Υποτροφίες για φοιτητές πτυχίου από Αφρική

Υποτροφίες για φοιτητές πτυχίου από Αφρική

Σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Κένυας, το Πανεπιστήμιο προσφέρει πλήρη υποτροφία σε μικρό αριθμό φοιτητών από την Κένυα και την Ουγκάντα που πραγματοποιούν σπουδές πτυχίου στη Νοσηλευτική και σε άλλα προγράμματα του ΤΠΚ.

Η επιλογή γίνεται από την Αρχιεπισκοπή και η υποτροφία περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου (109η συνεδρία, ημερ. 24.9.2020) για τις υποτροφίες ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η υποτροφία περιλαμβάνει προκαταρκτικό έτος για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

2. Η υποτροφία διαρκεί όσο τα κανονικά έτη σπουδών, δηλαδή 4 έτη, με δυνατότητα επέκτασης για μέχρι 6 έτη, αν αυτά χρειαστούν για την ολοκλήρωση του πτυχίου.

3. Η υποτροφία καλύπτει:

3.1 Μια φορά στην αρχή:

 • Αγορά Η/Υ μέχρι €500
 • Τέλος αίτησης για έκδοση άδειας εισόδου στην ΚΔ (όπως αυτό καθορίζεται από το κράτος)
 • Δια Νόμου υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις (για άδεια εισόδου) μέχρι €150

3.2 Ετησίως:

 • Επίδομα διαβίωσης €3600 (€300 x 12 μήνες)
 • Ενοίκιο για διαμονή σε φοιτητική εστία αναλόγως τύπου διαμερίσματος μέχρι €3.000 (€250 x 12 μήνες)*
 • Αεροπορικό εισιτήριο μέχρι €1000
 • Τέλος αίτησης για έκδοση/ ανανέωση άδειας παραμονής στην ΚΔ (όπως αυτό καθορίζεται από το κράτος)
 • Δια Νόμου υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις (για άδεια παραμονής) μέχρι €150
 • Δια Νόμου υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικού υγείας από δημόσιο νοσοκομείο
 • Δια Νόμου υποχρεωτικό ατομικό ασφαλιστικό συμβόλαιο μέχρι €150
 • Δια Νόμου και Κανονισμών υποχρεωτικές άλλες ειδικές ιατρικές εξετάσεις μέχρι €180
 • Άλλα έκτακτα έξοδα μέχρι €100

*Η κάλυψη του ενοικίου διαμονής σε εστία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις υποτρόφων για τους οποίους ανέλαβε την ευθύνη κάλυψης άλλος φορέας/ οργανισμός. Αν ο φορέας/ οργανισμός δεν μπορεί να διασφαλίσει με σαφήνεια τον χώρο διαμονής των νέων υποτρόφων, τότε αυτοί θα τοποθετούνται σε εστία και θα ζητείται από τον εξωτερικό φορέα να καλύπτει τη σχετική δαπάνη. Περαιτέρω, στην περίπτωση που φοιτητής μεταβαίνει στη χώρα του τους θερινούς μήνες (Ιούλιο ή/και Αύγουστο), η καταβολή ενοικίου για διαμονή σε εστία δεν θα καλύπτει τους θερινούς μήνες.

4. Νοείται ότι οι υπότροφοι φοιτητές δεν χρεώνονται με οποιαδήποτε δίδακτρα, ούτε το Πανεπιστήμιο ζητά από το κράτος να του καταβάλει δίδακτρα για τους φοιτητές αυτούς, όπως το πράττει για όλους τους άλλους φοιτητές πτυχίου.

Υποτροφίες για φοιτητές πτυχίου από Αφρική

Υποτροφίες για φοιτητές πτυχίου από Αφρική

Σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Κένυας, το Πανεπιστήμιο προσφέρει πλήρη υποτροφία σε μικρό αριθμό φοιτητών από την Κένυα και την Ουγκάντα που πραγματοποιούν σπουδές πτυχίου στη Νοσηλευτική και σε άλλα προγράμματα του ΤΠΚ.

Η επιλογή γίνεται από την Αρχιεπισκοπή και η υποτροφία περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου (109η συνεδρία, ημερ. 24.9.2020) για τις υποτροφίες ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η υποτροφία περιλαμβάνει προκαταρκτικό έτος για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

2. Η υποτροφία διαρκεί όσο τα κανονικά έτη σπουδών, δηλαδή 4 έτη, με δυνατότητα επέκτασης για μέχρι 6 έτη, αν αυτά χρειαστούν για την ολοκλήρωση του πτυχίου.

3. Η υποτροφία καλύπτει:

3.1 Μια φορά στην αρχή:

 • Αγορά Η/Υ μέχρι €500
 • Τέλος αίτησης για έκδοση άδειας εισόδου στην ΚΔ (όπως αυτό καθορίζεται από το κράτος)
 • Δια Νόμου υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις (για άδεια εισόδου) μέχρι €150

3.2 Ετησίως:

 • Επίδομα διαβίωσης €3600 (€300 x 12 μήνες)
 • Ενοίκιο για διαμονή σε φοιτητική εστία αναλόγως τύπου διαμερίσματος μέχρι €3.000 (€250 x 12 μήνες)*
 • Αεροπορικό εισιτήριο μέχρι €1000
 • Τέλος αίτησης για έκδοση/ ανανέωση άδειας παραμονής στην ΚΔ (όπως αυτό καθορίζεται από το κράτος)
 • Δια Νόμου υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις (για άδεια παραμονής) μέχρι €150
 • Δια Νόμου υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικού υγείας από δημόσιο νοσοκομείο
 • Δια Νόμου υποχρεωτικό ατομικό ασφαλιστικό συμβόλαιο μέχρι €150
 • Δια Νόμου και Κανονισμών υποχρεωτικές άλλες ειδικές ιατρικές εξετάσεις μέχρι €180
 • Άλλα έκτακτα έξοδα μέχρι €100

*Η κάλυψη του ενοικίου διαμονής σε εστία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις υποτρόφων για τους οποίους ανέλαβε την ευθύνη κάλυψης άλλος φορέας/ οργανισμός. Αν ο φορέας/ οργανισμός δεν μπορεί να διασφαλίσει με σαφήνεια τον χώρο διαμονής των νέων υποτρόφων, τότε αυτοί θα τοποθετούνται σε εστία και θα ζητείται από τον εξωτερικό φορέα να καλύπτει τη σχετική δαπάνη. Περαιτέρω, στην περίπτωση που φοιτητής μεταβαίνει στη χώρα του τους θερινούς μήνες (Ιούλιο ή/και Αύγουστο), η καταβολή ενοικίου για διαμονή σε εστία δεν θα καλύπτει τους θερινούς μήνες.

4. Νοείται ότι οι υπότροφοι φοιτητές δεν χρεώνονται με οποιαδήποτε δίδακτρα, ούτε το Πανεπιστήμιο ζητά από το κράτος να του καταβάλει δίδακτρα για τους φοιτητές αυτούς, όπως το πράττει για όλους τους άλλους φοιτητές πτυχίου.

Ηλίας Βασιλείου2500 2415

elias.vasiliou@cut.ac.cy