Υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, 2021-22


Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα Στήριξη Φοιτητών Σπουδές

Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων για εσωτερικές υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Αφορά ενεργούς/ές μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες (Μάστερ ή Διδακτορικού) που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο πρώτο ή στο δεύτερο εξάμηνο της φοίτησης τους.

Οι υποτροφίες δίδονται υπό τη μορφή της μερικής ή πλήρους κάλυψης διδάκτρων, στη βάση κανόνων (πατήστε εδώ) και σύμφωνα με την κατάταξη μοριοδότησης (πατήστε εδώ για τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης).

Σύμφωνα με τους Κανόνες παραχώρησης υποτροφιών, οι αιτήσεις από Κύπριους φοιτητές/ριες υποβάλλονται/αξιολογούνται χωριστά από τους/τις μη Κύπριους/ες. Ως Κύπριοι/ες φοιτητές/ριες θεωρούνται όσοι/ες έχουν τη μόνιμη οικογενειακή διαμονή τους στην Κύπρο και οι γονείς τους ή/και οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/ριες διαθέτουν φορολογική ταυτότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία και μητρώο στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες από Ελλάδα συμπληρώνουν την ίδια ηλεκτρονική φόρμα με τους/τις Κύπριους/ες (πιο κάτω) αλλά θα αξιολογηθούν χωριστά. 

Αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του/της φοιτητή/ριας που αιτείται, ζητούνται πιστοποιητικά για τεκμηρίωση της οικονομικής ή/και κοινωνικής κατάστασης. Αιτήσεις που θα υποβληθούν χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Πιστοποιητικά (αναλόγως περίπτωσης):

 • Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για το έτος 2020 (δείγμα). Υποβάλλεται από πατέρα και μητέρα, είτε εργάζονταν είτε όχι. Υποβάλλεται επίσης από φοιτητή/ρια καθώς και εξαρτώμενα αδέρφια αν είναι άνω των 25 ετών. Εκδίδονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. 
 • Πιστοποιητικό γέννησης για κάθε εξαρτώμενο παιδί της οικογένειας. Εκδίδεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση φοίτησης για αδέλφια που σπουδάζουν, του τρέχοντος φθινοπωρινού εξαμήνου 2021-22. Η βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει το έτος εισδοχής  στο Πανεπιστήμιο. Εκδίδεται από κάθε Πανεπιστήμιο.
 • Στρατολογική βεβαίωση για αδέλφια που υπηρετούν τώρα στην Εθνική Φρουρά. Εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία της ΕΦ.
 • Για γονείς που είναι άνεργοι, βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που να βεβαιώνει ότι ο πατέρας ή/και η μητέρα του/της φοιτητή/ριας ήταν άνεργος/η κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης ή Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης.
 • Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης αναπηρίας γονέα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 60%) ή σύνταξης ανικανότητας για εργασία γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 75%) για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020). Εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος γονέα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020). Εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση για λήψη σύνταξης χηρείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020). Εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020) από το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας (να επισυνάπτεται απόκομμα του συνολικού ετήσιου ποσού λήψης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος). Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών/γονέων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα ή επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας.
 • Πιστοποιητικό θανάτου γονέα, για φοιτητές/ριες που είναι ορφανοί. Εκδίδεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση για αιτητές που είναι τέκνα αγνοουμένων/πεσόντων ή πεσόντων κατά την εκτέλεση δημόσιου υπηρεσιακού καθήκοντος.. Εκδίδεται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.
 • Πιστοποιητικό διάλυσης γάμου ή ένορκος δήλωση για εγκατάλειψη οικογένειας ή για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση (ισχύει για περιπτώσεις διαζυγίου στην οικογένεια). Εκδίδεται από Πρωτοκολλητή.
 • Βεβαίωση για αιτητές που είναι παιδιά οικογενειών που διαμένουν στο Ριζοκάρπασο. Εκδίδεται από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων.
 • Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας φοιτητή/ριας, για περιπτώσεις φοιτητή/ριας με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση. Εκδίδεται από ιατρό.
 • Επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή/και βεβαιώσεις, π.χ. επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις από Οργανισμούς (όπως πχ ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Επιδόματα Κατοίκων Ορεινών Περιοχών κλπ)
 • Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά κρίνει η ΥΣΦΕ ότι είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση της αίτησης

Πατήστε εδώ για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Οι ξένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές (μη Κύπριοι, μη Ελλαδίτες) που θα ήθελαν να αιτηθούν υποτροφίας με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν για σχετική καθοδήγηση με το αρμόδιο γραφείο, στο τηλ. 25 002541, stella.theocharous@cut.ac.cy 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021 στις 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25002541, 25 002710/11 και stella.theocharous@cut.ac.cy 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων για εσωτερικές υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Αφορά ενεργούς/ές μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες (Μάστερ ή Διδακτορικού) που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο πρώτο ή στο δεύτερο εξάμηνο της φοίτησης τους.

Οι υποτροφίες δίδονται υπό τη μορφή της μερικής ή πλήρους κάλυψης διδάκτρων, στη βάση κανόνων (πατήστε εδώ) και σύμφωνα με την κατάταξη μοριοδότησης (πατήστε εδώ για τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης).

Σύμφωνα με τους Κανόνες παραχώρησης υποτροφιών, οι αιτήσεις από Κύπριους φοιτητές/ριες υποβάλλονται/αξιολογούνται χωριστά από τους/τις μη Κύπριους/ες. Ως Κύπριοι/ες φοιτητές/ριες θεωρούνται όσοι/ες έχουν τη μόνιμη οικογενειακή διαμονή τους στην Κύπρο και οι γονείς τους ή/και οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/ριες διαθέτουν φορολογική ταυτότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία και μητρώο στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες από Ελλάδα συμπληρώνουν την ίδια ηλεκτρονική φόρμα με τους/τις Κύπριους/ες (πιο κάτω) αλλά θα αξιολογηθούν χωριστά. 

Αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του/της φοιτητή/ριας που αιτείται, ζητούνται πιστοποιητικά για τεκμηρίωση της οικονομικής ή/και κοινωνικής κατάστασης. Αιτήσεις που θα υποβληθούν χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Πιστοποιητικά (αναλόγως περίπτωσης):

 • Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για το έτος 2020 (δείγμα). Υποβάλλεται από πατέρα και μητέρα, είτε εργάζονταν είτε όχι. Υποβάλλεται επίσης από φοιτητή/ρια καθώς και εξαρτώμενα αδέρφια αν είναι άνω των 25 ετών. Εκδίδονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. 
 • Πιστοποιητικό γέννησης για κάθε εξαρτώμενο παιδί της οικογένειας. Εκδίδεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση φοίτησης για αδέλφια που σπουδάζουν, του τρέχοντος φθινοπωρινού εξαμήνου 2021-22. Η βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει το έτος εισδοχής  στο Πανεπιστήμιο. Εκδίδεται από κάθε Πανεπιστήμιο.
 • Στρατολογική βεβαίωση για αδέλφια που υπηρετούν τώρα στην Εθνική Φρουρά. Εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία της ΕΦ.
 • Για γονείς που είναι άνεργοι, βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που να βεβαιώνει ότι ο πατέρας ή/και η μητέρα του/της φοιτητή/ριας ήταν άνεργος/η κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης ή Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης.
 • Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης αναπηρίας γονέα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 60%) ή σύνταξης ανικανότητας για εργασία γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 75%) για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020). Εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος γονέα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020). Εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση για λήψη σύνταξης χηρείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020). Εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020) από το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας (να επισυνάπτεται απόκομμα του συνολικού ετήσιου ποσού λήψης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος). Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών/γονέων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα ή επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας.
 • Πιστοποιητικό θανάτου γονέα, για φοιτητές/ριες που είναι ορφανοί. Εκδίδεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση για αιτητές που είναι τέκνα αγνοουμένων/πεσόντων ή πεσόντων κατά την εκτέλεση δημόσιου υπηρεσιακού καθήκοντος.. Εκδίδεται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.
 • Πιστοποιητικό διάλυσης γάμου ή ένορκος δήλωση για εγκατάλειψη οικογένειας ή για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση (ισχύει για περιπτώσεις διαζυγίου στην οικογένεια). Εκδίδεται από Πρωτοκολλητή.
 • Βεβαίωση για αιτητές που είναι παιδιά οικογενειών που διαμένουν στο Ριζοκάρπασο. Εκδίδεται από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων.
 • Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας φοιτητή/ριας, για περιπτώσεις φοιτητή/ριας με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση. Εκδίδεται από ιατρό.
 • Επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή/και βεβαιώσεις, π.χ. επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις από Οργανισμούς (όπως πχ ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Επιδόματα Κατοίκων Ορεινών Περιοχών κλπ)
 • Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά κρίνει η ΥΣΦΕ ότι είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση της αίτησης

Πατήστε εδώ για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Οι ξένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές (μη Κύπριοι, μη Ελλαδίτες) που θα ήθελαν να αιτηθούν υποτροφίας με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν για σχετική καθοδήγηση με το αρμόδιο γραφείο, στο τηλ. 25 002541, stella.theocharous@cut.ac.cy 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021 στις 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25002541, 25 002710/11 και stella.theocharous@cut.ac.cy