Διδακτορικό στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Περιεχόμενο Προγράμματος Σπουδών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Σκοπός του προγράμματος σπουδών: 

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΣ) “Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ” του Τμήματος Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) έχει ως κύρια επιδίωξη την ολοκληρωμένη και άριστη εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών στο διδακτορικό επίπεδο.  Ταυτόχρονα, με το ΔΠΣ το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ συμβάλλει στη δημιουργία μιας δυναμικής διεπιστημονικής ερευνητικής κοινότητας στο ΤΕΠΑΚ, καθώς και στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί: 

 1. στην προώθηση της καινοτομίας 

 1. στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας 

 1. στην κατανόηση της εφαρμοσμένης έρευνας στο αντικείμενο της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

Με την ολοκλήρωση του διδακτορικού προγράμματος οι φοιτήτριες/φοιτητές: 

 1. Θα γνωρίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο του πεδίου των σπουδών τους, με ιδιαιτέρως ενδελεχή κάλυψη του αντικειμένου της διατριβής τους. 

 1. Θα μπορούν να εφαρμόσουν τη θεωρητική γνώση που θα έχουν αποκομίσει σε ανάλυση και σύνθεση ιδεών, ειδικότερα σε ό,τι άπτεται του αντικειμένου της διατριβής τους.  

 1. Θα γνωρίζουν και θα αξιοποιούν τα επικαιροποιημένα συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας στις κυριότερες κατευθύνσεις του πεδίου σπουδών τους. 

 1. Θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη θεωρητική και εμπειρική γνώση που θα έχουν αποκομίσει σε κριτική ανάλυση ζητημάτων, ερμηνειών και πρακτικών, ειδικότερα σε ό,τι άπτεται του αντικειμένου της διατριβής τους.  

 1. Θα μπορούν να παράγουν υψηλής εγκυρότητας εμπειρικό έργο ή αξιόλογο δημιουργικό έργο στο πεδίο σπουδών τους από το στάδιο της σύλληψης μέχρι την ολοκλήρωση.  

 1. Θα μπορούν να συνθέτουν αυτόνομα ακαδημαϊκά κείμενα, όπως άρθρα επιστημονικών περιοδικών και παρουσιάσεις επιστημονικών συνεδρίων. 

 1. Θα μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίως διδασκαλία πανεπιστημιακών αντικειμένων, στο πεδίο των σπουδών τους. 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Δομή Προγράμματος Σπουδών 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ECTS 

Παρακολούθηση μαθημάτων 

60 

Περιεκτική Εξέταση  

30 

Διδασκαλία μαθημάτων 

Δ/ε* 

Διδακτορική Διατριβή 

150 

Δημοσίευση άρθρου 

Δ/ε* 

Σύνολο 

240 

*Δεν εφαρμόζεται. Η απαίτηση αυτή δεν αποτιμάται ξεχωριστά σε ECTS. Κάθε φοιτήτρια/τής έχει την υποχρέωση, ως προϋπόθεση και για την αρωγή σε μορφή χρηματοδότησης μέρους των διδάκτρων από το Τμήμα, να διδάξει ένα προπτυχιακό μάθημα ως βοηθός διδασκαλίας και ένα προπτυχιακό μάθημα ως βασική/ός διδάκουσα/ων (υπό την επίβλεψη του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου ή άλλου μέλους ΔΕΠ). 

 

Συνιστώσες 

Το ΔΠΣ αποτελείται από πέντε συνιστώσες και ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Διδακτικών Μονάδων (ECTS).  Για την απονομή του τίτλου σπουδών, οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 ECTS, κατανεμημένα στις πέντε συνιστώσες ως εξής: 

1η Συνιστώσα: Παρακολούθηση μαθημάτων και εκπαιδευτικού σεμιναρίου 

60 ECTS 

2η Συνιστώσα: Περιεκτική εξέταση 

30 ECTS 

3η Συνιστώσα: Διδασκαλία μαθημάτων  

Δ/ε* 

4η Συνιστώσα: Διδακτορική διατριβή:  

 1. Ετοιμασία και παρουσίαση πρότασης διατριβής 

 1. Έρευνα 

 1. Σεμινάρια και παρουσιάσεις 

 1. Υποστήριξη διατριβής 

150 ECTS 

 (5 ECTS) 

 (135 ECTS) 

 (5 ECTS) 

 (5 ECTS) 

5η Συνιστώσα: Δημοσίευση άρθρου 

Δ/ε* 

ΣΥΝΟΛΟ 

240 ECTS 

* Δεν εφαρμόζεται. Η απαίτηση αυτή δεν αποτιμάται ξεχωριστά σε ECTS. Κάθε φοιτήτρια/τής έχει την υποχρέωση, ως προϋπόθεση και για την αρωγή σε μορφή χρηματοδότησης μέρους των διδάκτρων από το Τμήμα, να διδάξει ένα προπτυχιακό μάθημα ως βοηθός διδασκαλίας και ένα προπτυχιακό μάθημα ως βασική/ός διδάκουσα/ων (υπό την επίβλεψη του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου ή άλλου μέλους ΔΕΠ). 

 

 1. Πρώτη Συνιστώσα: Παρακολούθηση μαθημάτων (60 ECTS) 

Όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν  τέσσερα μαθήματα (7.5 ECTS έκαστο, σύνολο 30 ECTS), ως εξής: 

(α) Το ακόλουθο μάθημα εισαγωγής στη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας, τυπικά στο πρώτο εξάμηνο φοίτησης: 

 • IMC 541 Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας (κοινό με Τμήμα ΕΣΔ) 

(β) Το ακόλουθο μάθημα εισαγωγής στο ΔΠΣ, τυπικά στο πρώτο εξάμηνο φοίτησης: 

 • IMC 814 Ειδικά Θέματα Στρατηγικού Μάρκετινγκ 

(γ) Δύο από τα ακόλουθα μαθήματα προχωρημένης μεθοδολογίας (κοινά με Τμήμα ΕΣΔ): 

 • IMC 811 Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων 

 • IMC 812 Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων 

 • IMC 817 Ειδικά Θέματα Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων 

Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί στο ΔΠΣ χωρίς δίπλωμα επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου υποχρεούνται να συμπληρώσουν ακόμα 30 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου. Εξαίρεση από κάποιο μάθημα μπορεί να δοθεί μόνο αν αποδεδειγμένα ο φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς αντίστοιχο μάθημα στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του αδελφού Τμήματος ΕΣΔ ή άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος το οποίο έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα. 

Το μάθημα IMC 817 θα προσφέρεται όταν και όπως κρίνεται χρήσιμο για τις ανάγκες των φοιτητών/τριών με περιεχόμενο που θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. 

Η κατάρτιση των φοιτητριών/φοιτητών μπορεί να ενισχυθεί με την παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων επιλογής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου που προσφέρονται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η επιλογή μαθημάτων γίνεται σε συνεννόηση με τον/την Ερευνητικό/κή Σύμβουλο.  

 

 1. Δεύτερη Συνιστώσα: Περιεκτική Εξέταση (30 ECTS) 

Η περιεκτική εξέταση έχει σκοπό να γνωρίσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες το πεδίο σπουδών τους μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας που το ορίζει.  Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι κάθε απόφοιτος και απόφοιτη του προγράμματος θα έχει αποκτήσει επαρκή (ανάλογη του διδακτορικού επιπέδου σπουδών) γνωσιολογική βάση σε ένα πεδίο.  Η λίστα με τα πεδία της εξέτασης είναι ανοικτή και κάθε φοιτήτρια ή φοιτητής μπορεί να εξετάζεται σε οποιοδήποτε πεδίο θέλει, φτάνει αυτό να έχει ακαδημαϊκή υπόσταση.  Μπορούν να οριστούν και πεδία που συνδυάζουν δύο ή περισσότερους κλάδους σπουδών.  Η περιεκτική εξέταση δεν έχει σκοπό να εξεταστούν φοιτήτριες/φοιτητές στις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν στη διατριβή τους (λογικά, η διατριβή κινείται σε στενότερους δρόμους και περιλαμβάνει εξειδικευμένη βιβλιογραφία σε συγκεκριμένα αντικείμενα).   

Η/Ο Ερευνητική/κός Σύμβουλος, σε συνεργασία με τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής Επίβλεψης και με τον φοιτητή ή την φοιτήτρια, ορίζει το πεδίο εξέτασης και την εξεταστέα ύλη (σε μορφή καταλόγου αναγνωσμάτων), η οποία καλύπτει τη βασική βιβλιογραφία στο πεδίο.  Αυτή περιλαμβάνει κλασικά συγγράμματα που έχουν ορίσει το πεδίο, σημαντικά βιβλία που έχουν δώσει προσανατολισμό στο πεδίο τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, σημαντικά βιβλία ή εγχειρίδια των τελευταίων 10-15 ετών και σημαντικό αριθμό άρθρων ή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους που αποτελούν τις σημαντικότερες συνεισφορές των τελευταίων 10-15 ετών. Η εξεταστέα ύλη υποβάλλεται από τον/την Ερευνητικό/ή Σύμβουλο για έγκριση στο Συμβούλιο του Τμήματος. 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να παρακαθίσουν στην περιεκτική εξέταση αφού ολοκληρώσουν το δεύτερο εξάμηνο σπουδών και όχι αργότερα από το πέρας του έκτου εξαμήνου σπουδών.  Η περιεκτική εξέταση προηγείται της παρουσίασης της ερευνητικής πρότασης. 

Θεματοθέτες/ριες και εξεταστές/τριες είναι ο/η Ερευνητικός/ή Σύμβουλος και ακόμα δύο μέλη της Επιτροπής Επίβλεψης.  Η εξέταση είναι γραπτή, πραγματοποιείται σε χώρο του πανεπιστημίου και διαρκεί μέχρι έξι ώρες.  Η μορφή της καθορίζεται από τις/τους θεματοθέτριες/ες.  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο φοιτητής ή η φοιτήτρια μπορεί να συμβουλεύεται βιβλιογραφία και σημειώσεις. 

Η τελική βαθμολογία της περιεκτικής εξέτασης καταχωρείται ως Επιτυχία ή Αποτυχία.  Σε περίπτωση που η φοιτήτρια ή ο φοιτητής αποτύχει μπορεί να  επαναλάβει την εξέταση άλλη μία φορά. 

Το Συμβούλιο του Τμήματος επικυρώνει το αποτέλεσμα της εξέτασης και η γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει την ΥΣΦΜ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιεκτικής εξέτασης.   

 

 1. Τρίτη Συνιστώσα: Διδασκαλία Μαθημάτων  

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ θεωρεί τη διδασκαλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο ως σημαντική πτυχή της εκπαίδευσης των διδακτορικών φοιτητών και φοιτητριών του.  Για αυτόν τον σκοπό, κάθε φοιτήτρια ή φοιτητής έχει την υποχρέωση (ως προϋπόθεση και για την αρωγή σε μορφή χρηματοδότησης μέρους των διδάκτρων από το Τμήμα), να διδάξει ένα τουλάχιστον προπτυχιακό μάθημα ως βοηθός διδασκαλίας και ένα προπτυχιακό μάθημα ως βασική/ός διδάσκουσα/ων (υπό την επίβλεψη του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου ή άλλου μέλους ΔΕΠ.  

 

 1. Τέταρτη Συνιστώσα: Διδακτορική Διατριβή (150 ECTS) 

Ετοιμασία και Παρουσίαση Πρότασης Διατριβής (5 ECTS) 

Η πρόταση διατριβής είναι μια πλήρης ερευνητική πρόταση για πρωτότυπη έρευνα που μπορεί να οδηγήσει στην απονομή διδακτορικού διπλώματος.  Η κατάθεση της πρότασης μπορεί να γίνει μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιεκτικής εξέτασης, από το ελάχιστο δύο εξάμηνα και έως τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η πρόταση πρέπει να είναι έκτασης 5-10 χιλιάδων λέξεων και να περιλαμβάνει: 

 1. εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική επισκόπηση 

 1. αναπτυγμένο θεωρητικό πλαίσιο 

 1. αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί 

 1. αναλυτικό περίγραμμα της επιδιωκόμενης τελικής διατριβής 

 1. χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των επιμέρους τμημάτων του έργου, και 

 1. αναφορά για την ως τότε ερευνητική δραστηριότητα του φοιτητή 

 

Η πρόταση υποβάλλεται στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της παρουσίασης. Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και ακολουθείται από συζήτηση μεταξύ της φοιτήτριας ή του φοιτητή και των μελών της Επιτροπής.  Με τη λήξη της συζήτησης, η Επιτροπή  συσκέπτεται για να αποφασίσει κατά πόσο η πρόταση θα γίνει αποδεκτή.  Η απόφαση καταγράφεται σε πρακτικό το οποίο κοινοποιείται στο Συμβούλιο του Τμήματος. Η πρόταση βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια έχει δύο ευκαιρίες για την παρουσίαση πρότασης. 

 

Έρευνα και Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής (135 ECTS) 

Η διδακτορική διατριβή αποτελεί το σημαντικότερο εγχείρημα που πρέπει να ολοκληρώσει ένα άτομο για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών.  Η διδακτορική διατριβή αποτυπώνει όλη την ερευνητική δουλειά, από τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων ως την εξαγωγή συμπερασμάτων.  Η διδακτορική διατριβή πρέπει να περιλαμβάνει: 

 1. εκτενή επισκόπηση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας στο πεδίο που εντάσσεται 

 1. ρητή αναφορά στη συνεισφορά της στο πεδίο που εντάσσεται 

 1. ξεκάθαρα ερευνητικά ερωτήματα 

 1. λεπτομερείς ορισμούς των υπό διερεύνηση στοιχείων, όπως αυτά προκύπτουν από τα ερευνητικά ερωτήματα 

 1. ολοκληρωμένη εννοιοποίηση και λειτουργικοποίηση των υπό διερεύνηση στοιχείων με κατάληξη στα όργανα μέτρησης 

 1. λεπτομερή παρουσίαση των μεθόδων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν 

 1. λεπτομερή παρουσίαση της ανάλυσης των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της 

 1. διατύπωση συμπερασμάτων με ρητή αναφορά στα ερευνητικά ερωτήματα 

 1. αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας και σε προτάσεις για μελλοντική έρευνα στο πεδίο που εντάσσεται 

 1. πλήρη κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών 

 

Η απαιτούμενη ποιότητα της διατριβής διασφαλίζεται με τη στενή συνεργασία του κάθε φοιτητή ή φοιτήτριας με την Ερευνητική ή τον Ερευνητικό Σύμβουλο σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και επιβεβαιώνεται με την υποστήριξη της διατριβής. 

