Οι αξίες μας

Ηγεσία:  Να λειτουργούμε ως πρωτοπόρο Τμήμα στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές ναυτιλιακές σπουδές, στην έρευνα και στη σύνδεση με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ακεραιότητα:  Να ενεργούμε ισότιμα, αμερόληπτα και δίκαια σε όλες μας τις ενέργειες.

Σεβασμός:  Να συμπεριφερόμαστε επαγγελματικά και να κερδίζουμε τον σεβασμό όλων των εταίρων και των ενδιαφερομένων, τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου.

Λογοδοσία:  Να διασφαλίζουμε της διαφάνεια και της λογοδοσία σε όλες τις δράσεις και τα αποτελέσματα.

Συνεργασία: Να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε αποτελεσματικές και εποικοδομητικές εργασιακές σχέσεις και ισχυρούς δεσμούς και συνεργασίες με τη βιομηχανία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Καινοτομία:  Να διερευνούμε συνεχώς νέους καινοτόμους τομείς διεπιστημονικού χαρακτήρα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

Διαφάνεια:  Να ενθαρρύνουμε την ανοικτή επικοινωνία και το διαλόγο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί αμοιβαία προστιθέμενη αξία στον τομέα της ναυτιλίας.

Αποδοτικότητα:  Να παρέχουμε καλά σχεδιασμένα ακαδημαϊκά μαθήματα, πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις τεχνολογικές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις του κλάδου, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας και ταυτόχρονα για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα.

Αειφορία:  Να υποστηρίζουμε διαρκώς τους στόχους και της δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν τον τομέα της ναυτιλίας.

Οι αξίες μας

Ηγεσία:  Να λειτουργούμε ως πρωτοπόρο Τμήμα στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές ναυτιλιακές σπουδές, στην έρευνα και στη σύνδεση με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ακεραιότητα:  Να ενεργούμε ισότιμα, αμερόληπτα και δίκαια σε όλες μας τις ενέργειες.

Σεβασμός:  Να συμπεριφερόμαστε επαγγελματικά και να κερδίζουμε τον σεβασμό όλων των εταίρων και των ενδιαφερομένων, τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου.

Λογοδοσία:  Να διασφαλίζουμε της διαφάνεια και της λογοδοσία σε όλες τις δράσεις και τα αποτελέσματα.

Συνεργασία: Να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε αποτελεσματικές και εποικοδομητικές εργασιακές σχέσεις και ισχυρούς δεσμούς και συνεργασίες με τη βιομηχανία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Καινοτομία:  Να διερευνούμε συνεχώς νέους καινοτόμους τομείς διεπιστημονικού χαρακτήρα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

Διαφάνεια:  Να ενθαρρύνουμε την ανοικτή επικοινωνία και το διαλόγο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί αμοιβαία προστιθέμενη αξία στον τομέα της ναυτιλίας.

Αποδοτικότητα:  Να παρέχουμε καλά σχεδιασμένα ακαδημαϊκά μαθήματα, πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις τεχνολογικές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις του κλάδου, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας και ταυτόχρονα για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα.

Αειφορία:  Να υποστηρίζουμε διαρκώς τους στόχους και της δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν τον τομέα της ναυτιλίας.