Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

Δομή και περιεχόμενο

Η Μηχανολογία αποτελεί σήμερα τον πιο ευρύ κλάδο της μηχανικής επιστήμης αφού σχετίζεται άμεσα με τον σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των εργαλείων και συστημάτων μηχανών, από αισθητήρες μικρής κλίμακας μέχρι γιγαντιαία συστήματα αεροπλοΐας και εργαλειομηχανών. Η μετουσίωση μιας ιδέας σε ένα απτό προϊόν που ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες είναι μια απαιτητική διαδικασία στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ένας ικανός και καταρτισμένος μηχανολόγος μηχανικός.

Το πρόγραμμα πτυχίου είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής και εμβάθυνσης σε τομείς μηχανολογίας και επιστήμης και μηχανικής υλικών. Συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την ικανότητα εκπόνησης ολοκληρωμένου μηχανολογικού σχεδιασμού που ξεκινά από την κατάλληλη σύσταση των υλικών και καταλήγει στο τελικό στάδιο παραγωγής προϊόντος.

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο στις βασικές αρχές της επιστήμης και της μηχανικής στα πρώτα δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επιπρόσθετη εμβάθυνση στις βασικές αρχές της Μηχανολογικής Μηχανικής, της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών καθώς και σε νεοφυείς τομείς της Μηχανολογικής Μηχανικής. Συγκεκριμένα οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν τεχνικά μαθήματα που εμπίπτουν στους τομείς: (α) Ενεργειακών Συστημάτων, (β) Μηχανικής και Δυναμικών Συστημάτων και (γ) Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει αναγνωριστεί από το ΕΤΕΚ, το οποίο είναι το επίσημο Σώμα της Κύπρου που παρέχει επαγγελματική αναγνώριση στους Μηχανικούς. Όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επιπρόσθετη εμβάθυνση στις βασικές αρχές της Μηχανολογικής Μηχανικής, εξειδικευμένες γνώσεις της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς της Μηχανολογικής Μηχανικής.

Επιπλέον, και πριν την έναρξη του 5ου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν επτά (7) τεχνικά μαθήματα τα οποία είναι ομαδοποιημένα σε (α) Ενεργειακά Συστήματα, (β) Μηχανική και Δυναμικά Συστημάτων και (γ) Επιστήμη και Μηχανική Υλικών.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών όπως παρατίθεται πιο κάτω.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

2o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ΕCTS

MEM_101 Μαθηματικά Ι

5

MEM_102 Μαθηματικά II

6

MEM_104 Φυσική Ι

5

MEM_105 Φυσική II

5

MEM_106 Γενική Χημεία

6

MEM_114 Αρχές Προγραμματισμού II

5

LCE_117 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς MMY

4

LCE_118 Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς

4

MEM_107 Εισαγωγή στη Μηχανική

5

MEM_112 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών

5

MEM_111 Αρχές Προγραμματισμού I

5

MEM_213 Μηχανολογικό Σχέδιο με Βοήθεια Υπολογιστή

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ECTS

ΜΕΜ_103 Μαθηματικά ΙΙΙ

5

ΜΕΜ_201 Διαφορικές Εξισώσεις

6

ΜΕΜ_211 Μηχανική: Στατική

5

ΜΕΜ_215 Μηχανική και Έλεγχος Υλικών

6

ΜΕΜ_212 Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική

5

ΜΕΜ_311 Βιομηχανική Παραγωγή Ι

6

ΜΕΜ_214 Υλικά Μηχανικής

5

ΜΕΜ_221 Μηχανική: Δυναμική

6

ΜΕΜ_216 Διοίκηση και Οικονομικά Μηχανικής

5

ΜΕΜ_217 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

6

ΜΕΜ_245 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία

5

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

5o ΕΞΑΜΗΝΟ

6o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ΕCTS

ΜΕΜ_321 Ρευστομηχανική I

5

ΜΕΜ_323 Μετάδοση Θερμότητας

5

ΜΕΜ_222 Μετρήσεις Μηχανικής Ι

5

ΜEM_322 Αυτόματος Έλεγχος Ι

5

ΜΕΜ_324 Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_326 Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών

5

ΜΕΜ_414 Ανάλυση Τάσεων

5

ΜEM_423 Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός

5

ΜΕΜ_329 Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 2 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 1 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 3 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

7o ΕΞΑΜΗΝΟ

8o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ECTS

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 4 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 6 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 5 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 7 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

ΜEM_421 Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ

5

ΜEM_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής*

5

ΜEM_415 Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_336 Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

ΜEM_424 Πτυχιακή Εργασία I / Έργο Σχεδιασμού I

10

ΜEM_425 Πτυχιακή Εργασία II / Έργο Σχεδιασμού II

10

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 
* Το Τεχνικό Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής μπορεί να είναι οποιοδήποτε μάθημα από τους Πίνακες Α, Β, Γ ή το μάθημα ΜΕΜ_444 Βιομηχανική Κατάρτιση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών μπορεί να εγκρίνει την εγγραφή σε μάθημα άλλου Τμήματος ή Σχολής.
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

Τεχνικά Μαθήματα Ενεργειακών Συστημάτων

Τεχνικά Μαθήματα Μηχανικής και Δυναμικών Συστημάτων

Τεχνικά Μαθήματα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

3ο Έτος

1

ΜΕΜ_443 Εφαρμοσμένη Μηχανική Πετρελαίων και Ταμιευτήρων

ΜEM_428 Μηχανολογικές Ταλαντώσεις

ΜEM_335 Εργαστήριο Υλικών

2

ΜEM_460 Ρευστομηχανική II

ΜEM_325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ

MEM_333 Μετασχηματισμοί Φάσης

3

MEM_333 Μετασχηματισμοί Φάσης

ΜEM_231 Κβαντομηχανική

ΜEM_231 Κβαντομηχανική

4ο Έτος

4

ΜEM_328 Μηχανοτρονική

ΜEM_328 Μηχανοτρονική

ΜEM_332 Φυσική Στερεάς Κατάστασης

5

ΜEM_428 Μηχανολογικές Ταλαντώσεις

ΜEM_416 Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό

MEM_451 Ευφυή Οργανικά Υλικά

6

ΜEM_426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

ΜEM_461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών

ΜEM_461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών

7

ΜEM_439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

ΜEM_433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

ΜEM_426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Με απόφαση της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας τα μαθήματα που αναγράφονται στον Πίνακα Δ είναι αντίστοιχα. Φοιτητές/τριες που έχουν επιτύχει σε κάποιο/α από τα εν λόγω μαθήματα μπορούν να εξαιρεθούν από τα αντίστοιχα μαθήματα στο οικείο τους τμήμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

1

ΜΕΜ_101 Μαθηματικά Ι

CIV_115 Μαθηματικά Ι

EEI_101 Προχωρημένα Μαθηματικά Ι

2

ΜΕΜ_104 Φυσική Ι

CIV_114 Φυσική Ι

EEI_102 Φυσική Ι

3

ΜΕΜ_105 Φυσική ΙΙ

________

EEI_105 Φυσική ΙΙ

4

ΜΕΜ_201 Διαφορικές Εξισώσεις

CIV_211 Μαθηματικά ΙΙΙ

________

5

ΜΕΜ_211 Μηχανική: Στατική

CIV_116 Τεχνική Μηχανική Στατική

________

6

ΜΕΜ_215 Μηχανική και Έλεγχος Υλικών

CIV_222 Αντοχή Υλικών

________

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στην παρούσα φάση απονέμει πτυχίο μόνο στην κατεύθυνση της Μηχανολογικής Μηχανικής. Η μελλοντική Στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην απονομή πτυχίου και στο τομέα της επιστήμης και μηχανικής των υλικών. Η στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην δημιουργία οχτώ ειδικεύσεων (Πίνακας Ε). Τα Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής θα εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατευθύνσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία 1

Ναυπηγική και Ναυτομηχανική

Κατηγορία 2

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία 3

Μηχανική Παραγωγής και Ρομποτική

Κατηγορία 4

Βιοϊατρική Μηχανική

Κατηγορία 5

Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία

Κατηγορία 6

Βιοτεχνολογία

Κατηγορία 7

Οργανικά Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 8

Επεξεργασία Υλικών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩN

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

35

180

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

8

40

ΠΤΥΧΙΑΚΗ/ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2

20

ΣΥΝΟΛΟ

45

240

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΠΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Σημείωση: Οι παρακάτω αλλαγές έχουν λάβει χώρα από τον Σεπτέμβριο 2019 και Ιανουάριο 2020.

 • ΜΕΜ245 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία: μεταφορά από 4ο σε 3ο εξάμηνο.
 • ΜΕΜ332 Φυσική Στερεάς Κατάστασης: μεταφορά από 8ο σε 7ο εξάμηνο (για το έτος 2019-2020, δεν θα δοθεί στο Φθινοπωρινό  εξάμηνο του 2019, αλλά στο Εαρινό εξάμηνο του 2020).
 • ΜΕΜ231 Κβαντομηχανική: μεταφορά από 7ο σε 6ο εξάμηνο (θα δοθεί και στο Φθινοπωρινό  εξάμηνο του 2019).
 • ΜΕΜ335 Εργαστήριο Υλικών: μεταφορά από 7ο σε 5ο εξάμηνο.
 • Προσφορά μαθήματων ΜΕΜ 451 Ευφυή Οργανικά Υλικά, και ΜΕΜ 461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών στην Ροή Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, σε αντικατάσταση μαθημάτων ΜΕΜ202 Οργανική Χημεία και ΜΕΜ434 Πολυμερή.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ – Κοινό

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

2o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ΕCTS

MEM_101 Μαθηματικά Ι

5

MEM_102 Μαθηματικά II

5

MEM_104 Φυσική Ι

6

MEM_105 Φυσική II

6

MEM_106 Γενική Χημεία

6

MEM_111 Αρχές Προγραμματισμού

6

LCE_117 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς MMY

4

LCE_118 Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς

4

MEM_107 Εισαγωγή στη Μηχανική

6

MEM_112 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών

6

 

 

MEM_213 Μηχανολογικό Σχέδιο με Βοήθεια Υπολογιστή

5

Σύνολο

27

Σύνολο

32

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ – Κοινό

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ECTS

ΜΕΜ_103 Μαθηματικά ΙΙΙ

5

ΜΕΜ_201 Διαφορικές Εξισώσεις

6

ΜΕΜ_211 Μηχανική: Στατική

5

ΜΕΜ_215 Μηχανική και Έλεγχος Υλικών

6

ΜΕΜ_212 Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική

5

ΜΕΜ_311 Βιομηχανική Παραγωγή Ι

6

ΜΕΜ_214 Υλικά Μηχανικής

6

ΜΕΜ_221 Μηχανική: Δυναμική

5

ΜΕΜ_216 Διοίκηση και Οικονομικά Μηχανικής

5

ΜΕΜ_217 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

6

ΜΕΜ_245 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία

5

 

Σύνολο

31

Σύνολο

29

 

ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ΕCTS

ΜΕΜ_321 Ρευστομηχανική I

6

ΜΕΜ_412 Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

ΜΕΜ_222 Μετρήσεις Μηχανικής Ι

6

ΜΕΜ_323 Μετάδοση Θερμότητας

5

ΜΕΜ_324 Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_322 Αυτόματος Έλεγχος Ι

6

ΜΕΜ_414 Ανάλυση Τάσεων

5

ΜEM_326 Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών

6

ΜΕΜ_329 Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική

5

ΜEM_460 Ρευστομηχανική II

6

ΜΕΜ_443 Εφαρμοσμένη Μηχανική Πετρελαίων και Ταμιευτήρων

5

ΜEM_423 Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός

5

Σύνολο

32

Σύνολο

33

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_328 Μηχανοτρονική

6

ΜEM_426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

5

ΜEM_428 Μηχανολογικές Ταλαντώσεις

5

ΜEM_439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

5

ΜEM_421 Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ

5

ΜEM_*** Τεχνικό Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

5

ΜEM_415 Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_336 Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

ΜEM_424 Πτυχιακή Εργασία I / Έργο Σχεδιασμού I

10

ΜEM_425 Πτυχιακή Εργασία II / Έργο Σχεδιασμού II

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

 

Τεχνικά Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής:

ΜEM_433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

ΜEM_461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών

ΜEM_435 Επιχειρηματικότητα

ΜEM_325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ

ΜEM_444 Πρακτική Άσκηση

 • ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΡΟΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5o ΕΞΑΜΗΝΟ

6o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ΕCTS

MEM_321 Ρευστομηχανική Ι

6

ΜEM_412 Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

MEM_222 Μετρήσεις Μηχανικής Ι

6

ΜEM_323 Μετάδοση Θερμότητας

5

ΜEM_324 Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_322 Αυτόματος Έλεγχος Ι

6

ΜEM_414 Ανάλυση Τάσεων

5

ΜEM_326 Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών

6

ΜEM_329 Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική

5

ΜEM_325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ

5

ΜEM_428 Μηχανολογικές Ταλαντώσεις

5

ΜEM_423 Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός

5

Σύνολο

32

Σύνολο

32

7o ΕΞΑΜΗΝΟ

8o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_328 Μηχανοτρονική

6

ΜEM_461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών

5

ΜEM_416 Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό

5

ΜEM_433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

5

ΜEM_421 Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ

5

ΜEM_*** Τεχνικό Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

5

ΜEM_415 Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_336 Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

 

5

ΜEM_424 Πτυχιακή Εργασία I / Έργο Σχεδιασμού I

10

ΜEM_425 Πτυχιακή Εργασία II / Έργο Σχεδιασμού II

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

 

Τεχνικά Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής:

ΜEM_460 Ρευστομηχανική ΙΙ

ΜEM_426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

ΜEM_435 Επιχειρηματικότητα

ΜEM_439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

ΜEM_444 Πρακτική Άσκηση

 • ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΡΟΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

5o ΕΞΑΜΗΝΟ

6o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ΕCTS

ΜEM_324 Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων

6

MEM_333 Κινητική και Μετασχηματισμοί Φάσης

5

MEM_222 Μετρήσεις Μηχανικής Ι

6

ΜEM_322 Αυτόματος Έλεγχος Ι

6

ΜEM_335 Εργαστήριο Υλικών

6

ΜEM_323 Μετάδοση Θερμότητας

5

MEM_321 Ρευστομηχανική Ι

6

ΜEM_231 Κβαντομηχανική

5

MEM_329 Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική

5

ΜEM_326 Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών

6

MEM_414 Ανάλυση Τάσεων

5

ΜEM_423 Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός

5

Σύνολο

34

Σύνολο

32

7o ΕΞΑΜΗΝΟ

8o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_421 Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ

5

ΜEM_426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

5

ΜEM_415 Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών

5

MEM_451 Ευφυή Οργανικά Υλικά

 

5

ΜEM_*** Τεχνικό Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

5

ΜEM_332 Φυσική Στερεάς Κατάστασης

6

ΜEM_336 Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

ΜEM_424 Πτυχιακή Εργασία Ι / Έργο Σχεδιασμού Ι/

10

ΜEM_425 Πτυχιακή Εργασία II / Έργο Σχεδιασμού II

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

 

Τεχνικά Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής:

ΜEM_460 Ρευστομηχανική ΙΙ

ΜEM_433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

ΜEM_435 Επιχειρηματικότητα

ΜEM_439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

ΜEM_325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ

ΜEM_444 Πρακτική Άσκηση

 • ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στην παρούσα φάση απονέμει πτυχίο μόνο στην κατεύθυνση της Μηχανολογικής Μηχανικής. Η μελλοντική Στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην απονομή πτυχίου και στο τομέα της επιστήμης και μηχανικής των υλικών. Η στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην δημιουργία οχτώ ειδικεύσεων (Πίνακας B). Τα Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής θα εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατευθύνσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία 1

Ναυπηγική και Ναυτομηχανική

Κατηγορία 2

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία 3

Μηχανική Παραγωγής και Ρομποτική

Κατηγορία 4

Βιοϊατρική Μηχανική

Κατηγορία 5

Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία

Κατηγορία 6

Βιοτεχνολογία

Κατηγορία 7

Οργανικά Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 8

Επεξεργασία Υλικών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών/Πτυχίο Μηχανολογικής Μηχανικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

35 – 38

189 – 204

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ

3 – 6

16 – 33

ΠΤΥΧΙΑΚΗ/ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2

20

ΣΥΝΟΛΟ

44

244 – 247

 

 

 

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

  ΠΛΑΙΣΙΟ 19

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

 1. Νέα Ελληνικά,
 2. Μαθηματικά 
 3. Φυσική 

 

 • Χημεία,
 • Βιολογία,
 • Πληροφορική,
 • Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο,
 • Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Σχέδιο ή Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος