Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

MSc Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης

Δομή και περιεχόμενο

Η Γεωπληροφορική και οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες αποτελούν σύνθεση διαφόρων επιστημονικών πεδίων, καθώς και σχετικών μεθόδων και τεχνικών,  όπως η Γεωδαισία, η Γεωφυσική, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, η Τηλεπισκόπηση, η Φωτογραμμετρία, η Πληροφορική, τα Γεωμαθηματικά και η Γεωστατιστική, και εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και διάχυσης της γεωγραφικής πληροφορίας. Η Γεωπληροφορική και οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών και κοινωνικών αποφάσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Υπάρχει, ωστόσο, η διαρκής ανάγκη εκπαίδευσης κι εξειδίκευσης επιστημόνων και μηχανικών έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας αναφορικά με τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση της γεωχωρικής πληροφορίας, ο όγκος της οποίας ωστόσο αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

 

Η Παρατήρηση Γης είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες του πλανήτη. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης και των αλλαγών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια, η Παρατήρηση Γης έχει γίνει όλο και πιο εξελιγμένη με την ανάπτυξη δορυφόρων τηλεπισκόπησης και ολοένα και πιο υψηλής τεχνολογίας "επιτόπιων" οργάνων. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών γεωσκόπησης (EO), διαστημικών και επίγειων ολοκληρωμένων τεχνολογιών, μπορεί να συμβάλει στην πιο βιώσιμη και συστηματική παρακολούθηση του περιβάλλοντος, στην έγκαιρη ανίχνευση των κοινωνικών κινδύνων/απειλών και στην ανάπτυξη ζωτικών οικονομικών τομέων. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με το διεθνές πλαίσιο πολιτικής (κοινωνικές προκλήσεις της ΕΕ, βιώσιμοι στόχοι SDGs των Ηνωμένων Εθνών, το πλαίσιο Sendai, η Συμφωνία του Παρισιού) και παροχή κρίσιμων πληροφοριών μέσω προϊόντων στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στις τοπικές, εθνικές και περιφερειακές αρχές, και στους πολίτες.

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ « Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης» αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα διεθνών προδιαγραφών, το οποίο:

 • παρέχει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να εμβαθύνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο επιστημονικό πεδίο της Γεωπληροφορικής και Γεωχωρικών Τεχνολογιών αιχμής, και Παρατήρηση Γης
 • παρέχει την ευκαιρία να συναντήσουν υψηλού επιπέδου και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την έρευνα, όπως το έργο EXCELSIOR H2020 TEAMING
 • προετοιμάζει τους αποφοίτους έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν πιο εύκολα τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο
 • εξοπλίζει τους αποφοίτους με επιπρόσθετα προσόντα και δεξιότητες που σχετίζονται με τη Γεωπληροφορική, τις Γεωχωρικές Τεχνολογίες και την Παρατήρηση Γης, ώστε να διεκδικήσουν με περισσότερες αξιώσεις απασχόληση στη βιομηχανία, στο δημόσιο τομέα και σε μη-δημόσιους οργανισμούς
 • παρέχει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, παρέχοντας τους έτσι προοπτικές ανέλιξης στην εργασία τους

 

Το πρόγραμμα αποτελείται από 13 μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης μεταπτυχιακή διατριβή.  Σημειώνεται ότι όλες οι τάξεις έχουν διάρκεια τριών (3) ωρών και αντιστοιχούν σε 6 ECTS, ενώ η μεταπτυχιακή διατριβή αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να εξειδικεύουν σε δύο τομείς: Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης. Η εξειδίκευση επιτυγχάνεται μέσω μαθημάτων ερευνητικών μεθόδων, σεμιναρίων/εργαστηρίων (εργαστηρίων) και μεταπτυχιακής διατριβής. Η εξειδίκευση στη Γεωπληροφορική στοχεύει στην παροχή της μεθοδολογικής και αλγοριθμικής/υπολογιστικής γνώσης που είναι απαραίτητη για την κατανόηση των σχετικών νέων τεχνολογιών και στοχεύει στην εφαρμογή των παραπάνω μεθοδολογιών/τεχνολογιών σε διάφορους τομείς, όπως το περιβάλλον, οι υποδομές κλπ.

Η εξειδίκευση στην Παρατήρηση Γης για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος στοχεύει στην παροχή μεθοδολογικής και αλγοριθμικής/υπολογιστικής γνώσης απαραίτητων για την κατανόηση των σχετικών νέων τεχνολογιών παρατήρησης της γης στους ακόλουθους τομείς: στοχεύει στην. Περιβάλλον και Κλίμα (ατμόσφαιρα, γεωργία, νερό, γη), Ανθεκτικές Κοινωνίες (μείωση κινδύνου καταστροφών, πολιτιστική κληρονομιά, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία, ενέργεια) και Διαχείριση Μεγάλων Γεω-δεδομένων (εξόρυξη πληροφοριών, οπτική εξερεύνηση και οπτικοποίηση, πληθοπορισμό και σύντηξη δεδομένων, Γεωπληροφορική). Θα δοθεί έμφαση στην ερευνητική αριστεία σε πέντε τομείς εφαρμογής, οι οποίοι περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, την πρόσβαση στην ενέργεια και την ανάλυση μεγάλων γεωδεδομένων.

Διάρκεια πλήρης φοίτησης: δύο εξάμηνα (14 μήνες). Διάρκεια μερικής φοίτησης: τέσσερα εξάμηνα (24 μήνες).  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελείται από 10 μαθήματα - 5 το πρώτο εξάμηνο (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος, 30 ECTS) και 5 το δεύτερο εξάμηνο (Ιανουάριος – Μάιος, 30 ECTS) και Μεταπτυχιακή Διατριβή (Ιούνιος - Οκτώβριος, 30 ΕCTS). Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS.

Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

GEO 551 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Επιστήμες 

6

GEO 552  Συλλογή Γεωχωρικών Δεδομένων 

6

GEO 553   Τηλεπισκόπηση και Παρατήρηση Γης 

6

GEO 554   Ψηφιακή Απεικόνιση, Φωτογραμμετρία και Υπολογιστική Όραση 

6

GEO 555   Ερευνητικές Μέθοδοι: Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

2ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

GEO 561   Γεωχωρική Επιστήμη Δεδομένων 

6

GEO 562   Παρατήρηση Γης για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

6

GEO 563   Μέθοδοι Εντοπισμού και Παρακολούθηση Παραμορ΄φωσεων με Δορυφορικές Τεχνικές

6

GEO 564   Ειδικά Θέματα στα ΣΓΠ 

6

GEO 565  Ειδικά θέματα στην Ανάλυση Δεδομένων Γης

6

GEO  566 Ειδικά Θέματα στην Ανάλυση Δεδομένων Γης

6

GEO  567 Εξειδίκευση: Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης

6

ΣΥΝΟΛΟ

42

Θερινή Περίοδος (Ιούνιος-Σεπτέμβρης)

 

 

ECTS

GEO 590   Διατριβή MSc (Διατριβή) στη Γεωπληροφορική και την Παρατήρηση Γης 

30

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.