Αποφοίτηση

Το Πανεπιστήμιο διοργανώνει επίσημη Τελετή Αποφοίτησης στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, περί τα μέσα Ιουνίου. Πραγματοποιείται στο Κηποθέατρο Λεμεσού για την απονομή όλων των τίτλων σπουδών στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους.

Κάθε απόφοιτος λαμβάνει Τίτλο Πτυχίου, Παράρτημα Διπλώματος και επίσημη Αναλυτική βαθμολογία.

Διαδικασία για αποφοίτηση

Η διαδικασία προϋποθέτει ότι ο φοιτητής, μπαίνοντας στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω portal αίτημα αποφοίτησης. (https://sis.cut.ac.cy/irj/portal).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση και του τελευταίου εξαμήνου κι αφού γίνουν έλεγχοι από τα Τμήματα σε συνεργασία με την ΥΣΦΜ, η Σύγκλητος εγκρίνει τον κατάλογο αποφοίτων.

Στους ελέγχους περιλαμβάνονται και τυχόν οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες του φοιτητή προς το Πανεπιστήμιο.

Αποφοίτηση

Το Πανεπιστήμιο διοργανώνει επίσημη Τελετή Αποφοίτησης στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, περί τα μέσα Ιουνίου. Πραγματοποιείται στο Κηποθέατρο Λεμεσού για την απονομή όλων των τίτλων σπουδών στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους.

Κάθε απόφοιτος λαμβάνει Τίτλο Πτυχίου, Παράρτημα Διπλώματος και επίσημη Αναλυτική βαθμολογία.

Διαδικασία για αποφοίτηση

Η διαδικασία προϋποθέτει ότι ο φοιτητής, μπαίνοντας στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω portal αίτημα αποφοίτησης. (https://sis.cut.ac.cy/irj/portal).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση και του τελευταίου εξαμήνου κι αφού γίνουν έλεγχοι από τα Τμήματα σε συνεργασία με την ΥΣΦΜ, η Σύγκλητος εγκρίνει τον κατάλογο αποφοίτων.

Στους ελέγχους περιλαμβάνονται και τυχόν οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες του φοιτητή προς το Πανεπιστήμιο.