Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

Διεθνής Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προσφέρει σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης από ένα διευρυμένο πεδίο σπουδών, εξειδίκευση στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας για να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, γνώση, δεξιότητες και εμπειρίες για την υιοθέτηση βέλτιστων προσεγγίσεων για μια επιτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.  Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την απαραίτητη επιστημονική υποδομή η οποία θα τους επιτρέπει να:

 • Εφαρμόζουν τη θεωρητική γνώση σε ποικίλους και σοβαρούς τομείς της Διοίκησης Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
 • Να αξιοποιούν τις αναλυτικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στην αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων της βιομηχανίας.
 • Να διευρύνουν τις δυνατότητές τους για διενέργεια εμπειρικής και εφαρμοσμένης έρευνας και να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου διατριβή.
 • Να αντιμετωπίζουν τις πλέον απαιτητικές σύγχρονες προκλήσεις της παγκόσμιας ξενοδοχειακής και τουριστικής αγοράς.
 • Να ευαισθητοποιηθούν για τις πολιτισμικές διαφορές οι οποίες άπτονται των θεμάτων διοίκησης Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
 • Να αναπτύξουν τις ηγετικές ικανότητές τους και να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν τα θέματα που αφορούν τους διευθυντές γενικά και τα διευθυντικά στελέχη της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας ειδικότερα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μια από τις ακόλουθες σπουδές ή σε άλλα συναφή αντικείμενα: Τουρισμό, Διοίκηση Ξενοδοχείων, Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομική, Χρηματοοικονομική, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Γεωγραφία, Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς Σχέσεις, Νομικά.

Για την απόκτηση του μάστερ απαιτείται συνολικά η επιτυχής ολοκλήρωση 90 ECTS συμπεριλαμβανομένης είτε της εκπόνησης Διατριβής Μάστερ ή Διοικητική Εκπαίδευση (με Εργασία Εφαρμοσμένης Έρευνας)  η οποία λαμβάνει 30 ECTS.   Στο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος υπάρχουν υποχρεωτικά και εξειδικευμένα μαθήματα.  Οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά εννιά μαθήματα, τέσσερα υποχρεωτικά και πέντε εξειδικευμένα. Η εκπόνηση της Διατριβής Μάστερ ξεκινά στην αρχή του τρίτου εξαμήνου και ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του, νοουμένου ότι έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα.  

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και στην περίπτωση της μερικής φοίτησης μπορεί να ολοκληρωθεί σε τέσσερα μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επιτυχή κατάθεση της Διατριβής Μάστερ ή Διοικητική Εκπαίδευση (με εργασία Εφαρμοσμένης Έρευνας).

 

Μαθήματα

 

1ο Εξάμηνο

    ECTS

HTM 550

Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

6

ΗΤΜ 540

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποφάσεις

6

ΗΤΜ 520

Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

6

ΗΤΜ 5ΧΧ

Εξειδικευμένο Μάθημα

6

ΗΤΜ 5ΧΧ

Εξειδικευμένο Μάθημα

6

Σύνολο 30

2ο Εξάμηνο

    ECTS

MGT 510

Αρχές Επιχειρηματικότητας

6

MGT 560

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

6

ΗΤΜ 581

Ερευνητικές Μεθόδοι

6

ΗΤΜ 5ΧΧ

Εξειδικευμένο Μάθημα

6

ΗΤΜ 5ΧΧ

Εξειδικευμένο Μάθημα

6

Σύνολο 30

3ο Εξάμηνο

    ECTS

MGT 580  

 

MGT 591

Διατριβή Μάστερ

ή

Διοικητική Εκπαίδευση

30

 

 

Εξειδικευμένα Μαθήματα

 
    ECTS
ΗΤΜ 501 Διοίκηση Μονάδων Καζίνο 6
ΗΤΜ 521 Διοίκηση Ποιότητας στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία 6
ΗΤΜ 522 Επιχειρηματική Ανάλυση και Εφοδιαστική Επιμελητεία στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία 6
ΗΤΜ 530 Τουριστική Οργάνωση και Ανάπτυξη 6
ΗΤΜ 531 Αειφορία και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 6
HTM 532 Διοίκηση Τουρισμού Εκδηλώσεων 6
HTM 542 Διαχείριση Εισοδημάτων 6
ΗΤΜ 561 Ψηφιακό Μάρκετινγκ στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία 6
ΗΤΜ 570 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Πληροφοριακά Συστήματα στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού 6
MGT 512 Διοίκηση και Ανάπτυξη Νεοσύστατων και μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 6

 

Απαλλαγή ή εξαίρεση από μάθημα δεν μπορεί να δοθεί σε καμία περίπτωση.

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.