Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Επικοινώνησε μαζί μας

Επικοινώνησε μαζί μας

Υποβολή αίτησης

Υποβολή αίτησης

Δομή και περιεχόμενο

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να δώσει στους απόφοιτους εξειδικευμένη γνώση μεταπτυχιακού επιπέδου στους τομείς των Ναυτιλιακών και των Χρηματοοικονομικών. Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού από τα δύο Τμήματα της Σχολής ΔΙΟ: Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τμήμα Ναυτιλιακών.Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα στα Ναυτιλιακά Οικονομικά, Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά και τις Ναυλώσεις, καθώς και στη Διαχείριση Ναυτιλιακού Ρίσκου και τη Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων. Επίσης, περιλαμβάνει καίρια μαθήματα στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, παρέχοντας δυνατότητα στους αποφοίτους να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση στους τομείς των Ναυτιλιακών και Χρηματοοικονομικών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν στους δυναμικούς και ανερχόμενους τομείς της οικονομίας της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού, που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα δίνει επίσης την ευκαιρία στους φοιτητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσα από μελέτες περιπτώσεων.

Καριέρα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν κυρίως στη ανερχόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία όπως, επί παραδείγματι, σε ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κ.α., με προοπτικές για καριέρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Μαθήματα

Οικονομικά για Διοίκηση, Στατιστική για Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές, Ναυτιλιακά Οικονομικά, Στρατηγική Διοίκηση στη Ναυτιλία, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας, Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Καινοτομία Υπηρεσιών (FinΤech & ShipΤech).

 

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος:

  • Εξειδικευμένη γνώση στα Χρηματοοικονομικά, Ναυτιλιακά Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Ικανότητα λύσης προβλημάτων που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς
  • Ικανότητα αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων στρατηγικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως
  • Εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξη

Μαθήματα

Διατμηματικό Μάστερ Τμήματος Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τμήματος Ναυτιλιακών

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 30 Απριλίου 2024 

Δομή Προγραμμάτων (Πλήρους Φοίτησης)

 

1ο Εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα για συμπλήρωση 30 ECTS)

CFS 507: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές

CFS 509: Στατιστική Ανάλυση

CFS 510: Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων

CFS 531: Ναυτιλιακά Οικονομικά

 

2ο Εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα για συμπλήρωση 30 ECTS)

CFS 530: Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά

CFS 534: Ναυλώσεις

CFS 556: Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Κινδύνων 

CFS 560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

 

• Ο φόρτος εργασίας του κάθε Μάστερ είναι τουλάχιστον 90 ECTS.

• Τα πιο πάνω υποχρεωτικά μαθήματα αντιστοιχούν σε 60 ECTS.

• Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον άλλα 30 ECTS κατά τη θερινή περίοδο και το 3ο εξάμηνο

 

Θερινή περίοδος (μαθήματα επιλογής)

CFS 580: Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

[30 ECTS]

Κατά τη θερινή περίοδο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση διπλωματικής διατριβής, μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά μέχρι δύο (2) μαθήματα και να συμπληρώσουν 15 ECTS (από τα 30 ECTS που απαιτούνται).

CFS 528: Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

CFS 558: Καινοτομία Υπηρεσιών - FinTech & ShipTech

PLA 500: Πρακτική Άσκηση (Internship Placement)

 

3ο Εξάμηνο (μαθήματα επιλογής ή συνέχιση της μεταπτυχιακής διατριβής)

Η μεταπτυχιακή διατριβή πιστώνεται επίσημα στο 3ο εξάμηνο. Οι φοιτητές συνεχίζουν την εκπόνησή της και η καταληκτική ημερομηνία παράδοσής της είναι η τελευταία ημέρα των εξετάσεων όπως αυτή ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

CFS 580: Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

[30 ECTS]

Οι φοιτητές που δεν επιλέγουν τη μεταπτυχιακή διατριβή πρέπει να επιλέξουν από τα πιο κάτω μαθήματα (Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS):  

CFS 511 Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές

CFS 542: Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

CFS 551: Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

CFS 561: Εταιρική αναδιάρθρωση

CFS 562: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ERP 850: Ερευνητικές Μέθοδοι

 

 

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

  • 30 Απριλίου 2024

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

  1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 
  4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  5. Επισύναψη συστατικών επιστολών δεν είναι απαραίτητη. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι για όλα τα προγράμματα μας είναι αναγκαίο να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά, δεν απαιτείται όμως να επισυναφθεί πιστοποιητικό επάρκειας.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου: kep@cut.ac.cy , τηλ. +357 25 002710/11, ή με το Τμήμα μας απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CFS.media@cut.ac.cy