Η διατριβή μπορεί να γραφεί στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του ΤΕΠΑΚ.  Οι οδηγίες μορφοποίησης του κειμένου βρίσκονται στον Οδηγό Συγγραφής Διατριβών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ (http://libguides.cut.ac.cy/etds). 

Οι διδακτορικές διατριβές θα πρέπει να έχουν έκταση 90-110 χιλιάδων λέξεων (εξαιρουμένων των παραρτημάτων και της βιβλιογραφίας).  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εκπόνηση διδακτορικής έρευνας που έχει ως τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή και κατάθεση κειμένου σε συνδυασμό με την παραγωγή άλλου είδους έργου (π.χ., οπτικοακουστικού ή προγραμματιστικού).  Σε αυτήν την περίπτωση, η τελική μορφή του παραδοτέου πρέπει να περιέχει κείμενο έκτασης τουλάχιστον 50 χιλιάδων λέξεων.  Για να εγκριθεί το αίτημα απαιτείται η απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. 

 

Σεμινάρια και Παρουσιάσεις (5 ECTS) 

Προς υποστήριξη της διεξαγωγής έρευνας και της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ σε συνεργασία με το αδελφό Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου της Σχολής, διοργανώνουν Διδακτορικά Ερευνητικά Σεμινάρια, με υποχρεωτική παρουσία όλων των φοιτητών και φοιτητριών του ΔΠΣ.  Σε αυτά παρουσιάζει τη δουλειά του ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια κάθε φορά (με σειρά αρχαιότητας) και ακολουθεί συζήτηση η οποία αναμένεται να βοηθήσει τόσο το άτομο που παρουσιάζει όσο και τα υπόλοιπα άτομα που φοιτούν στο ΔΠΣ.  Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα κατά τους μήνες Οκτώβριο - Απρίλιο και η παρουσία των φοιτητριών και φοιτητών είναι υποχρεωτική.  Υποχρεωτική είναι και η παρουσία του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου του ατόμου που παρουσιάζει καθώς και η συμμετοχή τουλάχιστον ακόμα ενός μέλους ΔΕΠ για υποστηρικτική συνεισφορά στη συζήτηση.  

 

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής (5 ECTS) 

Η υποστήριξη της διατριβής γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του ΤΕΠΑΚ (https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/135/135154_1Odigos-PHD.pdf) ενώπιον τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  Η/O Ερευνητική/ός Σύμβουλος προτείνει τη σύνθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία επικυρώνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος. https://www.cut.ac.cy/studies/phd/phd-prereq/  

 

Η Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από (α) τον/την Ερευνητικό/ή Σύμβουλο, (β) ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ ή άλλου Τμήματος του ΤΕΠΑΚ ή άλλου πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου, με συναφές γνωστικό αντικείμενο (το μέλος αυτό θα πρέπει να κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή και να έχει εμπειρία στην εξέταση διδακτορικών διατριβών, αλλά δεν μπορεί να είναι μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Επίβλεψης) και (γ) ένα άτομο από άλλο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο με συναφές γνωστικό αντικείμενο (το μέλος αυτό θα πρέπει να κατέχει θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και να έχει εμπειρία στην εξέταση διδακτορικών διατριβών).  

 

Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής είναι το μέλος ΔΕΠ με την υψηλότερη ακαδημαϊκή βαθμίδα, αλλά όχι ο/η Ερευνητικός/ή Σύμβουλος.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζεται το κριτήριο της αρχαιότητας.  Την ευθύνη του συντονισμού και της μέριμνας για να γίνουν όσα απαιτούνται πριν και μετά την υποστήριξη της διατριβής (συμπεριλαμβανόμενης και της ολοκλήρωσης των υπόλοιπων απαιτήσεων του προγράμματος) έχει η/ο Ερευνητική/ός Σύμβουλος.  

Ο υποψήφιος ή υποψήφια υποβάλλει έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της διατριβής σε κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία υποστήριξης.    

Πριν από την υποστήριξη της διατριβής, το κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, πλην του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου, ετοιμάζει γραπτή έκθεση με προκαταρκτικά σχόλια και τοποθετήσεις ως προς το περιεχόμενό της.  Οι ανεξάρτητες προκαταρκτικές εκθέσεις κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής πριν την υποστήριξη της διατριβής και επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην τελική έκθεση της Επιτροπής.  Η υποβολή προκαταρκτικής έκθεσης από την/τον Ερευνητική/ό Σύμβουλο είναι προαιρετική. 

Η διαδικασία υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής συντονίζεται από το άτομο που προεδρεύει της Εξεταστικής Επιτροπής και περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 1. Η/Ο υποψήφια/ος παρουσιάζει τη διατριβή σε ανοικτή διάλεξη 

 1. Η/Ο υποψήφια/ος απαντά σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής 

 1. Η/Ο υποψήφια/ος απαντά σε ερωτήσεις του κοινού 

 1. Η Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται και συντάσσει έκθεση με την τελική της εισήγηση (ο/η υποψήφιος/α μπορεί να κληθεί στη σύσκεψη αν αυτό κριθεί αναγκαίο) και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στον/στη φοιτητή/ήτρια εντός 48 ωρών. 

 

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποστήριξης, η Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει στην/στον Πρόεδρο του Τμήματος Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ την εισήγησή της, με πιθανές υποδείξεις προς τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.   Στην έκθεση πρέπει να τεκμηριώνεται πειστικά η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής.  Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται και σε στοιχεία της διατριβής που είναι δημοσιεύσιμα (σε μορφή άρθρου, μονογραφίας, κλπ).  Εάν έχουν ήδη προκύψει κάποιες δημοσιεύσεις από τη διατριβή, τότε θα πρέπει να επισυνάπτεται ο κατάλογος των δημοσιεύσεων μαζί με το κείμενο των δημοσιεύσεων. 

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος παρουσιάζει την εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής στο Συμβούλιο του Τμήματος και στη συνέχεια την υποβάλλει μέσω της οικείας Σχολής στη Σύγκλητο για έγκριση (με ένα αντίτυπο της διατριβής, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα μέλη της Συγκλήτου προς εξέταση). 

Σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις, η τελική έγκριση της Συγκλήτου για απονομή του τίτλου δίνεται αφού όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής διαβεβαιώσουν γραπτώς ότι οι εισηγήσεις τους έχουν υλοποιηθεί.  Στην περίπτωση αυτή δύναται να δοθεί στην/στον υποψήφια/ο παράταση που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.  

Σε περίπτωση απόρριψης της Διδακτορικής Διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει δικαίωμα να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας για ακόμη μία φορά.  Οι όροι της δεύτερης υποβολής καθορίζονται γραπτώς από την Εξεταστική Επιτροπή. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας η/ο φοιτήτρια/ητής πρέπει να υποβάλει δύο έντυπα πρωτότυπα της διατριβής (ένα για τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ένα για το αρχείο του Τμήματος), καθώς και ηλεκτρονική μορφή της διατριβής για το αρχείο του Τμήματος. 

 

 1. Πέμπτη Συνιστώσα: Δημοσίευση Άρθρου 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου του διδάκτορα αποτελεί η δημοσίευση (τουλάχιστον ενός) άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό με το σύστημα κρίσης ομοτίμων.  Για να θεωρηθεί ότι ένας/μία φοιτητής/ήτρια έχει εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση θα πρέπει: 

 1. Το άρθρο να αποτελεί μέρος της διατριβής ή να πηγάζει και σε μεγάλο βαθμό να βασίζεται στη διατριβή 

 1. Ο/Η φοιτητής/ήτρια να είναι είτε ο/η μοναδικός/ή συγγραφέας, είτε ο/η πρώτος/η από δύο ή περισσότερους/ες συγγραφείς, μεταξύ των οποίων και η/ο Ερευνητική/ός Σύμβουλος 

 1. Το περιοδικό να είναι αναγνωρισμένο στο επιστημονικό πεδίο της διατριβής, κατά την ομόφωνη άποψη της τριμελούς Επιτροπής Επίβλεψης 

 1. Να έχει εξασφαλιστεί επίσημη απάντηση από την/τον επιμελητήτρια/ή του περιοδικού ότι το άρθρο έχει γίνει αποδεκτό. 

Ο/Η Ερευνητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να προχωρήσει στον καθορισμό ημερομηνίας υποστήριξης της διδακτορικής του διατριβής αν δεν ισχύουν όλα τα πιο πάνω. 

Η πιο πάνω απαίτηση ικανοποιείται και με τη δημοσίευση ή συνδημοσίευση (όχι επιμέλεια) βιβλίου σε αναγνωρισμένο εκδοτικό οίκο (σύμφωνα με την ομόφωνη άποψη της τριμελούς Επιτροπής Επίβλεψης) 

Κριτήρια Εισδοχής Φοιτητριών/τών

Για εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών απαιτούνται: 

 1. Πρώτο πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς ή ισοδύναμο, σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών πεδίων του Τμήματος 

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με βαθμό τουλάχιστον 7/10 ή ισοδύναμο, σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών πεδίων του Τμήματος 

 1. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, πιστοποιημένη με διεθνείς εξετάσεις (π.χ., GCE, TOEFL) ή κατοχή πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου από αναγνωρισμένο αγγλόφωνο πανεπιστημιακό ίδρυμα 

 1. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές 

 1. Δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να περιγράφεται το υπόβαθρο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα (μέχρι 2 σελίδες) 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή φοιτητή/ήτριας χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα. Η εισαγωγή τέτοιων περιπτώσεων γίνεται μόνο με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, αφού εξεταστεί το θέμα αριστείας.  Άτομα που εισάγονται με αυτήν την πρόνοια υποχρεούνται να συμπληρώσουν συνολικά 60 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (αντί 30 που απαιτούνται για άτομα που κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα). 

Βλέπετε επίσης τους ακόλουθους συνδέσμους: 

 1. https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/policies-and-procedures/ 

 1. https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/79/79220_100III_Rules_Postgraduate.pdf 

 

 

Κανονισμοί και Διαδικασίες

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των διδακτορικών σπουδών και διατριβών εφαρμόζονται τα ακόλουθα:  

 1. Κάθε μέλος ΔΕΠ δύναται να επιβλέπει ως Ερευνητικός/ή Σύμβουλος μέχρι τέσσερα άτομα. Ο αριθμός προκηρύξεων διδακτορικών θέσεων ανά έτος δεν υπερβαίνει τον αριθμό εκλεγμένων μελών ΔΕΠ. 

 1. Για κάθε φοιτήρια/ητή ορίζεται Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου και απαρτίζεται από την/τον Ερευνητική/ό Σύμβουλο (Πρόεδρο) και δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ ή άλλου Τμήματος του ΤΕΠΑΚ με συναφές γνωστικό αντικείμενο.  Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Τμήματος Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ δεν υπάρχουν μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου με συναφές γνωστικό αντικείμενο μπορούν να οριστούν μέλη από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο. 

 1. Όλοι/ες οι διδακτορικοί φοιτητές/ήτριες ακολουθούν ένα δομημένο πρόγραμμα σπουδών τεσσάρων  μαθημάτων (30 ECTS). To πρώτο μάθημα, μάθημα εισαγωγής στην μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας, διδάσκεται τυπικά στο πρώτο εξάμηνο διδακτορικών σπουδών. Σε περίπτωση που φοιτήτρια/ητής αποτύχει δύο φορές στην εξέταση του μαθήματος, το Τμήμα, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, εξετάζουν το ενδεχόμενο τερματισμού της φοίτησής της/του. 

 1. Προς υποστήριξη της διεξαγωγής έρευνας και της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ σε συνεργασία με το Τμήμα ΕΣΔ διοργανώνει Ερευνητικά Σεμινάρια με υποχρεωτική παρουσία όλων των φοιτητών και φοιτητριών του ΔΠΣ (βλέπετε 4η συνιστώσα του ΔΠΣ, Ενότητα Β4) 

 1. Κάθε 12 μήνες, κάθε φοιτητής/ήτρια υποβάλλει έκθεση προόδου προς την Τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης, η οποία, εφόσον την εγκρίνει, την προωθεί για επικύρωση στο Συμβούλιο Τμήματος το οποίο ενημερώνει την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.  Σε περίπτωση που φοιτήτρια/ητής δεν παραδώσει έκθεση προόδου αδικαιολόγητα ή η έκθεση προόδου δεν εγκριθεί δύο συνεχόμενες φορές από την Τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης, τότε το Συμβούλιο Τμήματος εξετάζει τη δυνατότητα τερματισμού φοίτησης ή συμμόρφωσης της/του φοιτήτριας/ητή.  Η έκθεση προόδου δύναται να κατατεθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου αποτελεί η δημοσίευση τουλάχιστον ενός άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό με το σύστημα κρίσης ομοτίμων (βλέπετε 5η συνιστώσα του ΔΠΣ, Ενότητα Β4).   

 1. Κάθε φοιτητής/ήτρια διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα με εγγραφή κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο στο μητρώο που τηρεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, σύμφωνα με το στάδιο που βρίσκεται στο πρόγραμμα σπουδών του/της. 

 

Ως προς το διαδικαστικό σκέλος της εκπόνησης της διατριβής ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

 1. Για την παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης, η/ο φοιτήτρια/ητής υποβάλλει γραπτώς την πρότασή αναφέροντας ρητά τι πιστεύει ότι είναι η πρωτοτυπία και η επιστημονική συνεισφορά της πρότασης αυτής.  Η Τριμελής  Επιτροπή Επίβλεψης υποβάλλει δομημένη αξιολόγηση της πρότασης, στην οποία αναφέρεται τόσο στα σημεία που συμφωνεί με τις θέσεις του/της φοιτητή/ήτριας όσο και στα σημεία διαφωνίας.  Η αξιολόγηση της Επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος για έγκριση. 

 1. Τα εξωτερικά μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής πρέπει να έχουν ειδικότητες που έχουν πλήρη συνάφεια με το αντικείμενο της διατριβής και να πληρούν τους περιορισμούς που τίθενται στους Κανόνες. Επιπρόσθετα, πρέπει να αποφεύγεται τυχόν σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στην/στον φοιτήτρια/ητή και τα εξωτερικά μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Προς τούτο, πρέπει να γίνεται δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων από κάθε μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (εκτός από τον/την Ερευνητικό/ή Σύμβουλο). 

 1. Πριν από την υποστήριξη της διατριβής, το κάθε μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, πλην του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου, ετοιμάζει γραπτή έκθεση με προκαταρκτικά σχόλια και τοποθετήσεις ως προς το περιεχόμενό της.  Οι ανεξάρτητες προκαταρκτικές εκθέσεις κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πριν την υποστήριξη της διατριβής και επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην τελική έκθεση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

 1. Στην έκθεση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής προς τη Σύγκλητο πρέπει να τεκμηριώνεται πειστικά η εισήγηση.  Αν η εισήγηση είναι θετική, η έκθεση θα πρέπει να αναλύει τη σημασία και πρωτοτυπία της έρευνας που διεξήχθη και ως εκ τούτου να καταγράφει την επιστημονική συνεισφορά της προς το πεδίο στο οποίο εντάσσεται. 

 1. Η έκθεση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να αναφέρεται στα στοιχεία της διατριβής που είναι δημοσιεύσιμα και σε ποια μορφή (άρθρα, μονογραφία, κ.λπ.).  Εάν έχουν ήδη προκύψει δημοσιεύσεις από τη διατριβή, θα πρέπει να επισυνάπτονται. 

 1. Μαζί με την έκθεση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου και ένα αντίτυπο της διατριβής, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα μέλη της Συγκλήτου προς εξέταση.  Το αντίτυπο της διατριβής προσκομίζεται στην αίθουσα της Συγκλήτου κατά τη συζήτηση της έκθεσης της Επιτροπής. 

 1. Όλα τα πιο πάνω, προτού κατατεθούν στη Σύγκλητο, υποβάλλονται με ευθύνη της/του Προέδρου του Τμήματος στην οικεία Σχολή. 

 

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει ένα εγχειρίδιο με ένα σύνολο συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων του.  

Ορισμένα πρότυπα πρακτικής εξασφάλισης καλής ποιότητας που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές είναι τα εξής: 

 

Ανάπτυξη και δημοσίευση ρητών μαθησιακών στόχων 

 1. Το Τμήμα εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις του μηχανισμού (διαδικασιών) ECTS για την αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών των διατάξεων. 

 1. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαγράμματα με σαφώς διατυπωμένους μαθησιακούς στόχους (μαθησιακά αποτελέσματα) και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που ανακοινώνονται στους φοιτητές στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

 1. Η αξιολόγηση ερωτηματολογίου / καθηγητή που συμπληρώνεται από τους φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου και περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ερώτηση σχετικά με την επίτευξη αυτών των μαθησιακών στόχων. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την αναθεώρηση και την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών 

 1. Μηχανισμός για την περιοδική αξιολόγηση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, π.χ. σύγκριση των μαθημάτων και του περιεχομένου των μαθημάτων για να αποφευχθεί η υπερβολική αλληλεπικάλυψη μεταξύ μαθημάτων 

 1. Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών με διαβουλεύσεις με εργοδότες, επαγγελματικούς συλλόγους, κοινωνία των πολιτών, ειδικές ομάδες, αποφοίτους, εξωτερικούς λέκτορες (π.χ. επισκέπτες), βελτιώσεις στο σχεδιασμό μαθημάτων με βάση τις ανάγκες της διεθνούς και κυπριακής αγοράς (βιομηχανία, υπηρεσίες κ.λπ.) και την αγορά εργασίας. 

 1. Στο σχεδιασμό και τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών που περιλαμβάνουν ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες από άλλα πανεπιστήμια και ιδρύματα του εξωτερικού. 

 1. Ειδικότερα, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, οι προτάσεις συνοδεύονται από έρευνα αγοράς, αλλά και απόψεις των κοινωνικών εταίρων (π.χ. επιχειρήσεις, επαγγελματικές ενώσεις κ.λπ.). 

 1. Στην αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών: 1) Λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα της Κύπρου και εξετάζονται οι τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των ενδιαφερομένων (π.χ. βιομηχανία, οργανισμοί κ.λπ.) 2) επικαιροποίηση μαθημάτων που είναι συνεπείς με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιστήμη και, 3) Έλεγχος αν τα μαθήματα επιλογής είναι επαρκή ή όχι. 

 1. Το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα και το περιεχόμενο είναι συγκρίσιμα με άλλα πανεπιστήμια στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. 

 1. Οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών χρειάζονται έγκριση από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και το Συμβούλιο Τμήματος. 

 

Παροχή κατάλληλων πόρων μάθησης- Υποδομές 

 1. Το Τμήμα διαθέτει εργαστήρια τεχνολογίας της πληροφορίας, καθορισμένους χώρους για ομαδική και ατομική εργασία, βιβλιοθήκη, χώρους μάθησης και ερευνητικούς χώρους. Το Τμήμα αξιολογεί περιοδικά την επάρκεια και την καταλληλόλητα αυτών των χώρων και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του Πανεπιστημίου για τις δράσεις τους. 

 1. Το Τμήμα έχει μια διαδικασία για την προώθηση αιτημάτων για συνεχή αναβάθμιση και συντήρηση εργαστηρίων και εξοπλισμού και για την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στα εργαστήρια. 

 

Παρακολούθηση της προόδου και των επιτευγμάτων των φοιτητών και των αποφοίτων 

 1. Το Τμήμα υλοποιεί και αναβαθμίζει το θεσμό παρακολούθησης της προόδου των φοιτητών. Το Συμβούλιο κάθε τμήματος διεξάγει μια συζήτηση σχετικά με την απόδοση / πρόοδο των μαθητών σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης και επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές, αυτές μπορούν να αναφερθούν στην επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών για συζήτηση. 

 1. Το Τμήμα έχει πρόσβαση σε αρχείο που περιέχει ιστορικό σπουδών κλπ. Για την ακαδημαϊκή πρόοδο κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή. 

 1. Το Τμήμα αναπτύσσει τη διαδικασία σε συνεργασία με το Γραφείο Σταδιοδρομίας για τη δημιουργία μιας Ένωσης Αποφοίτων. 

 1. Το Τμήμα σε συνεργασία με το γραφείο καριέρας παρακολουθεί και καταγράφει την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων, δηλαδή την απορρόφηση στην αγορά εργασίας σε οργανωμένη και συστηματική βάση (βιομηχανία, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικές και ημικρατικές οργανώσεις κ.λπ.) . Αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη συλλογή δεδομένων από τους εργοδότες μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. 

 

Το Τμήμα διαθέτει διαδικασίες για τη συμμετοχή των φοιτητών στη διασφάλιση της ποιότητας 

 1. Το Τμήμα διαθέτει εσωτερική Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας με τη συμμετοχή φοιτητών. 

 1. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθημάτων και του καθηγητή συμπληρώθηκαν από τους μαθητές που χρησιμοποιήθηκαν εποικοδομητικά από κάθε δάσκαλο ξεχωριστά. Το τμήμα έχει την ευκαιρία να συζητήσει τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανάλογα με την περίπτωση. 

 1. Το Τμήμα διαθέτει διαδικασίες για την καταγραφή των απόψεων των αποφοίτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος (π.χ. συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, ερωτηματολόγια). 

 1. Το Τμήμα έχει μια διαδικασία με την οποία ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξαιρεθεί από τα κύρια καθήκοντα όταν υπάρχουν ισχυροί οικογενειακοί, προσωπικοί, ψυχολογικοί και άλλοι λόγοι. 

Οι μαθησιακοί πόροι και άλλοι μηχανισμοί υποστήριξης είναι άμεσα προσβάσιμοι από τους Φοιτητές 

 1. Το Τμήμα εξασφαλίζει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφορικής ότι τα εργαστήρια τεχνολογίας της πληροφορίας για τους φοιτητές παρέχουν όλες τις βάσεις δεδομένων και το λογισμικό για τους σκοπούς των περισσότερων μαθημάτων. Πρέπει επίσης να υπάρχει ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τις βάσεις δεδομένων και το τμήμα λογισμικού και να βοηθήσει τους μαθητές σε ό, τι χρειάζεται. 

 1. Τα εργαστήρια του Τμήματος είναι προσιτά στους φοιτητές. Υπάρχουν επίσης ρυθμίσεις για απρόσκοπτη προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου (π.χ. άτομα με αναπηρίες). 

 1. Το υλικό του μαθήματος δημοσιεύεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης του Πανεπιστημίου (Moodle), έτσι ώστε όλες οι πληροφορίες και το υλικό για κάθε μάθημα (συμπεριλαμβανομένης της διδακτέας ύλης και της βιβλιογραφίας / βιβλιογραφίας του μαθήματος) να είναι προσβάσιμα από όλους. 

Βλέπετε και πληροφορίες από τον ακόλουθο σύνδεσμο για το θέμα αυτό: 

https://www.cut.ac.cy/studies/phd/quality-ass/ 

 

 

Προκηρύξεις

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος