Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας για νεοεισερχόμενους διδακτορικούς φοιτητές/τριες

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) χορηγεί αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής αριστείας σε νέους φοιτητές/τριες που εισάγονται σε διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου διδακτορικών φοιτητών/τριών και την παροχή της αναγκαίας οικονομικής στήριξης ώστε οι φοιτητές/τριες να μπορούν να αφοσιώνονται αποκλειστικά στις διδακτορικές τους σπουδές.

Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Ωστόσο, οι υποτροφίες αριστείας που χρηματοδοτούνται από ίδια έσοδα των Σχολών/Τμημάτων μπορούν να καλύπτουν πλήρως (100%) ή μερικώς (50%) μόνο τα δίδακτρα (χωρίς επίδομα).

1. Γενικές Προϋποθέσεις

1.1 Το ΤΠΚ προκηρύσσει αριθμό υποτροφιών ανά ακαδημαϊκό έτος οι οποίες απευθύνονται σε υποψήφιους διδακτορικούς φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης. Ο αριθμός εξαρτάται από τα ίδια έσοδα που κατανέμονται κεντρικά (14%) και από τα ίδια έσοδα που κάθε Τμήμα/Σχολή επιλέγει να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Στόχος είναι η προκήρυξη κάθε χρόνο τουλάχιστον τριών (3) υποτροφιών από τα κεντρικά ίδια έσοδα του ΤΠΚ.

1.2 Η τελική αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από Ειδική Επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και ένα εκπρόσωπο από κάθε Σχολή. Η κάθε Σχολή επιλέγει τον/την εκπρόσωπο της στην Ειδική Επιτροπή από τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής. Της Ειδικής Επιτροπής προεδρεύει ο/η ΑΑΥ. Ο/η Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

1.3 Οι υποτροφίες που καλύπτονται από τα κεντρικά ίδια έσοδα του ΤΠΚ δεν κατανέμονται σε Σχολές/Τμήματα. Η Ειδική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει περισσότερες υποτροφίες σε υποψήφιους μίας Σχολή ή/και να μην παραχωρήσει υποτροφία σε υποψήφιους συγκεκριμένης Σχολής αναλόγως των αιτήσεων. Οι υποτροφίες που καλύπτονται από Ίδια Έσοδα Σχολής/Τμήματος/Οντότητας μπορούν να παραχωρηθούν μόνο σε φοιτητές/τριες της Σχολής/Τμήματος/Οντότητας.

1.4 Όλες ανεξαίρετα οι υποτροφίες προκηρύσσονται από την ΥΣΦΜ το εαρινό εξάμηνο, παράλληλα με την προκήρυξη θέσεων στα διδακτορικά προγράμματα και αφορούν το επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο.

1.5 Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Φθινοπωρινού Εξαμήνου. Η ημερομηνία δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί.

1.6 Καταληκτική ημερομηνία της υποτροφίας ορίζεται η 30η Ιουνίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

2. Δικαιούχοι Υποτροφίας

2.1 Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης.

2.2 Η φοίτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι πλήρης καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

2.3 Όσοι λαμβάνουν πλήρη υποτροφία (δίδακτρα και επίδομα) δεν μπορούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας να εργοδοτούνται ταυτόχρονα εντός του ΤΠΚ ως Μεταπτυχιακοί/ες Συνεργάτες/τιδες, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικοί Επιστήμονες, Ερευνητές/τριες, Διοικητικό Προσωπικό ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση εντός ή εκτός του ΤΠΚ.

3. Όροι Υποτροφίας

3.1 Η διάρκεια της πλήρους υποτροφίας είναι έως τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

3.2 Η ανανέωση της υποτροφίας πρέπει να γίνεται κατ΄ ακαδημαϊκό έτος. Ο/Η ΑΑΥ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος/Οντότητας, αποφασίζει την ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών συνοδεύεται από:

(α) Ετήσια Έκθεση Προόδου για τις ερευνητικές δραστηριότητες του/της φοιτητή/τριας [ετοιμάζεται από τον/την διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια και υπογράφεται από τον/την Ερευνητικό/ή Σύμβουλο] και

(β) Αναλυτική Κατάσταση Ασφαλιστέων Αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντίστοιχη περίοδο χορήγησης της υποτροφίας.

