Γνωρίστε την ΥΑΔ

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως πρώτιστο μέλημα της, τις σχέσεις ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και το προσωπικό του. Συγκεκριμένα, η ΥΑΔ υποστηρίζει την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου μέσω του ανθρώπινου δυναμικού του και διασφαλίζει την ευημερία του στο περιβάλλον εργασίας. Υπό αυτή την έννοια, η ΥΑΔ σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές αποτελεσματικής διαχείρισης του προσωπικού προς όφελος του Πανεπιστημίου και των ίδιων. 

Η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ικανού να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου προσωπική ανάπτυξη, ευκαιρίες ανέλιξης, αναγνώριση, ίση μεταχείριση, συνεχείς προκλήσεις και καινοτόμες πρακτικές διαχείρισής του και στο ίδιο το Πανεπιστήμιο τη δυνατότητα να συναγωνίζεται επάξια Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού.

Γνωρίστε την ΥΑΔ

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως πρώτιστο μέλημα της, τις σχέσεις ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και το προσωπικό του. Συγκεκριμένα, η ΥΑΔ υποστηρίζει την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου μέσω του ανθρώπινου δυναμικού του και διασφαλίζει την ευημερία του στο περιβάλλον εργασίας. Υπό αυτή την έννοια, η ΥΑΔ σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές αποτελεσματικής διαχείρισης του προσωπικού προς όφελος του Πανεπιστημίου και των ίδιων. 

Η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ικανού να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου προσωπική ανάπτυξη, ευκαιρίες ανέλιξης, αναγνώριση, ίση μεταχείριση, συνεχείς προκλήσεις και καινοτόμες πρακτικές διαχείρισής του και στο ίδιο το Πανεπιστήμιο τη δυνατότητα να συναγωνίζεται επάξια Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού.