίες δε θα μπορούν να εξεταστούν.

Εναλλακτικά μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Σπουδών ως ακολούθως:

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Κωνσταντίνα Χατζημιτσή

Λειτουργός (Γραφείο Σπουδών)

25002416

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Γιώτα Θεμιστοκλέους

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας & Τμήματος Χημικών Μηχανικών)

25002584

yiota.themistocleous@cut.ac.cy

Έλενα Σταυρινίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης & Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)

25002426

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Άντρη Κυριάκου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επιστημών Υγείας)

25002597

andri.kyriacou@cut.ac.cy

Θεοδώρα Πατσιάουρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας & Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων)

25002213

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

Κεντρικό E-mail επικοινωνίας με Γραφείο Σπουδών: studies@cut.ac.cy

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Επανέκδοση Κωδικού: https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/ist/information/student-info/

Διαδικασίας Εγγραφής σε Μαθήματα  https://www.youtube.com/watch?v=j8tnW3UKapM

Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/policies-and-procedures/