Αποστολή και στόχος

Βασικοί στόχοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, είναι η δημιουργία ενός κέντρου αριστείας, το οποίο θα εστιάζει τόσο στη διδασκαλία και την έρευνα, όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση, μέσα από τη μελέτη και την προαγωγή όλων των υφισταμένων ή αναπτυσσόμενων πτυχών του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

Παράλληλα, το Τμήμα στοχεύει στο να συνεισφέρει στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο θα προωθεί την κριτική σκέψη και τη θετική κοινωνική παρέμβαση, παράλληλα με τη διευκόλυνση των πτυχιούχων του στο να αναπτύξουν όλες τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

 

Για να επιτύχει τους στόχους του το ΕΣΔ θα φροντίσει ώστε:

 • Να προσελκύσει φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκό προσωπικό με υψηλά προσόντα.
 • Να εμπλακεί δραστήρια σε ερευνητικές δραστηριότητες με έμφαση στη δια-τμηματική και την εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία θα στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών με τις οποίες οι ενέργειες των ανθρώπων διαμορφώνονται από τις νέες μορφές επικοινωνίας και πώς τις διαμορφώνουν.
 • Να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε συνδυασμό, όπου προσφέρεται, με σχετική πρακτική άσκηση.
 • Να παρέχει τις αναγκαίες εμπειρίες στους πτυχιούχους του που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν μια ενημερωμένη άποψη για το νέο περιβάλλον στους τομείς της πληροφορίας και της επικοινωνίας, επιτρέποντάς τους έτσι να συνεισφέρουν στην κοινωνία.
 • Να αναζητήσει δραστήρια, να δημιουργήσει και διατηρήσει δεσμούς με άλλα τμήματα και οργανισμούς με παρόμοια ενδιαφέροντα, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να συνεισφέρει στη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να καλλιεργήσει την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης.

 

 

Οι απόφοιτοι του ΕΣΔ θα αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν:

 • Να συμμετέχουν στον προγραμματισμό σε στρατηγικό και εκτελεστικό επίπεδο στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την πληροφορία.
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα επικοινωνίας για να εντοπίζουν και να διαχέουν πληροφορίες.
 • Να κατέχουν σε άριστο επίπεδο δεξιότητες στην παρουσίαση και επικοινωνία, με προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Να προβαίνουν σε κριτική αποτίμηση των επιπτώσεων που έχουν υφιστάμενες και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες επικοινωνίας στην επαγγελματική και ιδιωτική τους ζωή, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και παραγωγοί γνώσης, ως άτομα και ως μέλη ομάδας.
 • Να σταδιοδρομήσουν σε τομείς που σχετίζονται με την πληροφορία και την επικοινωνία.
 • Να αποκτήσουν ανώτερους ερευνητικούς τίτλους σε σχετικούς τομείς.
 • Να γίνουν κοινωνοί της δια βίου μάθησης.

Αποστολή και στόχος

Βασικοί στόχοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, είναι η δημιουργία ενός κέντρου αριστείας, το οποίο θα εστιάζει τόσο στη διδασκαλία και την έρευνα, όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση, μέσα από τη μελέτη και την προαγωγή όλων των υφισταμένων ή αναπτυσσόμενων πτυχών του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

Παράλληλα, το Τμήμα στοχεύει στο να συνεισφέρει στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο θα προωθεί την κριτική σκέψη και τη θετική κοινωνική παρέμβαση, παράλληλα με τη διευκόλυνση των πτυχιούχων του στο να αναπτύξουν όλες τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

 

Για να επιτύχει τους στόχους του το ΕΣΔ θα φροντίσει ώστε:

 • Να προσελκύσει φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκό προσωπικό με υψηλά προσόντα.
 • Να εμπλακεί δραστήρια σε ερευνητικές δραστηριότητες με έμφαση στη δια-τμηματική και την εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία θα στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών με τις οποίες οι ενέργειες των ανθρώπων διαμορφώνονται από τις νέες μορφές επικοινωνίας και πώς τις διαμορφώνουν.
 • Να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε συνδυασμό, όπου προσφέρεται, με σχετική πρακτική άσκηση.
 • Να παρέχει τις αναγκαίες εμπειρίες στους πτυχιούχους του που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν μια ενημερωμένη άποψη για το νέο περιβάλλον στους τομείς της πληροφορίας και της επικοινωνίας, επιτρέποντάς τους έτσι να συνεισφέρουν στην κοινωνία.
 • Να αναζητήσει δραστήρια, να δημιουργήσει και διατηρήσει δεσμούς με άλλα τμήματα και οργανισμούς με παρόμοια ενδιαφέροντα, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να συνεισφέρει στη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να καλλιεργήσει την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης.

 

 

Οι απόφοιτοι του ΕΣΔ θα αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν:

 • Να συμμετέχουν στον προγραμματισμό σε στρατηγικό και εκτελεστικό επίπεδο στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την πληροφορία.
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα επικοινωνίας για να εντοπίζουν και να διαχέουν πληροφορίες.
 • Να κατέχουν σε άριστο επίπεδο δεξιότητες στην παρουσίαση και επικοινωνία, με προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Να προβαίνουν σε κριτική αποτίμηση των επιπτώσεων που έχουν υφιστάμενες και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες επικοινωνίας στην επαγγελματική και ιδιωτική τους ζωή, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και παραγωγοί γνώσης, ως άτομα και ως μέλη ομάδας.
 • Να σταδιοδρομήσουν σε τομείς που σχετίζονται με την πληροφορία και την επικοινωνία.
 • Να αποκτήσουν ανώτερους ερευνητικούς τίτλους σε σχετικούς τομείς.
 • Να γίνουν κοινωνοί της δια βίου μάθησης.