3.3 Ο/Η ΑΑΥ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος/Οντότητας, αποφασίζει για την αναστολή, μείωση ή τερματισμό της παραχώρησης υποτροφίας σε συγκεκριμένο/η φοιτητή/τρια όταν κρίνει ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι που το επιβάλλουν (π.χ. λόγοι σχετικά με την επίδοση του/της υπότροφου).

3.4 Παράταση ή αναστολή στην καταβολή του επιδόματος της υποτροφίας γίνεται μόνο σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται με αναστολή φοίτησης, προσωρινή διακοπή φοίτησης, άδεια μητρότητας ή άδεια πατρότητας.

3.5 Διδακτορικός/η φοιτητής/τρια που έχει λάβει υποτροφία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τρία (3) έτη το μέγιστο, δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για νέα υποτροφία.

3.6 Ο/Η διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια στον/στην οποίο/α έχει παραχωρηθεί υποτροφία υποχρεούται να διαμένει στην Κύπρο.

3.7 Ο/Η διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια στον/στην οποίο/α έχει παραχωρηθεί υποτροφία υποχρεούται να έχει διδακτικές ή άλλες υποχρεώσεις στο Τμήμα του διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) ωρών την εβδομάδα, χωρίς την καταβολή επιπρόσθετης επιχορήγησης.

3.8 Ο/Η διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια στον/στην οποίο/α έχει παραχωρηθεί πλήρης υποτροφία δεν επιτρέπεται να εργάζεται υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια που έχει την υποτροφία. Εάν διαπιστωθεί ότι εργάζεται, η υποτροφία διακόπτεται και δεν δύναται να ανανεωθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

3.9 Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος/η αποχωρήσει από το πρόγραμμα σπουδών πριν από την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος και την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου η υποτροφία διακόπτεται. Σε αυτή την περίπτωση, το ΤΠΚ επιφυλάσσει τα δικαιώματα του να διεκδικήσει επιστροφή των καταβληθέντων ποσών των διδάκτρων.

3.10 Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος/η με πλήρη υποτροφία εργοδοτηθεί εντός ή/και εκτός του ΤΠΚ η υποτροφία διακόπτεται. Ο/Η υπότροφος/η επιστρέφει στο λογαριασμό εσόδων του ΤΠΚ αναλογία του ποσού του επιδόματος που έχει λάβει με βάση την ημερομηνία εργοδότησης του/της.

3.11 Οι υπότροφοι/ες θα κληθούν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν άλλην υποτροφία/εισόδημα από το ΤΠΚ ή από άλλο φορέα/οργανισμό/ίδρυμα κλπ. και ότι δεν εργοδοτούνται ταυτόχρονα εντός ή εκτός ΤΠΚ. Η Ειδική Επιτροπή δύναται να ερευνήσει το αληθές των υπεύθυνων δηλώσεων. Τυχόν ψευδής δήλωση θα έχει έννομες συνέπειες για τους υπογράφοντες. Εάν οι υπότροφοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλο φορέα/οργανισμό/ίδρυμα κλπ., το ποσό της υφιστάμενης υποτροφίας θα αφαιρεθεί από το ποσό της νέας υποτροφίας.

3.12 Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους για το οποίο ο/η διδακτορικός/η φοιτητής/τρια λάμβανε Υποτροφία, ο/η φοιτητής/τρια θα καταθέτει στην Ειδική Επιτροπή Αναλυτική Κατάσταση Ασφαλιστέων Αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντίστοιχη χρονική περίοδο που του/της χορηγήθηκε η υποτροφία (βλ. Σημ. 3.2.).

