Εξέταση Περιπτώσεων

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Αρμοδιότητες του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών

 • Εξετάζει αιτήματα φοιτητών/ριών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες και αναζητά λύσεις στα προβλήματα αυτά.
 • Διευκολύνει τις επαφές του/της φοιτητή/ήτριας με τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης.
 • Εξετάζει αναφορές-καταγγελίες των φοιτητών/ριών για παραβίαση διατάξεων και κανόνων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας.
 • Εξετάζει παράπονα για άνιση και μη ισότιμη μεταχείριση των φοιτητριών/ών από ακαδημαϊκά όργανα ή/και πρόσωπα.
 • Ενημερώνει τους/τις φοιτητές/ήτριες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Διαχειρίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τα αιτήματα και προβλήματα των φοιτητών/ητριών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για τα οποία δεν υπάρχει υφιστάμενη διαδικασία για την εξέταση και αντιμετώπισή τους.

 Ο/Η Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών

 •  Δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών/ητριών.
 • Η εξέταση και διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων όπου αναπτύσσονται κακές διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε μέλη της φοιτητικής κοινότητας και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στο πλαίσιο της μεταξύ τους σχέσης ως επιβλέποντα/ουσας και φοιτητή/ήτριας, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ad Hoc Επιτροπής Διαχείρισης Συγκρούσεων και Ιδιαζουσών Περιπτώσεων η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Υποβολή αιτήματος

Για κάθε θέμα χρειάζεται να υποβάλλεται αίτημα διαμεσολάβησης το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών

Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση: sinigoros.foititi@cut.ac.cy

 

Εξέταση αιτήματος

Ο/Η Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών σε κάθε υπόθεση διαβουλεύεται με τον/την καταγγελλόμενο/η και τον/την καταγγέλλοντα/ουσα δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους, ώστε εάν είναι δυνατό να επιλυθεί το πρόβλημα σε αρχικό στάδιο. Εάν παρόλα αυτά το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, ο/η Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών προχωρά σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στο άτομο ή στην οντότητα το οποίο αφορά και τον/την φοιτητή/ήτρια που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί ξανά με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Σε περίπτωση που θα κριθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος ο/η  Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο (Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκού και άλλου Προσωπικού, Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών, Πειθαρχικό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού).

Τα πορίσματα του/της του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του/της δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.

Όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο/η του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών δεσμεύεται ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο σημείο που θα επιτρέπει τη διαμεσολαβητική του αρμοδιότητα (https://www.cut.ac.cy/university/legislation/gdpr-policy/).

Εξέταση Περιπτώσεων

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Αρμοδιότητες του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών

 • Εξετάζει αιτήματα φοιτητών/ριών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες και αναζητά λύσεις στα προβλήματα αυτά.
 • Διευκολύνει τις επαφές του/της φοιτητή/ήτριας με τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης.
 • Εξετάζει αναφορές-καταγγελίες των φοιτητών/ριών για παραβίαση διατάξεων και κανόνων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας.
 • Εξετάζει παράπονα για άνιση και μη ισότιμη μεταχείριση των φοιτητριών/ών από ακαδημαϊκά όργανα ή/και πρόσωπα.
 • Ενημερώνει τους/τις φοιτητές/ήτριες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Διαχειρίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τα αιτήματα και προβλήματα των φοιτητών/ητριών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για τα οποία δεν υπάρχει υφιστάμενη διαδικασία για την εξέταση και αντιμετώπισή τους.

 Ο/Η Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών

 •  Δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών/ητριών.
 • Η εξέταση και διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων όπου αναπτύσσονται κακές διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε μέλη της φοιτητικής κοινότητας και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στο πλαίσιο της μεταξύ τους σχέσης ως επιβλέποντα/ουσας και φοιτητή/ήτριας, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ad Hoc Επιτροπής Διαχείρισης Συγκρούσεων και Ιδιαζουσών Περιπτώσεων η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Υποβολή αιτήματος

Για κάθε θέμα χρειάζεται να υποβάλλεται αίτημα διαμεσολάβησης το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών

Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση: sinigoros.foititi@cut.ac.cy

 

Εξέταση αιτήματος

Ο/Η Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών σε κάθε υπόθεση διαβουλεύεται με τον/την καταγγελλόμενο/η και τον/την καταγγέλλοντα/ουσα δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους, ώστε εάν είναι δυνατό να επιλυθεί το πρόβλημα σε αρχικό στάδιο. Εάν παρόλα αυτά το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, ο/η Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών προχωρά σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στο άτομο ή στην οντότητα το οποίο αφορά και τον/την φοιτητή/ήτρια που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί ξανά με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Σε περίπτωση που θα κριθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος ο/η  Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο (Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκού και άλλου Προσωπικού, Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών, Πειθαρχικό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού).

Τα πορίσματα του/της του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του/της δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.

Όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο/η του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών δεσμεύεται ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο σημείο που θα επιτρέπει τη διαμεσολαβητική του αρμοδιότητα (https://www.cut.ac.cy/university/legislation/gdpr-policy/).