Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

Στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου είναι να εδραιωθεί ως διεθνές κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, προσφέροντας σφαιρική και πολυδιάστατη εκπαίδευση που να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες τεχνολογικές και βιομηχανικές εξελίξεις.  Εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, που να προσελκύει υψηλού επιπέδου Κύπριους και ξένους φοιτητές και να στηρίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, με σύγχρονη ύλη και θεματολογία, για τη βέλτιστη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών.

Η έμπρακτη δέσμευση του ΤΠΚ σε αυτή την πολιτική ποιότητας επιτυγχάνεται με την:

 • Εφαρμογή συστημάτων τα οποία εγγυώνται, μέσω διαδικασιών που συνεχώς βελτιώνονται, την παροχή ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές.
 • Εργοδότηση και ανάπτυξη ικανού και προσοντούχου ακαδημαϊκού προσωπικού στο οποίο παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη για την εκτέλεση των εργασιών του.
 • Υιοθέτηση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και την συνεχή προσπάθεια για διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης το οποίο εφαρμόζεται.
 • Ενθάρρυνση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών και τίτλων που προσφέρει.
 • Ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν το Πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Εφαρμογή της πολιτικής αυτής από όλο το ακαδημαϊκό, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου.
 • Εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο βασίζεται σε διεθνή πρότυπα ποιότητας και στη συνθήκη της Μπολόνιας.

Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

Στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου είναι να εδραιωθεί ως διεθνές κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, προσφέροντας σφαιρική και πολυδιάστατη εκπαίδευση που να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες τεχνολογικές και βιομηχανικές εξελίξεις.  Εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, που να προσελκύει υψηλού επιπέδου Κύπριους και ξένους φοιτητές και να στηρίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, με σύγχρονη ύλη και θεματολογία, για τη βέλτιστη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών.

Η έμπρακτη δέσμευση του ΤΠΚ σε αυτή την πολιτική ποιότητας επιτυγχάνεται με την:

 • Εφαρμογή συστημάτων τα οποία εγγυώνται, μέσω διαδικασιών που συνεχώς βελτιώνονται, την παροχή ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές.
 • Εργοδότηση και ανάπτυξη ικανού και προσοντούχου ακαδημαϊκού προσωπικού στο οποίο παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη για την εκτέλεση των εργασιών του.
 • Υιοθέτηση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και την συνεχή προσπάθεια για διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης το οποίο εφαρμόζεται.
 • Ενθάρρυνση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών και τίτλων που προσφέρει.
 • Ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν το Πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Εφαρμογή της πολιτικής αυτής από όλο το ακαδημαϊκό, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου.
 • Εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο βασίζεται σε διεθνή πρότυπα ποιότητας και στη συνθήκη της Μπολόνιας.