Περιστασιακή Φοίτηση

Φοιτητές περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται οι φοιτητές που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, εξαιρουμένων των φοιτητών αντιστοιχίας και ανταλλαγών, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπολοίπων φοιτητών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα ή τις θεματικές ενότητες στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης, με βάση τους διαθέσιμους πόρους. Με ευθύνη της Υπηρεσίας Σπουδών δημοσιεύοντα τα μαθήματα που δέχονται φοιτητές περιστασιακής φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα και σχετικές πληροφορίες. 

Αριθμός θέσεων

Ο αριθμός των φοιτητών περιστασιακής φοίτησης, συνυπολογιζόμενος με φοιτητές αντιστοιχίας και ανταλλαγής,  δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 10% των κανονικών φοιτητών που εγγράφονται σε ένα μάθημα. Από το όριο αυτό εξαιρούνται μαθήματα που προσφέρονται αποκλειστικά για φοιτητές περιστασιακής φοίτησης ή/και αντιστοιχίας ή/και ανταλλαγής. Με εισήγηση του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτραπεί υπέρβαση του ορίου του 10%.

Φοίτηση

Η φοίτηση στο ΤΕΠΑΚ είναι υποχρεωτική. Η σειρά με την οποία εγγράφονται οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης σε μαθήματα καθορίζεται ώστε να μην επηρεάζονται οι υπόλοιποι φοιτητές. 

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές περιστασιακής φοίτησης γίνεται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Σε περίπτωση επιθυμίας επανάληψης μαθήματος λόγω αποτυχίας οι φοιτητές θα καταβάλουν ξανά τα δίδακτρα.

Στο τέλος της φοίτησης ο φοιτητής περιστασιακής φοίτησης παίρνει Αναλυτική Βαθμολογία

Δίδακτρα

Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν δίδακτρα ύψους €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). 

Περιστασιακή Φοίτηση

Φοιτητές περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται οι φοιτητές που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, εξαιρουμένων των φοιτητών αντιστοιχίας και ανταλλαγών, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπολοίπων φοιτητών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα ή τις θεματικές ενότητες στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης, με βάση τους διαθέσιμους πόρους. Με ευθύνη της Υπηρεσίας Σπουδών δημοσιεύοντα τα μαθήματα που δέχονται φοιτητές περιστασιακής φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα και σχετικές πληροφορίες. 

Αριθμός θέσεων

Ο αριθμός των φοιτητών περιστασιακής φοίτησης, συνυπολογιζόμενος με φοιτητές αντιστοιχίας και ανταλλαγής,  δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 10% των κανονικών φοιτητών που εγγράφονται σε ένα μάθημα. Από το όριο αυτό εξαιρούνται μαθήματα που προσφέρονται αποκλειστικά για φοιτητές περιστασιακής φοίτησης ή/και αντιστοιχίας ή/και ανταλλαγής. Με εισήγηση του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτραπεί υπέρβαση του ορίου του 10%.

Φοίτηση

Η φοίτηση στο ΤΕΠΑΚ είναι υποχρεωτική. Η σειρά με την οποία εγγράφονται οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης σε μαθήματα καθορίζεται ώστε να μην επηρεάζονται οι υπόλοιποι φοιτητές. 

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές περιστασιακής φοίτησης γίνεται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Σε περίπτωση επιθυμίας επανάληψης μαθήματος λόγω αποτυχίας οι φοιτητές θα καταβάλουν ξανά τα δίδακτρα.

Στο τέλος της φοίτησης ο φοιτητής περιστασιακής φοίτησης παίρνει Αναλυτική Βαθμολογία

Δίδακτρα

Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν δίδακτρα ύψους €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων).