Διδακτορικό Πρόγραμμα

Σκοπός του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του τμήματος Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης είναι να εκπαιδεύσει τους υποψήφιους διδάκτορες να παράγουν έρευνα υψηλού επιπέδου που να είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.

Βάσει των προσφερόμενων θεμάτων που προκηρύσσονται ανά εξάμηνο, παρέχεται η δυνατότητα έρευνας σε θέματα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής ή Διοικητικής Επιστήμης καθώς και συνδυασμού των θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές του Διδακτορικού Προγράμματος μέσω της Γραμματείας του Τμήματος.

Γενικές Πληροφορίες Διδακτορικού Προγράμματος

Η τυπική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τέσσερα (4) χρόνια πλήρους φοίτησης με 240 ECTS. Για την απόκτηση του διδακτορικού, οι φoιτητές αvαμένεται vα συμπληρώσoυv μαθήματα 48 ECTS, να επιτύχουν στην περιεκτική εξέταση (32 ECTS), να προετοιμάσουν την Πρόταση για Διδακτορική Διατριβή (32 ECTS) και να ολοκληρώσουν με επιτυχία το Ερευνητικό Μέρος και την Δημόσια Παρουσίαση της διατριβής (4Χ32 = 128 ECTS).

Ο συνολικός χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη με ελάχιστο χρόνο φοίτησης τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Α’ Εξάμηνο

     1. 

Θεωρία

Μέθοδοι Έρευνας

FAMS 850

     2. 

Θεωρία

Θέματα Κεφαλαιαγορών Ι

FAMS 852

     3. 

Θεωρία

Μάθημα Επιλογής

 

Β’ Εξάμηνο

    4.

Θεωρία

Θέματα Κεφαλαιαγορών IΙ

FAMS 853

    5.

Θεωρία

Εμπειρική Χρηματοοικονομική

Διοίκηση Επιχειρήσεων

FAMS 854

    6.

Θεωρία

Οικονομετρικές Μέθοδοι

FAMS 855

    7.

Θεωρία

Μάθημα Επιλογής

 

Γ΄ Εξάμηνο

    8.

Έρευνα

Περιεκτική Εξέταση

FAMS 800

Δ’ Εξάμηνο

    9.

Έρευνα

Κατάθεση Ερευνητικής Πρότασης

FAMS 801

Ε’ Εξάμηνο

    10.

Έρευνα

Εκπόνηση Διατριβής

FAMS  802

ΣΤ’ Εξάμηνο

    11.

Έρευνα

Εκπόνηση Διατριβής

FAMS 803

Ζ’ Εξάμηνο

    12.

Έρευνα

Εκπόνηση Διατριβής

FAMS 804

Θ’ Εξάμηνο

    13.

Έρευνα

Συγγραφή, υποβολή, δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διατριβής

FAMS 805

 

Μαθήματα Επιλογής *

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Α’ Εξάμηνο

1.

Θεωρία

Ναυτιλιακά Οικονομικά

FAMS 860

2.

Θεωρία

Αποτίμηση Περιουσιακών

Στοιχείων και Επενδύσεις

FAMS 856

Β’ Εξάμηνο

3.

Θεωρία

Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά

FAMS 859

4.

Θεωρία

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Επιχειρήσεων

FAMS 857

5.

Θεωρία

Χρηματοοικονομικά Μοντέλα

FAMS 858

 

Μαθήματα

Όπως περιγράφονται πιο πάνω, τα μαθήματα FAMS 850 (Μέθοδοι Έρευνας), FAMS 852 (Θέματα Κεφαλαιαγορών Ι), FAMS 853 (Θέματα Κεφαλαιαγορών ΙΙ), FAMS 854 (Εμπειρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων), και FAMS 855 (Οικονομετρικές Μέθοδοι) είναι υποχρεωτικά (36 ECTS). Ο διδακτορικός φοιτητής επιλέγει, επίσης, 12 ECTS από τα άλλα μαθήματα του προγράμματος, ανάλογα με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Μετά από σχετική εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε επιπρόσθετα μαθήματα σχετικά με την ειδικότητα τoυ διδακτoρικoύ θέματος.

Περιεκτική Εξέταση

Η περιεκτική εξέταση στοχεύει στην αξιολόγηση τωv εξειδικευμένων γνώσεων του φoιτητή στov κλάδo σπoυδώv τoυ με βάση τηv ερευvητική βιβλιoγραφία και στην σύνθεση αυτών προς νέα ερευνητικά ερωτήματα. Οι γραπτές εξετάσεις συντονίζονται από τους υπεύθυνους του προγράμματος σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Κριτήρια εισδοχής φοιτητών

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. **
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη  

* Τα επιλεγόμενα μαθήματα ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω του μετασχηματισμού του τμήματος.

**Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Υπεύθυνοι Διδακτορικού Προγράμματος:

 Αναστασία Κοπίτα (anastasia.kopita@cut.ac.cy) & Δημήτρης Κουρσάρος (demetris.koursaros@cut.ac.cy)

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Δήμητρα Χριστοδουλίδου (d.christodoulidou@cut.ac.cy)

 

Ερευνητικές περιοχές (Σεπτέμβριος 2023)

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα: "Χρηματοοικονομικά"
  Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Νεόφυτος Λαμπερτίδης, n.lambertides@cut.ac.cy      
                                          Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα: "Χρηματοοικονομικά/Εταιρική Διακυβέρνηση           
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, eleni.kalotychou@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: "Τραπεζική ή Χρηματοοικονομική Τεχνολογία"
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Κουρσάρος,  demetris.koursaros@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: "Μεγάλα Δεδομένα, Τεχνητή Νοημοσύνη και Χρηματοοικονομική"
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, christodoulos.louca@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: " Χρηματοοικονομικός ΑλφαβητισμόςΕρευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: "Ψηφιακή και Πράσινη Χρηματοοικονομική για Μικροεπιχειρηματίες"   
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στο θέμα: "Χρηματοοικονομική Οικονομετρία" ή "Μακρο-οικονομετρία" 
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρήστος Σ. Σάββα, christos.savva@cut.ac.cy
 • Mία (1) θέση στο θέμα "Υπολογιστική οικονομετρία
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, erricos.k@cut.ac.cy
 • Mία (1) θέση στο θέμα "Υπολογιστικές μέθοδοι για την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας"  
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, erricos.k@cut.ac.cy
 • Mία (1) θέση στο θέμα "Στατιστική για την ανάλυση κειμένου"  
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, erricos.k@cut.ac.cy

Διδακτορικό Πρόγραμμα

Σκοπός του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του τμήματος Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης είναι να εκπαιδεύσει τους υποψήφιους διδάκτορες να παράγουν έρευνα υψηλού επιπέδου που να είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.

Βάσει των προσφερόμενων θεμάτων που προκηρύσσονται ανά εξάμηνο, παρέχεται η δυνατότητα έρευνας σε θέματα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής ή Διοικητικής Επιστήμης καθώς και συνδυασμού των θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές του Διδακτορικού Προγράμματος μέσω της Γραμματείας του Τμήματος.

Γενικές Πληροφορίες Διδακτορικού Προγράμματος

Η τυπική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τέσσερα (4) χρόνια πλήρους φοίτησης με 240 ECTS. Για την απόκτηση του διδακτορικού, οι φoιτητές αvαμένεται vα συμπληρώσoυv μαθήματα 48 ECTS, να επιτύχουν στην περιεκτική εξέταση (32 ECTS), να προετοιμάσουν την Πρόταση για Διδακτορική Διατριβή (32 ECTS) και να ολοκληρώσουν με επιτυχία το Ερευνητικό Μέρος και την Δημόσια Παρουσίαση της διατριβής (4Χ32 = 128 ECTS).

Ο συνολικός χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη με ελάχιστο χρόνο φοίτησης τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Α’ Εξάμηνο

     1. 

Θεωρία

Μέθοδοι Έρευνας

FAMS 850

     2. 

Θεωρία

Θέματα Κεφαλαιαγορών Ι

FAMS 852

     3. 

Θεωρία

Μάθημα Επιλογής

 

Β’ Εξάμηνο

    4.

Θεωρία

Θέματα Κεφαλαιαγορών IΙ

FAMS 853

    5.

Θεωρία

Εμπειρική Χρηματοοικονομική

Διοίκηση Επιχειρήσεων

FAMS 854

    6.

Θεωρία

Οικονομετρικές Μέθοδοι

FAMS 855

    7.

Θεωρία

Μάθημα Επιλογής

 

Γ΄ Εξάμηνο

    8.

Έρευνα

Περιεκτική Εξέταση

FAMS 800

Δ’ Εξάμηνο

    9.

Έρευνα

Κατάθεση Ερευνητικής Πρότασης

FAMS 801

Ε’ Εξάμηνο

    10.

Έρευνα

Εκπόνηση Διατριβής

FAMS  802

ΣΤ’ Εξάμηνο

    11.

Έρευνα

Εκπόνηση Διατριβής

FAMS 803

Ζ’ Εξάμηνο

    12.

Έρευνα

Εκπόνηση Διατριβής

FAMS 804

Θ’ Εξάμηνο

    13.

Έρευνα

Συγγραφή, υποβολή, δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διατριβής

FAMS 805

 

Μαθήματα Επιλογής *

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Α’ Εξάμηνο

1.

Θεωρία

Ναυτιλιακά Οικονομικά

FAMS 860

2.

Θεωρία

Αποτίμηση Περιουσιακών

Στοιχείων και Επενδύσεις

FAMS 856

Β’ Εξάμηνο

3.

Θεωρία

Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά

FAMS 859

4.

Θεωρία

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Επιχειρήσεων

FAMS 857

5.

Θεωρία

Χρηματοοικονομικά Μοντέλα

FAMS 858

 

Μαθήματα

Όπως περιγράφονται πιο πάνω, τα μαθήματα FAMS 850 (Μέθοδοι Έρευνας), FAMS 852 (Θέματα Κεφαλαιαγορών Ι), FAMS 853 (Θέματα Κεφαλαιαγορών ΙΙ), FAMS 854 (Εμπειρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων), και FAMS 855 (Οικονομετρικές Μέθοδοι) είναι υποχρεωτικά (36 ECTS). Ο διδακτορικός φοιτητής επιλέγει, επίσης, 12 ECTS από τα άλλα μαθήματα του προγράμματος, ανάλογα με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Μετά από σχετική εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε επιπρόσθετα μαθήματα σχετικά με την ειδικότητα τoυ διδακτoρικoύ θέματος.

Περιεκτική Εξέταση

Η περιεκτική εξέταση στοχεύει στην αξιολόγηση τωv εξειδικευμένων γνώσεων του φoιτητή στov κλάδo σπoυδώv τoυ με βάση τηv ερευvητική βιβλιoγραφία και στην σύνθεση αυτών προς νέα ερευνητικά ερωτήματα. Οι γραπτές εξετάσεις συντονίζονται από τους υπεύθυνους του προγράμματος σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Κριτήρια εισδοχής φοιτητών

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. **
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη  

* Τα επιλεγόμενα μαθήματα ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω του μετασχηματισμού του τμήματος.

**Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Υπεύθυνοι Διδακτορικού Προγράμματος:

 Αναστασία Κοπίτα (anastasia.kopita@cut.ac.cy) & Δημήτρης Κουρσάρος (demetris.koursaros@cut.ac.cy)

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Δήμητρα Χριστοδουλίδου (d.christodoulidou@cut.ac.cy)

 

Ερευνητικές περιοχές (Σεπτέμβριος 2023)

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα: "Χρηματοοικονομικά"
  Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Νεόφυτος Λαμπερτίδης, n.lambertides@cut.ac.cy      
                                          Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα: "Χρηματοοικονομικά/Εταιρική Διακυβέρνηση           
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, eleni.kalotychou@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: "Τραπεζική ή Χρηματοοικονομική Τεχνολογία"
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Κουρσάρος,  demetris.koursaros@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: "Μεγάλα Δεδομένα, Τεχνητή Νοημοσύνη και Χρηματοοικονομική"
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, christodoulos.louca@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: " Χρηματοοικονομικός ΑλφαβητισμόςΕρευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: "Ψηφιακή και Πράσινη Χρηματοοικονομική για Μικροεπιχειρηματίες"   
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στο θέμα: "Χρηματοοικονομική Οικονομετρία" ή "Μακρο-οικονομετρία" 
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρήστος Σ. Σάββα, christos.savva@cut.ac.cy
 • Mία (1) θέση στο θέμα "Υπολογιστική οικονομετρία
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, erricos.k@cut.ac.cy
 • Mία (1) θέση στο θέμα "Υπολογιστικές μέθοδοι για την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας"  
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, erricos.k@cut.ac.cy
 • Mία (1) θέση στο θέμα "Στατιστική για την ανάλυση κειμένου"  
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, erricos.k@cut.ac.cy