Βοηθοί διαμονής

Με στόχο τη διευκόλυνση της διαμονής των ενοίκων στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο, η ΥΣΜΦ εφαρμόζει το πρόγραμμα Βοηθοί Διαμονής (ΒΔ). Οι ΒΔ είναι φοιτητές που διαμένουν στα διαμερίσματα και επιλέγονται από την ΥΣΦΜ για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έναντι απαλλαγής από το 50% του ενοικίου διαμονής.

Καθήκοντα και ευθύνες των ΒΔ

 • Να γνωρίζουν καλά τους Κανόνες Διαμονής και να τους εφαρμόζουν
 • Να γνωρίζουν τους ενοίκους για τους οποίους είναι υπεύθυνοι και να επικοινωνούν μαζί τους.
 • Να είναι πρόθυμοι και διαθέσιμοι για να βοηθούν ενοίκους που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής.
 • Να ενημερώνουν την ΥΣΦΜ για περιπτώσεις φοιτητών-ενοίκων με σοβαρά προβλήματα που χρήζουν στήριξης και καθοδήγησης.
 • Να έχουν αντίληψη της κατάστασης του κτιρίου στο οποίου διαμένουν και να ενημερώνουν την ΥΣΦΜ αν διαπιστώνουν οποιαδήποτε προβλήματα
 • Να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποδοχής ενοίκων και σε άλλα προγράμματα/εκδηλώσεις που αφορούν τη στέγαση.
 • Να συμβάλλουν στη διοργάνωση ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για τους ενοίκους των διαμερισμάτων.
 • Να ενημερώνουν τους άλλους ενοίκους και να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και προγράμματα που αφορούν τη στέγαση γενικότερα κ.λ.π.
 • Να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα ασφάλειας, υγείας, πρώτων βοηθειών και σχεδίου δράσης σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών που διοργανώνει η ΥΣΦΜ
 • Να εντοπίζουν και να ενημερώνουν την ΥΣΦΜ σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών και/ή παραβάσεων των κανόνων διαμονής.
 • Να αναλαμβάνουν εκ περιτροπής καθήκοντα επιφυλακής κατά τις βραδινές ώρες τις καθημερινές και ολόκληρο το 24ωρο τα Σαββατοκύριακα.
 • Να συμβάλλουν σε διαδικασίες που σχετίζονται με την άφιξη και/ή αναχώρηση ενοίκων
 • Να προσφέρουν φοιτητική εργασία διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών τη βδομάδα ή 100 ωρών σε ένα ακαδημαϊκό έτος στην ΥΣΦΜ.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής των ΒΔ

Οι φοιτητές-ένοικοι που ενδιαφέρονται να αναλάβουν καθήκοντα ΒΔ υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ΥΣΦΜ, στη βάση οδηγιών που περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που δημοσιεύει κάθε χρόνο η ΥΣΦΜ. Ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη του Τομέα Ευημερίας Φοιτητών που αξιολογεί τις αιτήσεις και καλεί τους αιτητές σε προσωπική συνέντευξη. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από προσωπικό της ΥΣΦΜ.  Η επιλογή των ΒΔ γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Ηγετικές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Κοινωνική ευαισθησία
 • Γνώση και κατανόηση των κανόνων διαμονής

Η Επιτροπή Επιλογής υποβάλλει τεκμηριωμένη εισήγηση στον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ για έγκριση. 

Φοιτητές που υπέβαλαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και δεν επιλέγηκαν, μπορούν να υποβάλουν γραπτό παράπονο προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ. Στην περίπτωση που αυτό κριθεί δικαιολογημένο τότε μπορεί να γίνεται ανάθεση ΒΔ στον παραπονούμενο. 

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης

Βοηθοί διαμονής

Με στόχο τη διευκόλυνση της διαμονής των ενοίκων στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο, η ΥΣΜΦ εφαρμόζει το πρόγραμμα Βοηθοί Διαμονής (ΒΔ). Οι ΒΔ είναι φοιτητές που διαμένουν στα διαμερίσματα και επιλέγονται από την ΥΣΦΜ για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έναντι απαλλαγής από το 50% του ενοικίου διαμονής.

Καθήκοντα και ευθύνες των ΒΔ

 • Να γνωρίζουν καλά τους Κανόνες Διαμονής και να τους εφαρμόζουν
 • Να γνωρίζουν τους ενοίκους για τους οποίους είναι υπεύθυνοι και να επικοινωνούν μαζί τους.
 • Να είναι πρόθυμοι και διαθέσιμοι για να βοηθούν ενοίκους που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής.
 • Να ενημερώνουν την ΥΣΦΜ για περιπτώσεις φοιτητών-ενοίκων με σοβαρά προβλήματα που χρήζουν στήριξης και καθοδήγησης.
 • Να έχουν αντίληψη της κατάστασης του κτιρίου στο οποίου διαμένουν και να ενημερώνουν την ΥΣΦΜ αν διαπιστώνουν οποιαδήποτε προβλήματα
 • Να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποδοχής ενοίκων και σε άλλα προγράμματα/εκδηλώσεις που αφορούν τη στέγαση.
 • Να συμβάλλουν στη διοργάνωση ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για τους ενοίκους των διαμερισμάτων.
 • Να ενημερώνουν τους άλλους ενοίκους και να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και προγράμματα που αφορούν τη στέγαση γενικότερα κ.λ.π.
 • Να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα ασφάλειας, υγείας, πρώτων βοηθειών και σχεδίου δράσης σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών που διοργανώνει η ΥΣΦΜ
 • Να εντοπίζουν και να ενημερώνουν την ΥΣΦΜ σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών και/ή παραβάσεων των κανόνων διαμονής.
 • Να αναλαμβάνουν εκ περιτροπής καθήκοντα επιφυλακής κατά τις βραδινές ώρες τις καθημερινές και ολόκληρο το 24ωρο τα Σαββατοκύριακα.
 • Να συμβάλλουν σε διαδικασίες που σχετίζονται με την άφιξη και/ή αναχώρηση ενοίκων
 • Να προσφέρουν φοιτητική εργασία διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών τη βδομάδα ή 100 ωρών σε ένα ακαδημαϊκό έτος στην ΥΣΦΜ.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής των ΒΔ

Οι φοιτητές-ένοικοι που ενδιαφέρονται να αναλάβουν καθήκοντα ΒΔ υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ΥΣΦΜ, στη βάση οδηγιών που περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που δημοσιεύει κάθε χρόνο η ΥΣΦΜ. Ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη του Τομέα Ευημερίας Φοιτητών που αξιολογεί τις αιτήσεις και καλεί τους αιτητές σε προσωπική συνέντευξη. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από προσωπικό της ΥΣΦΜ.  Η επιλογή των ΒΔ γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Ηγετικές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Κοινωνική ευαισθησία
 • Γνώση και κατανόηση των κανόνων διαμονής

Η Επιτροπή Επιλογής υποβάλλει τεκμηριωμένη εισήγηση στον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ για έγκριση. 

Φοιτητές που υπέβαλαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και δεν επιλέγηκαν, μπορούν να υποβάλουν γραπτό παράπονο προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ. Στην περίπτωση που αυτό κριθεί δικαιολογημένο τότε μπορεί να γίνεται ανάθεση ΒΔ στον παραπονούμενο. 

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης