Κατηγορίες προσωπικού

Το προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διακρίνεται στις πιο κάτω κατηγορίες:

Ακαδημαϊκό Προσωπικό:

Τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) αποτελούνται από εκλελεγμένα και ενταγμένα μέλη (από ΑΤΙ, Νοσηλευτική Σχολή και ΑΞΙΚ).

Τα μέλη Δ.Ε.Π (εκλελεμγένα) εκλέγονται, αξιολογούνται και ανελίσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους Κανονισμούς . Όλες οι θέσεις του Ακαδημαϊκού προσωπικού (Δ.Ε.Π. Εκλεγμένων) προκηρύσσονται.

Οι βαθμίδες του ακαδημαϊκού προσωπικού (Δ.Ε.Π. Εκλεγμένων) είναι οι πιο κάτω:

 • Καθηγητής
 • Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Επίκουρος Καθηγητής
 • Λέκτορας

Τα προσόντα για κάθε βαθμίδα καθορίζονται στη Νομοθεσία του Πανεπιστημίου. Η κάθε προκήρυξη, ανά θέση, παραπέμπει στα απαιτούμενα προσόντα και κάνει επιπλέον αναφορά στις ετήσιες απολαβές για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα, βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας.

Τα Ακαδημαϊκά μέλη Δ.Ε.Π. έχουν καθήκον:

(ι) να προάγουν, με έρευνα και δημοσιεύσεις, τη γνώση στον τομέα της επιστήμης τους, να διδάσκουν φοιτητές του Πανεπιστημίου, να διεξάγουν και να επιτηρούν εξετάσεις και γενικά να προάγουν τους σκοπούς του Πανεπιστημίου ως κέντρου μάθησης και εκπαίδευσης,                                                          

(ιι) να αναλαμβάνουν τέτοια εκπαιδευτικά και διοικητικά καθήκοντα, σε περίπτωση που τους ανατεθούν από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, και

(ιιι) να παρευρίσκονται στις συνεδρίες των Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου, στα οποία έχουν εκλεγεί ή είναι ex-officio μέλη.                

 

 

 

Άλλο Ακαδημαϊκό Προσωπικό:

 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε. Π.)

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό προσφέρει, υπό την εποπτεία του Τμήματος ή της Οντότητας, διδακτικό έργο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε οικείο ή παρεμφερές προς την υπό πλήρωση θέση γνωστικό αντικείμενο και να διαθέτουν σχετική διδακτική πείρα. Η θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού δεν είναι εξελίξιμη σε ακαδημαϊκή βαθμίδα. Οι θέσεις προκηρύσσονται. Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού προσλαμβάνονται αρχικά με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η περίοδος καθορίζεται στη προκήρυξη (συνήθως ένα έτος). Με τη συμπλήρωση 30 μηνών, η σύμβαση ορισμένου χρόνου των μελών Ε.Ε.Π μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Επιπλέον, με την συμπλήρωση οκτώ (8) χρόνων ευδόκιμης υπηρεσίας στη θέση Ε.Ε.Π., ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησης του μέλους για μονιμοποίηση. Η αμοιβή τους διαφοροποιείται αναλόγως προσόντων (κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών).

 • Εξωτερικοί Διδάσκοντες/Ειδικοί Επιστήμονες:

Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, που απασχολούνται σε έκτακτη βάση για μερική απασχόληση ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο για εξειδικευμένο διδακτικό έργο (θεωρία ή/και εργαστήριο/φροντιστήριο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές). Η απασχόληση ειδικών επιστημόνων γίνεται κατόπιν προκήρυξης, στην οποία καθορίζονται οι διδακτικές ανάγκες (μαθήματα και ώρες απασχόλησης) και τα απαιτούμενα προσόντα.  Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης, δύναται όπως οι έκτακτες διδακτικές ανάγκες καλυφθούν με απευθείας ανάθεση και εξαίρεση διαδικασίας προκήρυξης. Η αντιμισθία των ειδικών επιστημόνων καθορίζεται από το σύνολο των ωρών απασχόλησης ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, το είδος της εργασίας (διδασκαλία, εργαστήριο, φροντιστήριο) και τα προσόντα του υποψηφίου.

 • Ερευνητικοί Συνεργάτες (κατηγορίες Μεταπτυχιακού Συνεργάτη, Μεταδιδακτορικού Ερευνητή και Ειδικού Επιστήμονα για Έρευνα):

Οι Ερευνητικοί Συνεργάτες στις πιο πάνω κατηγορίες, έχουν ως κύριο έργο την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, απόκτηση ερευνητικής κατάρτισης και διεξαγωγή έρευνας. Απασχολούνται σε έκτακτη βάση για μερική ή πλήρη απασχόληση σε συγκεκριμένο έργο/γνωστικό αντικείμενο, υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Έργου.  Οι θέσεις προκηρύσσονται και στην προκήρυξη καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια και απολαβές για κάθε θέση/κατηγορία.  Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης δύναται να γίνει εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης και απευθείας ανάθεση.

 • Βοηθοί Διδασκαλίας:

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δύναται να χρηματοδοτηθούν έναντι βοηθητικού έργου. Η ανάθεση βοηθητικού έργου γίνεται μέσω εσωτερικής προκήρυξης προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης δύναται να γίνει εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης και απευθείας ανάθεση. Η απασχόληση βοηθών διδασκαλίας παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία για διδακτική εμπειρία, συνεργασία με καθηγητές και άλλους βοηθούς διδασκαλίας για τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Τα καθήκοντα βοηθού διδασκαλίας συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού, εργαστηριακών ασκήσεων και λύσεων, διόρθωση ασκήσεων, εξετάσεων κτλ, συντονισμό διδασκαλίας, φροντιστήρια σε φοιτητές και επιτήρηση εξετάσεων. Η αμοιβή των Βοηθών διδασκαλίας καθορίζεται από κανόνες βάσει ωρών απασχόλησης.

 • Αποσπασμένο Νοσηλευτικό Προσωπικό:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο  Κύπρου απασχολεί προσωπικό το οποίο βρίσκεται σε απόσπαση από το Υπουργείο Υγείας, με άδεια άνευ απολαβών για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για τη διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων και κλινικό συντονισμό της κλινικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Διοικητικό Προσωπικό:

Το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από επιστημονικό, γραμματειακό και υποστηρικτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού υποστηρίζουν διοικητικά τις λειτουργίες του Πανεπιστημίου και στελεχώνουν τις Διοικητικές Υπηρεσίες, καθώς και Σχολές και Ακαδημαϊκά Τμήματα.

Για κάθε θέση, τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες, η κατηγορία, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση της καθορίζονται στα σχέδια υπηρεσίας. Οι θέσεις προκηρύσσονται.

Για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής οι διοικητικές θέσεις διακρίνονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

(α) Θέσεις Πρώτου Διορισμού, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν πρόσωπα που είτε υπηρετούν στo Πανεπιστήμιο, είτε όχι.

(β) Θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις οποίες μπορούν να διοριστούν ή και να προαχθούν πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό του Πανεπιστημίου ή μπορούν να διοριστούν  πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου

(γ) Θέσεις Προαγωγής στις οποίες μπορούν να προαχθούν πρόσωπα που υπηρετούν στην αμέσως κατώτερη τάξη ή θέση συγκεκριμένης υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, ανάλογα με την περίπτωση.

Η εργοδότηση σε θέση διοικητικού προσωπικού δύναται να είναι σε μόνιμη βάση ή σε έκτακτη βάση (με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου), ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Πανεπιστήμιου. Σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας και στην προκήρυξη της θέσης.

Ωρομίσθιο Προσωπικό:

Το Ωρομίσθιο προσωπικό απασχολείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε ωριαία και έκτακτη βάση και εκτελεί απαραίτητα χειρωνακτική εργασία. Με τη συμπλήρωση πενήντα δύο (52) εβδομάδων συνεχούς υπηρεσίας με πλήρη απασχόληση, το ωρομίσθιο προσωπικό θεωρείται ως τακτικό. Οι θέσεις Ωρομίσθιου προσωπικού πληρώνονται κατόπιν προκήρυξης.

Κατηγορίες προσωπικού

Το προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διακρίνεται στις πιο κάτω κατηγορίες:

Ακαδημαϊκό Προσωπικό:

Τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) αποτελούνται από εκλελεγμένα και ενταγμένα μέλη (από ΑΤΙ, Νοσηλευτική Σχολή και ΑΞΙΚ).

Τα μέλη Δ.Ε.Π (εκλελεμγένα) εκλέγονται, αξιολογούνται και ανελίσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους Κανονισμούς . Όλες οι θέσεις του Ακαδημαϊκού προσωπικού (Δ.Ε.Π. Εκλεγμένων) προκηρύσσονται.

Οι βαθμίδες του ακαδημαϊκού προσωπικού (Δ.Ε.Π. Εκλεγμένων) είναι οι πιο κάτω:

 • Καθηγητής
 • Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Επίκουρος Καθηγητής
 • Λέκτορας

Τα προσόντα για κάθε βαθμίδα καθορίζονται στη Νομοθεσία του Πανεπιστημίου. Η κάθε προκήρυξη, ανά θέση, παραπέμπει στα απαιτούμενα προσόντα και κάνει επιπλέον αναφορά στις ετήσιες απολαβές για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα, βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας.

Τα Ακαδημαϊκά μέλη Δ.Ε.Π. έχουν καθήκον:

(ι) να προάγουν, με έρευνα και δημοσιεύσεις, τη γνώση στον τομέα της επιστήμης τους, να διδάσκουν φοιτητές του Πανεπιστημίου, να διεξάγουν και να επιτηρούν εξετάσεις και γενικά να προάγουν τους σκοπούς του Πανεπιστημίου ως κέντρου μάθησης και εκπαίδευσης,                                                          

(ιι) να αναλαμβάνουν τέτοια εκπαιδευτικά και διοικητικά καθήκοντα, σε περίπτωση που τους ανατεθούν από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, και

(ιιι) να παρευρίσκονται στις συνεδρίες των Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου, στα οποία έχουν εκλεγεί ή είναι ex-officio μέλη.                

 

 

 

Άλλο Ακαδημαϊκό Προσωπικό:

 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε. Π.)

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό προσφέρει, υπό την εποπτεία του Τμήματος ή της Οντότητας, διδακτικό έργο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε οικείο ή παρεμφερές προς την υπό πλήρωση θέση γνωστικό αντικείμενο και να διαθέτουν σχετική διδακτική πείρα. Η θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού δεν είναι εξελίξιμη σε ακαδημαϊκή βαθμίδα. Οι θέσεις προκηρύσσονται. Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού προσλαμβάνονται αρχικά με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η περίοδος καθορίζεται στη προκήρυξη (συνήθως ένα έτος). Με τη συμπλήρωση 30 μηνών, η σύμβαση ορισμένου χρόνου των μελών Ε.Ε.Π μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Επιπλέον, με την συμπλήρωση οκτώ (8) χρόνων ευδόκιμης υπηρεσίας στη θέση Ε.Ε.Π., ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησης του μέλους για μονιμοποίηση. Η αμοιβή τους διαφοροποιείται αναλόγως προσόντων (κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών).

 • Εξωτερικοί Διδάσκοντες/Ειδικοί Επιστήμονες:

Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, που απασχολούνται σε έκτακτη βάση για μερική απασχόληση ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο για εξειδικευμένο διδακτικό έργο (θεωρία ή/και εργαστήριο/φροντιστήριο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές). Η απασχόληση ειδικών επιστημόνων γίνεται κατόπιν προκήρυξης, στην οποία καθορίζονται οι διδακτικές ανάγκες (μαθήματα και ώρες απασχόλησης) και τα απαιτούμενα προσόντα.  Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης, δύναται όπως οι έκτακτες διδακτικές ανάγκες καλυφθούν με απευθείας ανάθεση και εξαίρεση διαδικασίας προκήρυξης. Η αντιμισθία των ειδικών επιστημόνων καθορίζεται από το σύνολο των ωρών απασχόλησης ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, το είδος της εργασίας (διδασκαλία, εργαστήριο, φροντιστήριο) και τα προσόντα του υποψηφίου.

 • Ερευνητικοί Συνεργάτες (κατηγορίες Μεταπτυχιακού Συνεργάτη, Μεταδιδακτορικού Ερευνητή και Ειδικού Επιστήμονα για Έρευνα):

Οι Ερευνητικοί Συνεργάτες στις πιο πάνω κατηγορίες, έχουν ως κύριο έργο την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, απόκτηση ερευνητικής κατάρτισης και διεξαγωγή έρευνας. Απασχολούνται σε έκτακτη βάση για μερική ή πλήρη απασχόληση σε συγκεκριμένο έργο/γνωστικό αντικείμενο, υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Έργου.  Οι θέσεις προκηρύσσονται και στην προκήρυξη καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια και απολαβές για κάθε θέση/κατηγορία.  Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης δύναται να γίνει εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης και απευθείας ανάθεση.

 • Βοηθοί Διδασκαλίας:

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δύναται να χρηματοδοτηθούν έναντι βοηθητικού έργου. Η ανάθεση βοηθητικού έργου γίνεται μέσω εσωτερικής προκήρυξης προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης δύναται να γίνει εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης και απευθείας ανάθεση. Η απασχόληση βοηθών διδασκαλίας παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία για διδακτική εμπειρία, συνεργασία με καθηγητές και άλλους βοηθούς διδασκαλίας για τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Τα καθήκοντα βοηθού διδασκαλίας συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού, εργαστηριακών ασκήσεων και λύσεων, διόρθωση ασκήσεων, εξετάσεων κτλ, συντονισμό διδασκαλίας, φροντιστήρια σε φοιτητές και επιτήρηση εξετάσεων. Η αμοιβή των Βοηθών διδασκαλίας καθορίζεται από κανόνες βάσει ωρών απασχόλησης.

 • Αποσπασμένο Νοσηλευτικό Προσωπικό:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο  Κύπρου απασχολεί προσωπικό το οποίο βρίσκεται σε απόσπαση από το Υπουργείο Υγείας, με άδεια άνευ απολαβών για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για τη διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων και κλινικό συντονισμό της κλινικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Διοικητικό Προσωπικό:

Το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από επιστημονικό, γραμματειακό και υποστηρικτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού υποστηρίζουν διοικητικά τις λειτουργίες του Πανεπιστημίου και στελεχώνουν τις Διοικητικές Υπηρεσίες, καθώς και Σχολές και Ακαδημαϊκά Τμήματα.

Για κάθε θέση, τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες, η κατηγορία, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση της καθορίζονται στα σχέδια υπηρεσίας. Οι θέσεις προκηρύσσονται.

Για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής οι διοικητικές θέσεις διακρίνονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

(α) Θέσεις Πρώτου Διορισμού, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν πρόσωπα που είτε υπηρετούν στo Πανεπιστήμιο, είτε όχι.

(β) Θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις οποίες μπορούν να διοριστούν ή και να προαχθούν πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό του Πανεπιστημίου ή μπορούν να διοριστούν  πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου

(γ) Θέσεις Προαγωγής στις οποίες μπορούν να προαχθούν πρόσωπα που υπηρετούν στην αμέσως κατώτερη τάξη ή θέση συγκεκριμένης υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, ανάλογα με την περίπτωση.

Η εργοδότηση σε θέση διοικητικού προσωπικού δύναται να είναι σε μόνιμη βάση ή σε έκτακτη βάση (με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου), ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Πανεπιστήμιου. Σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας και στην προκήρυξη της θέσης.

Ωρομίσθιο Προσωπικό:

Το Ωρομίσθιο προσωπικό απασχολείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε ωριαία και έκτακτη βάση και εκτελεί απαραίτητα χειρωνακτική εργασία. Με τη συμπλήρωση πενήντα δύο (52) εβδομάδων συνεχούς υπηρεσίας με πλήρη απασχόληση, το ωρομίσθιο προσωπικό θεωρείται ως τακτικό. Οι θέσεις Ωρομίσθιου προσωπικού πληρώνονται κατόπιν προκήρυξης.