Όροι εντολής

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤ(ΡΙ)ΩΝ

1. Ονομασία:

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ιδρύεται αυτοτελές και ανεξάρτητο γραφείο με την επωνυμία  "Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών".

Σκοπός:

Σκοποί του γραφείου είναι:

  •  Η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητ(ρι)ών και ακαδημαϊκών ή και διοικητικών υπηρεσίων ή και εξωτερικών συνεργατών του Πανεπιστημίου
  • Η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας
  • Η αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης εξουσίας ή/και κάθε είδος παρενόχλησης σε βάρος  φοιτητ(ρι)ών
  • Η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος

Αποσκοπεί στη μετατροπή της διαφωνίας σε δημιουργική σύνθεση των απόψεων, στην απόσβεση των συγκρούσεων, την εμβάθυνση μιας κουλτούρας καλής επικοινωνίας, ηρεμίας και ακαδημαϊκής αξιοπρέπειας και στην εμπέδωση της ολόπλευρης στήριξης του Πανεπιστημίου στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του που αντιμετωπίζει με το μέγιστο δυνατό ενδιαφέρον για τις σπουδές, τις συνθήκες ζωής, την υγεία και την ολόπλευρη ανάπτυξή τους.

 

2. Δραστηριότητες:

(α) Εξετάζει αιτήματα φοιτητ(ρι)ών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες και αναζητά λύσεις στα προβλήματα αυτά.

(β) Διευκολύνει τις επαφές φοιτητ(ρι)ών με τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης.

(γ) Εξετάζει αναφορές-καταγγελίες των φοιτητ(ρι)ών για παραβίαση διατάξεων και κανόνων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας.

(δ) Εξετάζει παράπονα για άνιση και μη ισότιμη μεταχείριση των φοιτητ(ρι)ών από ακαδημαϊκά όργανα ή/και πρόσωπα.

(ε) Ενημερώνει τις/τους φοιτητ(ρι)ες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

(στ) Διαχειρίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τα αιτήματα και προβλήματα των φοιτητ(ρι)ών  κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για τα οποία δεν υπάρχει υφιστάμενη διαδικασία για την εξέταση και αντιμετώπισή τους.

(ζ) Διερευνά υποθέσεις αυταπάγγελτα ή μετά από αναφορά φοιτητ(ριας)ή

(η) Ζητά πληροφορίες από οντότητες του Πανεπιστημίου. 

(θ) Ζητά έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε υπόθεση.

(ι) Δύναται να εξετάσει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλνει πραγματογνωμοσύνη.

(κ) Διαβουλεύεται με τον/την καταγγελλόμενο/η και δίνει την ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν τις απόψεις τους.

(λ) Συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στο άτομο ή στην οντότητα το οποίο αφορά και την/τον φοιτητ(ρια)ή που υπέβαλε την αναφορά και διαμεσολαβεί ξανά με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος

(μ) Αν παρόλα αυτά δεν υπάρξει επίλυση, το πρόβλημα παραπέμπεται στα αρμόδια όργανα.

(ν) Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης για τους/τις φοιτητ(ριες)ές και το προσωπικό του ιδρύματος, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες/Τμήματα του ιδρύματος, καθώς και με εξωτερικούς φορείς.

(ξ) Συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας.

(ο) Συντάσσει ετήσια έκθεση/πεπραγμένα.

(π) Ο/Η Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών δεν εξετάζει θέματα που άπτονται εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών/ητριών.

 

3. Στελέχωση του γραφείου του Συνήγορου του Φοιτητή

(α) Το γραφείο του/της Συνηγόρου στεγάζεται σε χώρο ανεξάρτητο από τα Τμήματα και τις Σχολές, ο οποίος είναι προσβάσιμος στις/στους φοιτητ(ριες)ές και επιτρέπει τη διατήρηση της ιδιωτικότητας.

(β) Το γραφείο στελεχώνεται από τον/την Συνήγορο και διοικητικό προσωπικό.

(γ) Ο/Η Συνήγορος είναι άτομο ανεξάρτητο από το ακαδημαϊκό προσωπικό και τις διοικητικές υπηρεσίες και λογοδοτεί απευθείας στην/στον Πρύτανη.

 

4.  Λογοδοσία

(α) Ο/Η Συνήγορος λογοδοτεί απευθείας στην/στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

(β) Τα πορίσματα του/της Συνηγόρου των  φοιτητ(ρι)ών, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του/της δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όροι εντολής

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤ(ΡΙ)ΩΝ

1. Ονομασία:

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ιδρύεται αυτοτελές και ανεξάρτητο γραφείο με την επωνυμία  "Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών".

Σκοπός:

Σκοποί του γραφείου είναι:

  •  Η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητ(ρι)ών και ακαδημαϊκών ή και διοικητικών υπηρεσίων ή και εξωτερικών συνεργατών του Πανεπιστημίου
  • Η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας
  • Η αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης εξουσίας ή/και κάθε είδος παρενόχλησης σε βάρος  φοιτητ(ρι)ών
  • Η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος

Αποσκοπεί στη μετατροπή της διαφωνίας σε δημιουργική σύνθεση των απόψεων, στην απόσβεση των συγκρούσεων, την εμβάθυνση μιας κουλτούρας καλής επικοινωνίας, ηρεμίας και ακαδημαϊκής αξιοπρέπειας και στην εμπέδωση της ολόπλευρης στήριξης του Πανεπιστημίου στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του που αντιμετωπίζει με το μέγιστο δυνατό ενδιαφέρον για τις σπουδές, τις συνθήκες ζωής, την υγεία και την ολόπλευρη ανάπτυξή τους.

 

2. Δραστηριότητες:

(α) Εξετάζει αιτήματα φοιτητ(ρι)ών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες και αναζητά λύσεις στα προβλήματα αυτά.

(β) Διευκολύνει τις επαφές φοιτητ(ρι)ών με τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης.

(γ) Εξετάζει αναφορές-καταγγελίες των φοιτητ(ρι)ών για παραβίαση διατάξεων και κανόνων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας.

(δ) Εξετάζει παράπονα για άνιση και μη ισότιμη μεταχείριση των φοιτητ(ρι)ών από ακαδημαϊκά όργανα ή/και πρόσωπα.

(ε) Ενημερώνει τις/τους φοιτητ(ρι)ες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

(στ) Διαχειρίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τα αιτήματα και προβλήματα των φοιτητ(ρι)ών  κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για τα οποία δεν υπάρχει υφιστάμενη διαδικασία για την εξέταση και αντιμετώπισή τους.

(ζ) Διερευνά υποθέσεις αυταπάγγελτα ή μετά από αναφορά φοιτητ(ριας)ή

(η) Ζητά πληροφορίες από οντότητες του Πανεπιστημίου. 

(θ) Ζητά έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε υπόθεση.

(ι) Δύναται να εξετάσει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλνει πραγματογνωμοσύνη.

(κ) Διαβουλεύεται με τον/την καταγγελλόμενο/η και δίνει την ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν τις απόψεις τους.

(λ) Συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στο άτομο ή στην οντότητα το οποίο αφορά και την/τον φοιτητ(ρια)ή που υπέβαλε την αναφορά και διαμεσολαβεί ξανά με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος

(μ) Αν παρόλα αυτά δεν υπάρξει επίλυση, το πρόβλημα παραπέμπεται στα αρμόδια όργανα.

(ν) Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης για τους/τις φοιτητ(ριες)ές και το προσωπικό του ιδρύματος, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες/Τμήματα του ιδρύματος, καθώς και με εξωτερικούς φορείς.

(ξ) Συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας.

(ο) Συντάσσει ετήσια έκθεση/πεπραγμένα.

(π) Ο/Η Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών δεν εξετάζει θέματα που άπτονται εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών/ητριών.

 

3. Στελέχωση του γραφείου του Συνήγορου του Φοιτητή

(α) Το γραφείο του/της Συνηγόρου στεγάζεται σε χώρο ανεξάρτητο από τα Τμήματα και τις Σχολές, ο οποίος είναι προσβάσιμος στις/στους φοιτητ(ριες)ές και επιτρέπει τη διατήρηση της ιδιωτικότητας.

(β) Το γραφείο στελεχώνεται από τον/την Συνήγορο και διοικητικό προσωπικό.

(γ) Ο/Η Συνήγορος είναι άτομο ανεξάρτητο από το ακαδημαϊκό προσωπικό και τις διοικητικές υπηρεσίες και λογοδοτεί απευθείας στην/στον Πρύτανη.

 

4.  Λογοδοσία

(α) Ο/Η Συνήγορος λογοδοτεί απευθείας στην/στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

(β) Τα πορίσματα του/της Συνηγόρου των  φοιτητ(ρι)ών, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του/της δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.