4. Οικονομικές Παροχές

4.1 Η Πλήρης Υποτροφία για Διδακτορικούς/ες φοιτητές/τριες περιλαμβάνει:

4.1.1 Τα δίδακτρα του/της φοιτητή/τριας (ισχύει μόνο για τις υπολειπόμενες δόσεις σύμφωνα με την τιμολόγηση που οφείλει ο/η υπότροφος/η) και

4.1.2 Κατ’ αποκοπή ετήσιο επίδομα ύψους €14.400, το οποίο καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις ύψους €1.200 εκάστη, στην αρχή κάθε μήνα.

4.2 Οι υποτροφίες καταβάλλονται από τα κεντρικά ίδια έσοδα μεταπτυχιακών διδάκτρων του ΤΠΚ (14%) και τυχόν άλλα ίδια έσοδα του ΤΠΚ.

4.3 Πρόσθετες υποτροφίες που Σχολές/Τμήματα/Οντότητες επιθυμούν να προσφερθούν σε δικούς/ές τους φοιτητές/τριες, καταβάλλονται από τα Ίδια Έσοδα των Σχολών/Τμημάτων/Οντοτήτων. Νοείται ότι η επιλογή γίνεται με τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται πιο κάτω. Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση πρόσθετων υποτροφιών από Σχολές/Τμήματα/Οντότητες αυτές μπορεί να είναι πλήρεις ή μερικές (να καλύπτουν πλήρως ή μερικώς μόνο τα δίδακτρα).

5. Διαδικασία Καταβολής Παροχών

5.1 Η ΥΣΦΜ ενημερώνει τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΤΠΚ για τους/τις υποψήφιους/ες στους/στις οποίους/ες παραχωρήθηκε υποτροφία με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

5.2 Οι υπότροφοι/ες λαμβάνουν το κατ’ αποκοπή ποσό με απευθείας έμβασμα σε τραπεζικό τους λογαριασμό.

5.3 Το μηνιαίο επίδομα αρχίζει να καταβάλλεται στην αρχή εκάστου ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από τις εγγραφές στα μαθήματα και αφού επιβεβαιωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει εγγραφεί σε μαθήματα (ο όρος «μαθήματα» περιλαμβάνει και την εγγραφή σε ερευνητικά ή/και συγγραφικά στάδια κλπ.).

6. Κριτήρια Αξιολόγησης Απονομής Υποτροφίας

6.1 Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αφορούν σε:

6.1.1 Ακαδημαϊκή επίδοση.

6.1.2 Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα.

6.1.3 Συμβολή‐ενδιαφέρον‐πρωτοτυπία της έρευνας.

6.1.4 Συμμετοχή σε Συνέδρια με ανακοίνωση είτε του/της υπότροφου μόνον, είτε συνσυγγραφή της ανακοίνωσης από τον/την υποψήφιο/α και τον/την Ερευνητικό Σύμβουλο/Δημοσιεύσεις κλπ.

6.1.5 Συστατικές επιστολές.

6.1.6 Άλλα κριτήρια που αποφασίζει η Ειδική Επιτροπή (ή το Τμήμα/Σχολή/Οντότητα αν πρόκειται για πρόσθετες υποτροφίες από Ίδια Έσοδα) και ανακοινώνει με την προκήρυξη των υποτροφιών.

6.2 Η επιμέρους βαθμολογία καθορίζεται από την Ειδική Επιτροπή ως εξής:

6.2.1 Συμβολή‐ενδιαφέρον‐πρωτοτυπία της έρευνας

6.2.2 Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (ακαδημαϊκά προσόντα, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοίνωση είτε του/της υπότροφου μόνον, είτε συν‐συγγραφή της ανακοίνωσης από τον/την υποψήφιο/α και τον/την Ερευνητικό Σύμβουλο, κλπ.)

6.2.3 Συστατικές Επιστολές

7. Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων

7.1 Η τελική αξιολόγηση όλων των αιτήσεων για την παραχώρηση της υποτροφίας γίνεται από την Ειδική Επιτροπή.

7.2 Η κάθε Σχολή επιλέγει τον/την εκπρόσωπο της στην Ειδική Επιτροπή από τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής. Όταν επιλεγούν οι εκπρόσωποι και των έξι (6) Σχολών στην Ειδική Επιτροπή επιλογής, ενημερώνεται ο/η ΑΑΥ για την τελική σύνθεση της Επιτροπής.

7.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μέλος της Ειδικής Επιτροπής επιλογής είναι ο/η Ερευνητικός/ή Σύμβουλος υποψηφίου/ας, ο/η ΑΑΥ ζητά όπως υπάρξει αντικατάσταση.

7.4 Κάθε Τμήμα/Σχολή λαμβάνει από την ΥΣΦΜ αρχείο με τις αιτήσεις, βαθμολογεί με βάση την επιμέρους βαθμολογία που καθορίζει η Ειδική Επιτροπή και κατατάσσει με σειρά προτεραιότητας τους/τις υποψηφίους/ες του Τμήματος/Σχολής του με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. Το Τμήμα/Σχολή δύναται να καλέσει τους υποψήφιους και σε προφορική συνέντευξη.

7.5 Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος αποστέλλει τεκμηριωμένο πρακτικό και τον κατάλογο κατάταξης στον/στην εκπρόσωπο της Σχολής στην Ειδική Επιτροπή, ο οποίος τον λαμβάνει υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης. Νοείται ότι το Τμήμα/Σχολή μπορεί να υποβάλλει σε χωριστό πρακτικό την αξιολόγηση υποψηφίων για υποτροφίες, πλήρεις ή μερικές, που θα χρηματοδοτηθούν από ίδια έσοδα του Τμήματος/Σχολής.

7.6 Η Ειδική Επιτροπή αποφασίζει για τους υποψηφίους/ες στους/στις οποίους/ες θα χορηγηθεί Υποτροφία, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση και κατάταξη κάθε Τμήματος/Σχολής, και υποβάλλει ονομαστικούς καταλόγους με την εισήγησή της στο Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση.

7.7 Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναπέμψει την εισήγηση ή μέρος της εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής.

7.8 Ο/Η ΑΑΥ ενημερώνει την Ειδική Επιτροπή και τις Σχολές για τους/τις φοιτητές/τριες στους/στις οποίους/ες αποφασίστηκε να παραχωρηθεί υποτροφία.

7.9 Οι φοιτητές/τριες στους οποίους αποφασίστηκε να παραχωρηθεί υποτροφία ενημερώνονται μέσω της ΥΣΦΜ.

8. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

8.1 Οι ενδιαφερόμενοι/ες για παραχώρηση υποτροφίας υποβάλλουν τα ακόλουθα

στοιχεία μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος:

i. «Ηλεκτρονική Αίτηση».

ii. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα αποκλειστικά σε μορφή Europass.

iii. Περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας (έκθεση μέχρι 2 σελίδες, με τους στόχους και το ερευνητικό πλάνο).

iv. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τίτλους σπουδών, αναλυτική βαθμολογία και άλλα επιπρόσθετα στοιχεία.

v. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (η μία συστατική επιστολή θα πρέπει να είναι από την/τον Ερευνητικό/ή Σύμβουλο του/της υποψηφίου/ας). Οι αξιολογητές υποβάλλουν τις συστατικές επιστολές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

8.2 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Ειδική Επιτροπή και ανακοινώνεται από την ΥΣΦΜ.

8.3 Αιτήσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά και οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Οι Κανόνες για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές εγκρίθηκαν κατά την 95η Συνεδρία της Συγκλήτου (2/5/2018) και κατά την 83η Συνεδρία του Συμβουλίου (24/5/2018) του Πανεπιστημίου. Αναθεωρήθηκαν με τη συμπερίληψη πολιτικής υποτροφιών αριστείας κατά την 131η Συνεδρία της Συγκλήτου ημερομηνίας 17/6/2020 και επικυρώθηκαν κατά την 108η Συνεδρία του Συμβουλίου ημερομηνίας 16/7/2020.

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας για νεοεισερχόμενους διδακτορικούς φοιτητές/τριες

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) χορηγεί αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής αριστείας σε νέους φοιτητές/τριες που εισάγονται σε διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου διδακτορικών φοιτητών/τριών και την παροχή της αναγκαίας οικονομικής στήριξης ώστε οι φοιτητές/τριες να μπορούν να αφοσιώνονται αποκλειστικά στις διδακτορικές τους σπουδές.

Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Ωστόσο, οι υποτροφίες αριστείας που χρηματοδοτούνται από ίδια έσοδα των Σχολών/Τμημάτων μπορούν να καλύπτουν πλήρως (100%) ή μερικώς (50%) μόνο τα δίδακτρα (χωρίς επίδομα).

1. Γενικές Προϋποθέσεις

1.1 Το ΤΠΚ προκηρύσσει αριθμό υποτροφιών ανά ακαδημαϊκό έτος οι οποίες απευθύνονται σε υποψήφιους διδακτορικούς φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης. Ο αριθμός εξαρτάται από τα ίδια έσοδα που κατανέμονται κεντρικά (14%) και από τα ίδια έσοδα που κάθε Τμήμα/Σχολή επιλέγει να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Στόχος είναι η προκήρυξη κάθε χρόνο τουλάχιστον τριών (3) υποτροφιών από τα κεντρικά ίδια έσοδα του ΤΠΚ.

1.2 Η τελική αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από Ειδική Επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και ένα εκπρόσωπο από κάθε Σχολή. Η κάθε Σχολή επιλέγει τον/την εκπρόσωπο της στην Ειδική Επιτροπή από τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής. Της Ειδικής Επιτροπής προεδρεύει ο/η ΑΑΥ. Ο/η Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

1.3 Οι υποτροφίες που καλύπτονται από τα κεντρικά ίδια έσοδα του ΤΠΚ δεν κατανέμονται σε Σχολές/Τμήματα. Η Ειδική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει περισσότερες υποτροφίες σε υποψήφιους μίας Σχολή ή/και να μην παραχωρήσει υποτροφία σε υποψήφιους συγκεκριμένης Σχολής αναλόγως των αιτήσεων. Οι υποτροφίες που καλύπτονται από Ίδια Έσοδα Σχολής/Τμήματος/Οντότητας μπορούν να παραχωρηθούν μόνο σε φοιτητές/τριες της Σχολής/Τμήματος/Οντότητας.

1.4 Όλες ανεξαίρετα οι υποτροφίες προκηρύσσονται από την ΥΣΦΜ το εαρινό εξάμηνο, παράλληλα με την προκήρυξη θέσεων στα διδακτορικά προγράμματα και αφορούν το επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο.

1.5 Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Φθινοπωρινού Εξαμήνου. Η ημερομηνία δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί.

1.6 Καταληκτική ημερομηνία της υποτροφίας ορίζεται η 30η Ιουνίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

2. Δικαιούχοι Υποτροφίας

2.1 Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης.

2.2 Η φοίτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι πλήρης καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

2.3 Όσοι λαμβάνουν πλήρη υποτροφία (δίδακτρα και επίδομα) δεν μπορούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας να εργοδοτούνται ταυτόχρονα εντός του ΤΠΚ ως Μεταπτυχιακοί/ες Συνεργάτες/τιδες, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικοί Επιστήμονες, Ερευνητές/τριες, Διοικητικό Προσωπικό ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση εντός ή εκτός του ΤΠΚ.

3. Όροι Υποτροφίας

3.1 Η διάρκεια της πλήρους υποτροφίας είναι έως τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

3.2 Η ανανέωση της υποτροφίας πρέπει να γίνεται κατ΄ ακαδημαϊκό έτος. Ο/Η ΑΑΥ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος/Οντότητας, αποφασίζει την ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών συνοδεύεται από:

(α) Ετήσια Έκθεση Προόδου για τις ερευνητικές δραστηριότητες του/της φοιτητή/τριας [ετοιμάζεται από τον/την διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια και υπογράφεται από τον/την Ερευνητικό/ή Σύμβουλο] και

(β) Αναλυτική Κατάσταση Ασφαλιστέων Αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντίστοιχη περίοδο χορήγησης της υποτροφίας.

3.3 Ο/Η ΑΑΥ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος/Οντότητας, αποφασίζει για την αναστολή, μείωση ή τερματισμό της παραχώρησης υποτροφίας σε συγκεκριμένο/η φοιτητή/τρια όταν κρίνει ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι που το επιβάλλουν (π.χ. λόγοι σχετικά με την επίδοση του/της υπότροφου).

3.4 Παράταση ή αναστολή στην καταβολή του επιδόματος της υποτροφίας γίνεται μόνο σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται με αναστολή φοίτησης, προσωρινή διακοπή φοίτησης, άδεια μητρότητας ή άδεια πατρότητας.

3.5 Διδακτορικός/η φοιτητής/τρια που έχει λάβει υποτροφία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τρία (3) έτη το μέγιστο, δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για νέα υποτροφία.

3.6 Ο/Η διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια στον/στην οποίο/α έχει παραχωρηθεί υποτροφία υποχρεούται να διαμένει στην Κύπρο.

3.7 Ο/Η διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια στον/στην οποίο/α έχει παραχωρηθεί υποτροφία υποχρεούται να έχει διδακτικές ή άλλες υποχρεώσεις στο Τμήμα του διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) ωρών την εβδομάδα, χωρίς την καταβολή επιπρόσθετης επιχορήγησης.

3.8 Ο/Η διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια στον/στην οποίο/α έχει παραχωρηθεί πλήρης υποτροφία δεν επιτρέπεται να εργάζεται υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια που έχει την υποτροφία. Εάν διαπιστωθεί ότι εργάζεται, η υποτροφία διακόπτεται και δεν δύναται να ανανεωθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

3.9 Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος/η αποχωρήσει από το πρόγραμμα σπουδών πριν από την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος και την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου η υποτροφία διακόπτεται. Σε αυτή την περίπτωση, το ΤΠΚ επιφυλάσσει τα δικαιώματα του να διεκδικήσει επιστροφή των καταβληθέντων ποσών των διδάκτρων.

3.10 Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος/η με πλήρη υποτροφία εργοδοτηθεί εντός ή/και εκτός του ΤΠΚ η υποτροφία διακόπτεται. Ο/Η υπότροφος/η επιστρέφει στο λογαριασμό εσόδων του ΤΠΚ αναλογία του ποσού του επιδόματος που έχει λάβει με βάση την ημερομηνία εργοδότησης του/της.

3.11 Οι υπότροφοι/ες θα κληθούν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν άλλην υποτροφία/εισόδημα από το ΤΠΚ ή από άλλο φορέα/οργανισμό/ίδρυμα κλπ. και ότι δεν εργοδοτούνται ταυτόχρονα εντός ή εκτός ΤΠΚ. Η Ειδική Επιτροπή δύναται να ερευνήσει το αληθές των υπεύθυνων δηλώσεων. Τυχόν ψευδής δήλωση θα έχει έννομες συνέπειες για τους υπογράφοντες. Εάν οι υπότροφοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλο φορέα/οργανισμό/ίδρυμα κλπ., το ποσό της υφιστάμενης υποτροφίας θα αφαιρεθεί από το ποσό της νέας υποτροφίας.

3.12 Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους για το οποίο ο/η διδακτορικός/η φοιτητής/τρια λάμβανε Υποτροφία, ο/η φοιτητής/τρια θα καταθέτει στην Ειδική Επιτροπή Αναλυτική Κατάσταση Ασφαλιστέων Αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντίστοιχη χρονική περίοδο που του/της χορηγήθηκε η υποτροφία (βλ. Σημ. 3.2.).

4. Οικονομικές Παροχές

4.1 Η Πλήρης Υποτροφία για Διδακτορικούς/ες φοιτητές/τριες περιλαμβάνει:

4.1.1 Τα δίδακτρα του/της φοιτητή/τριας (ισχύει μόνο για τις υπολειπόμενες δόσεις σύμφωνα με την τιμολόγηση που οφείλει ο/η υπότροφος/η) και

4.1.2 Κατ’ αποκοπή ετήσιο επίδομα ύψους €14.400, το οποίο καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις ύψους €1.200 εκάστη, στην αρχή κάθε μήνα.

4.2 Οι υποτροφίες καταβάλλονται από τα κεντρικά ίδια έσοδα μεταπτυχιακών διδάκτρων του ΤΠΚ (14%) και τυχόν άλλα ίδια έσοδα του ΤΠΚ.

4.3 Πρόσθετες υποτροφίες που Σχολές/Τμήματα/Οντότητες επιθυμούν να προσφερθούν σε δικούς/ές τους φοιτητές/τριες, καταβάλλονται από τα Ίδια Έσοδα των Σχολών/Τμημάτων/Οντοτήτων. Νοείται ότι η επιλογή γίνεται με τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται πιο κάτω. Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση πρόσθετων υποτροφιών από Σχολές/Τμήματα/Οντότητες αυτές μπορεί να είναι πλήρεις ή μερικές (να καλύπτουν πλήρως ή μερικώς μόνο τα δίδακτρα).

5. Διαδικασία Καταβολής Παροχών

5.1 Η ΥΣΦΜ ενημερώνει τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΤΠΚ για τους/τις υποψήφιους/ες στους/στις οποίους/ες παραχωρήθηκε υποτροφία με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

5.2 Οι υπότροφοι/ες λαμβάνουν το κατ’ αποκοπή ποσό με απευθείας έμβασμα σε τραπεζικό τους λογαριασμό.

5.3 Το μηνιαίο επίδομα αρχίζει να καταβάλλεται στην αρχή εκάστου ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από τις εγγραφές στα μαθήματα και αφού επιβεβαιωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει εγγραφεί σε μαθήματα (ο όρος «μαθήματα» περιλαμβάνει και την εγγραφή σε ερευνητικά ή/και συγγραφικά στάδια κλπ.).

6. Κριτήρια Αξιολόγησης Απονομής Υποτροφίας

6.1 Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αφορούν σε:

6.1.1 Ακαδημαϊκή επίδοση.

6.1.2 Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα.

6.1.3 Συμβολή‐ενδιαφέρον‐πρωτοτυπία της έρευνας.

6.1.4 Συμμετοχή σε Συνέδρια με ανακοίνωση είτε του/της υπότροφου μόνον, είτε συνσυγγραφή της ανακοίνωσης από τον/την υποψήφιο/α και τον/την Ερευνητικό Σύμβουλο/Δημοσιεύσεις κλπ.

6.1.5 Συστατικές επιστολές.

6.1.6 Άλλα κριτήρια που αποφασίζει η Ειδική Επιτροπή (ή το Τμήμα/Σχολή/Οντότητα αν πρόκειται για πρόσθετες υποτροφίες από Ίδια Έσοδα) και ανακοινώνει με την προκήρυξη των υποτροφιών.

6.2 Η επιμέρους βαθμολογία καθορίζεται από την Ειδική Επιτροπή ως εξής:

6.2.1 Συμβολή‐ενδιαφέρον‐πρωτοτυπία της έρευνας

6.2.2 Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (ακαδημαϊκά προσόντα, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοίνωση είτε του/της υπότροφου μόνον, είτε συν‐συγγραφή της ανακοίνωσης από τον/την υποψήφιο/α και τον/την Ερευνητικό Σύμβουλο, κλπ.)

6.2.3 Συστατικές Επιστολές

7. Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων

7.1 Η τελική αξιολόγηση όλων των αιτήσεων για την παραχώρηση της υποτροφίας γίνεται από την Ειδική Επιτροπή.

7.2 Η κάθε Σχολή επιλέγει τον/την εκπρόσωπο της στην Ειδική Επιτροπή από τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής. Όταν επιλεγούν οι εκπρόσωποι και των έξι (6) Σχολών στην Ειδική Επιτροπή επιλογής, ενημερώνεται ο/η ΑΑΥ για την τελική σύνθεση της Επιτροπής.

7.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μέλος της Ειδικής Επιτροπής επιλογής είναι ο/η Ερευνητικός/ή Σύμβουλος υποψηφίου/ας, ο/η ΑΑΥ ζητά όπως υπάρξει αντικατάσταση.

7.4 Κάθε Τμήμα/Σχολή λαμβάνει από την ΥΣΦΜ αρχείο με τις αιτήσεις, βαθμολογεί με βάση την επιμέρους βαθμολογία που καθορίζει η Ειδική Επιτροπή και κατατάσσει με σειρά προτεραιότητας τους/τις υποψηφίους/ες του Τμήματος/Σχολής του με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. Το Τμήμα/Σχολή δύναται να καλέσει τους υποψήφιους και σε προφορική συνέντευξη.

7.5 Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος αποστέλλει τεκμηριωμένο πρακτικό και τον κατάλογο κατάταξης στον/στην εκπρόσωπο της Σχολής στην Ειδική Επιτροπή, ο οποίος τον λαμβάνει υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης. Νοείται ότι το Τμήμα/Σχολή μπορεί να υποβάλλει σε χωριστό πρακτικό την αξιολόγηση υποψηφίων για υποτροφίες, πλήρεις ή μερικές, που θα χρηματοδοτηθούν από ίδια έσοδα του Τμήματος/Σχολής.

7.6 Η Ειδική Επιτροπή αποφασίζει για τους υποψηφίους/ες στους/στις οποίους/ες θα χορηγηθεί Υποτροφία, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση και κατάταξη κάθε Τμήματος/Σχολής, και υποβάλλει ονομαστικούς καταλόγους με την εισήγησή της στο Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση.

7.7 Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναπέμψει την εισήγηση ή μέρος της εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής.

7.8 Ο/Η ΑΑΥ ενημερώνει την Ειδική Επιτροπή και τις Σχολές για τους/τις φοιτητές/τριες στους/στις οποίους/ες αποφασίστηκε να παραχωρηθεί υποτροφία.

7.9 Οι φοιτητές/τριες στους οποίους αποφασίστηκε να παραχωρηθεί υποτροφία ενημερώνονται μέσω της ΥΣΦΜ.

8. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

8.1 Οι ενδιαφερόμενοι/ες για παραχώρηση υποτροφίας υποβάλλουν τα ακόλουθα

στοιχεία μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος:

i. «Ηλεκτρονική Αίτηση».

ii. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα αποκλειστικά σε μορφή Europass.

iii. Περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας (έκθεση μέχρι 2 σελίδες, με τους στόχους και το ερευνητικό πλάνο).

iv. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τίτλους σπουδών, αναλυτική βαθμολογία και άλλα επιπρόσθετα στοιχεία.

v. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (η μία συστατική επιστολή θα πρέπει να είναι από την/τον Ερευνητικό/ή Σύμβουλο του/της υποψηφίου/ας). Οι αξιολογητές υποβάλλουν τις συστατικές επιστολές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

8.2 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Ειδική Επιτροπή και ανακοινώνεται από την ΥΣΦΜ.

8.3 Αιτήσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά και οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Οι Κανόνες για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές εγκρίθηκαν κατά την 95η Συνεδρία της Συγκλήτου (2/5/2018) και κατά την 83η Συνεδρία του Συμβουλίου (24/5/2018) του Πανεπιστημίου. Αναθεωρήθηκαν με τη συμπερίληψη πολιτικής υποτροφιών αριστείας κατά την 131η Συνεδρία της Συγκλήτου ημερομηνίας 17/6/2020 και επικυρώθηκαν κατά την 108η Συνεδρία του Συμβουλίου ημερομηνίας 16/7/2020.