Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επικοινώνησε μαζί μας

Επικοινώνησε μαζί μας

Υποβολή αίτησης

Υποβολή αίτησης

Δομή και περιεχόμενο

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και δεξιοτήτων– απαραίτητα στοιχεία για την εργασιακή επιτυχία στον τομέα της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων κυρίως όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων για δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων και διοίκηση επιχειρηματικότητας που αφορά τις χρηματοοικονομικές πολιτικές μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα εξετάσουν εκτενώς τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και σχεδίου μελέτης βιωσιμότητας (feasibility study) που αποτελεί ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο του επιχειρηματία και θα συμβάλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για επιτυχία στον τομέα διοίκησης επιχειρηματικού κεφαλαίου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν τις βασικές γνώσεις για χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και τη χρηματοοικονομική διαχείριση εταιρειών.

Καριέρα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να απασχοληθούν επαγγελματικά στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, της Διοίκησης Επιχειρήσεων ως οικονομικοί διευθυντές/στελέχη ή σύμβουλοι επιχειρήσεων, αλλά και ως στελέχη σε τραπεζικούς, χρηματοπιστωτικούς και ναυτιλιακούς οργανισμούς. Ακόμη, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα, αλλά και πρακτικές εφαρμογές ερευνητικών ερωτημάτων, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Μαθήματα

Οικονομικά για Διοίκηση, Στατιστική για Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές, Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων, Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων, Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Καινοτομία Υπηρεσιών (FinΤech & ShipΤech).

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος:

  • Εξειδικευμένη γνώση στα Χρηματοοικονομικά, Ναυτιλιακά Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Ικανότητα λύσης προβλημάτων που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς
  • Ικανότητα αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων στρατηγικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως
  • Εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξη

Μαθήματα

Δομή Προγραμμάτων (Πλήρους Φοίτησης)

 

Προπαρασκευαστικά μαθήματα (προαιρετικά)

ΧΛΔ 501: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

ΧΛΔ 502: Εισαγωγή στη Στατιστική

 

1ο Εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα για συμπλήρωση 30 ECTS)

ΧΛΔ 507: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές

ΧΛΔ 509: Στατιστικές Μέθοδοι για Ανάλυση Δεδομένων

ΧΛΔ 542: Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΧΛΔ 551: Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

 

2ο Εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα για συμπλήρωση 30 ECTS)

ΧΛΔ 508: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΧΛΔ 563: Επενδύσεις και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

ΧΛΔ 559: Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων

ΧΛΔ 560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

 

• Ο φόρτος εργασίας του κάθε Μάστερ είναι τουλάχιστον 90 ECTS

• Τα πιο πάνω υποχρεωτικά μαθήματα αντιστοιχούν σε 60 ECTS

• Οι φοιτητές/τρίες θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον άλλα 30 ECTS κατά τη θερινή περίοδο και το 3ο εξάμηνο

 

Θερινή περίοδος (μαθήματα επιλογής)

ΧΛΔ 584: Μεταπτυχιακή Διατριβή

[30 ECTS]

Κατά τη θερινή περίοδο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση διπλωματικής διατριβής, μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά μέχρι δύο (2) μαθήματα και να συμπληρώσουν 15 ECTS (από τα 30 ECTS που απαιτούνται).

ΧΛΔ 528: Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

ΧΛΔ 558: Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

PLA 500: Πρακτική Άσκηση (Placement)

Professional Development Seminar: Financial Applications with Python

 

3ο Εξάμηνο (μαθήματα επιλογής ή συνέχιση της μεταπτυχιακής διατριβής)

Η μεταπτυχιακή διατριβή πιστώνεται επίσημα στο 3ο  εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες συνεχίζουν την εκπόνησή της και η καταληκτική ημερομηνία παράδοσής της είναι η τελευταία ημέρα των εξετάσεων όπως αυτή ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

ΧΛΔ 584: Μεταπτυχιακή Διατριβή

[30 ECTS]

Οι φοιτητές/τριες που δεν επιλέγουν τη μεταπτυχιακή διατριβή πρέπει να επιλέξουν από τα πιο κάτω μαθήματα (Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS):  

ΧΛΔ 561: Εταιρική αναδιάρθρωση & Αποτίμηση Εταιρειών

ΧΛΔ 569: Πράσινη Χρηματοδότηση & Βιώσιμες Επενδύσεις

ΧΛΔ 571: Ανάλυση Δεδομένων και Μεγάλα Δεδομένα στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

  • 30 Απριλίου 2024

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

  1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 
  4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  5. Επισύναψη συστατικών επιστολών δεν είναι απαραίτητη. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι για όλα τα προγράμματα μας είναι αναγκαίο να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά, δεν απαιτείται όμως να επισυναφθεί πιστοποιητικό επάρκειας.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου: kep@cut.ac.cy , τηλ. +357 25 002710/11, ή με το Τμήμα μας απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CFS.media@cut.ac.cy

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος