Κλινική και Πρακτική Άσκηση

Κλινική Άσκηση

Η κλινική άσκηση των φοιτητών λογοθεραπείας πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα: την Κλινική Άσκηση Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ.

Το μάθημα SLT_390 Κλινική Άσκηση Ι, αποτελεί την πρώτη συστηματική επαφή των φοιτητών με πληθυσμούς με προβλήματα επικοινωνίας, και συνεπώς οι φοιτητές καλούνται να συνδέσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την κλινική πράξη, βασιζόμενοι σε βιβλιογραφία και έρευνα. Συγκεκριμένα, η Κλινική Ι ασχολείται με την κατάρτιση των φοιτητών στη συλλογή πληροφοριών για το ιστορικό του ασθενή, σε τεστ αξιολόγησης διαταραχών της επικοινωνίας (κυρίως φωνολογικών και γλωσσικών διαταραχών) που παρουσιάζονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και στη ανάπτυξη του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος:

 • Λήψη σωστού ιστορικού για τον ασθενή.
 • Εφαρμογή στοματοπροσωπικής εξέτασης, τεστ άρθρωσης, τεστ φωνολογικών διεργασιών, βαθμού διαδοχοκίνησης, αξιολόγηση ρυθμού ομιλίας και καταληπτότητας, αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων.
 • Ανάπτυξη ημερήσιου προγράμματος θεραπείας: επιλογή τελικού στόχου, αξιολόγηση επίδοσης στόχου πριν την θεραπεία, ανάλυση έργου, μέθοδος θεραπείας, αξιολόγηση επίδοσης στόχου μετά την θεραπεία.
 • Ανάπτυξη αρχικού και τελικού προγράμματος θεραπείας.

Το μάθημα SLT_395-Κλινική Άσκηση ΙΙ, είναι η συνέχεια της Κλινικής Άσκησης Ι και εστιάζεται στην κατάρτιση των φοιτητών σε ανιχνευτικά τεστ ομιλίας, λόγου και ακοής, σε τεστ αξιολόγησης μαθησιακών διαταραχών, σε τεστ αξιολόγησης διαταραχών της επικοινωνίας (κυρίως φωνολογικών, γλωσσικών, ροής της ομιλίας, απραξίας, δυσαρθρίας) που παρουσιάζονται σε παιδιά και ενήλικες, καθώς και στη ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος:

 • Εφαρμογή ανιχνευτικών τεστ ομιλίας, λόγου και ακοής σε παιδιά και ενήλικες.
 • Εφαρμογή τεστ μαθησιακών ικανοτήτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εφαρμογή τεστ αξιολόγησης διαταραχών της ομιλίας, λόγου, ροής της ομιλίας, απραξίας, δυσαρθρίας.
 • Ανάπτυξη αρχικού και τελικού προγράμματος θεραπείας.

Η Κλινική Άσκηση Ι & ΙΙ διεξάγεται στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης - Λογοθεραπείας  υπό την εποπτεία εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων - κλινικών εποπτών.

Το μάθημα SLT_490-Κλινική Άσκηση ΙΙΙ, εστιάζεται στην κατάρτιση των φοιτητών σε τεστ αξιολόγησης της αφασίας, της δυσφαγίας, και των διαταραχών της φωνής που παρουσιάζονται σε ενήλικες, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος για κάθε τύπο των παρακάτω διαταραχών της επικοινωνίας:

 • Εφαρμογή διαφορετικών τεστ αφασίας.
 • Εφαρμογή διαφορετικών τεστ δυσφαγίας.
 • Εφαρμογή διαφορετικών τεστ αξιολόγησης διαταραχών της φωνής.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος θεραπείας.
 • Ανάπτυξη του κατάλληλου προγράμματος θεραπείας, ήτοι, βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, κλινική αιτιολόγηση, δομή ιεραρχίας θεραπείας, δομή συνεδρίας και οργάνωση πλήρους αρχείου για κάθε περίπτωση.

Η Κλινική Άσκηση ΙΙΙ διεξάγεται στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης - Λογοθεραπείας  υπό την εποπτεία εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων - κλινικών εποπτών και σε εξωτερικά πλαίσια ενηλίκων όπως κέντρα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων και κέντρα αποκατάστασης.

Πρακτική Άσκηση

Το μάθημα SLT 470 Πρακτική Άσκηση αφορά τελειόφοιτους τεταρτοετείς φοιτητές και προσφέρεται κάθε Εαρινό εξάμηνο με έναρξη την πρώτη Δευτέρα μετά από την εορτή των Επιφανίων και έχει διάρκεια 5 μηνών (Ιανουάριος- Μάιο).  Το μάθημα αυτό δίνει στον φοιτητή την αποκλειστική ευκαιρία να εφαρμόσει και ασκήσει τη λογοθεραπεία σε εργασιακό περιβάλλον.

Ο φοιτητής παραμείνει καθημερινά και συστηματικά σε συγκεκριμένο έξω-πανεπιστημιακό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί αναλαμβάνει την αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση περιστατικών με διαταραχές λόγου, ομιλίας, κατάποσης ή/και γενικά επικοινωνίας, καλύπτοντας χρόνο που αναλογεί σε 4-5 ώρες ημερησίως ή και περισσότερες ανάλογα με το πρόγραμμα του υφιστάμενου λογοθεραπευτή.

Μέσα από αυτή την πρακτική άσκηση, ο φοιτητής επιτυγχάνει να συνδέσει την επιστημονική και την ακαδημαϊκή γνώση που αποκόμισε από τα μαθήματα του (τα οποία ο φοιτητής απαιτείται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς για να εγγραφεί στο υπό αναφορά μάθημα) με την κλινική πράξη.  Πιο συγκεκριμένα ο φοιτητής στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, υπό την έμμεση και τακτική εποπτεία εγγεγραμμένου λογοθεραπευτή εκπαιδευμένου στο αντικείμενο της εποπτείας, πρέπει να εξασκηθεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που φοιτούν σε σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ή σε πλαίσια με περιστατικά ενηλίκων.

Με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο φοιτητής θα πρέπει να αποκτήσει τουλάχιστον 250 ώρες απευθείας κλινικής πρακτικής με περιστατικά.

Οι φοιτητές απασχολούνται για Πρακτική Άσκηση στα τμήματα Λογοθεραπείας των δημοσίων νοσηλευτηρίων, σε ειδικά σχολεία και δημόσια δημοτικά και νηπιαγωγεία, σε κέντρα αποκατάστασης όπως επίσης και σε ιδιωτικά κέντρα ή γραφεία λογοθεραπείας.  Οι φοιτητές έχουν επίσης την ευκαιρία να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε κέντρα λογοθεραπείας στην Ελλάδα μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS.

Κλινική και Πρακτική Άσκηση

Κλινική Άσκηση

Η κλινική άσκηση των φοιτητών λογοθεραπείας πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα: την Κλινική Άσκηση Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ.

Το μάθημα SLT_390 Κλινική Άσκηση Ι, αποτελεί την πρώτη συστηματική επαφή των φοιτητών με πληθυσμούς με προβλήματα επικοινωνίας, και συνεπώς οι φοιτητές καλούνται να συνδέσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την κλινική πράξη, βασιζόμενοι σε βιβλιογραφία και έρευνα. Συγκεκριμένα, η Κλινική Ι ασχολείται με την κατάρτιση των φοιτητών στη συλλογή πληροφοριών για το ιστορικό του ασθενή, σε τεστ αξιολόγησης διαταραχών της επικοινωνίας (κυρίως φωνολογικών και γλωσσικών διαταραχών) που παρουσιάζονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και στη ανάπτυξη του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος:

 • Λήψη σωστού ιστορικού για τον ασθενή.
 • Εφαρμογή στοματοπροσωπικής εξέτασης, τεστ άρθρωσης, τεστ φωνολογικών διεργασιών, βαθμού διαδοχοκίνησης, αξιολόγηση ρυθμού ομιλίας και καταληπτότητας, αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων.
 • Ανάπτυξη ημερήσιου προγράμματος θεραπείας: επιλογή τελικού στόχου, αξιολόγηση επίδοσης στόχου πριν την θεραπεία, ανάλυση έργου, μέθοδος θεραπείας, αξιολόγηση επίδοσης στόχου μετά την θεραπεία.
 • Ανάπτυξη αρχικού και τελικού προγράμματος θεραπείας.

Το μάθημα SLT_395-Κλινική Άσκηση ΙΙ, είναι η συνέχεια της Κλινικής Άσκησης Ι και εστιάζεται στην κατάρτιση των φοιτητών σε ανιχνευτικά τεστ ομιλίας, λόγου και ακοής, σε τεστ αξιολόγησης μαθησιακών διαταραχών, σε τεστ αξιολόγησης διαταραχών της επικοινωνίας (κυρίως φωνολογικών, γλωσσικών, ροής της ομιλίας, απραξίας, δυσαρθρίας) που παρουσιάζονται σε παιδιά και ενήλικες, καθώς και στη ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος:

 • Εφαρμογή ανιχνευτικών τεστ ομιλίας, λόγου και ακοής σε παιδιά και ενήλικες.
 • Εφαρμογή τεστ μαθησιακών ικανοτήτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εφαρμογή τεστ αξιολόγησης διαταραχών της ομιλίας, λόγου, ροής της ομιλίας, απραξίας, δυσαρθρίας.
 • Ανάπτυξη αρχικού και τελικού προγράμματος θεραπείας.

Η Κλινική Άσκηση Ι & ΙΙ διεξάγεται στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης - Λογοθεραπείας  υπό την εποπτεία εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων - κλινικών εποπτών.

Το μάθημα SLT_490-Κλινική Άσκηση ΙΙΙ, εστιάζεται στην κατάρτιση των φοιτητών σε τεστ αξιολόγησης της αφασίας, της δυσφαγίας, και των διαταραχών της φωνής που παρουσιάζονται σε ενήλικες, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος για κάθε τύπο των παρακάτω διαταραχών της επικοινωνίας:

 • Εφαρμογή διαφορετικών τεστ αφασίας.
 • Εφαρμογή διαφορετικών τεστ δυσφαγίας.
 • Εφαρμογή διαφορετικών τεστ αξιολόγησης διαταραχών της φωνής.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος θεραπείας.
 • Ανάπτυξη του κατάλληλου προγράμματος θεραπείας, ήτοι, βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, κλινική αιτιολόγηση, δομή ιεραρχίας θεραπείας, δομή συνεδρίας και οργάνωση πλήρους αρχείου για κάθε περίπτωση.

Η Κλινική Άσκηση ΙΙΙ διεξάγεται στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης - Λογοθεραπείας  υπό την εποπτεία εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων - κλινικών εποπτών και σε εξωτερικά πλαίσια ενηλίκων όπως κέντρα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων και κέντρα αποκατάστασης.

Πρακτική Άσκηση

Το μάθημα SLT 470 Πρακτική Άσκηση αφορά τελειόφοιτους τεταρτοετείς φοιτητές και προσφέρεται κάθε Εαρινό εξάμηνο με έναρξη την πρώτη Δευτέρα μετά από την εορτή των Επιφανίων και έχει διάρκεια 5 μηνών (Ιανουάριος- Μάιο).  Το μάθημα αυτό δίνει στον φοιτητή την αποκλειστική ευκαιρία να εφαρμόσει και ασκήσει τη λογοθεραπεία σε εργασιακό περιβάλλον.

Ο φοιτητής παραμείνει καθημερινά και συστηματικά σε συγκεκριμένο έξω-πανεπιστημιακό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί αναλαμβάνει την αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση περιστατικών με διαταραχές λόγου, ομιλίας, κατάποσης ή/και γενικά επικοινωνίας, καλύπτοντας χρόνο που αναλογεί σε 4-5 ώρες ημερησίως ή και περισσότερες ανάλογα με το πρόγραμμα του υφιστάμενου λογοθεραπευτή.

Μέσα από αυτή την πρακτική άσκηση, ο φοιτητής επιτυγχάνει να συνδέσει την επιστημονική και την ακαδημαϊκή γνώση που αποκόμισε από τα μαθήματα του (τα οποία ο φοιτητής απαιτείται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς για να εγγραφεί στο υπό αναφορά μάθημα) με την κλινική πράξη.  Πιο συγκεκριμένα ο φοιτητής στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, υπό την έμμεση και τακτική εποπτεία εγγεγραμμένου λογοθεραπευτή εκπαιδευμένου στο αντικείμενο της εποπτείας, πρέπει να εξασκηθεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που φοιτούν σε σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ή σε πλαίσια με περιστατικά ενηλίκων.

Με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο φοιτητής θα πρέπει να αποκτήσει τουλάχιστον 250 ώρες απευθείας κλινικής πρακτικής με περιστατικά.

Οι φοιτητές απασχολούνται για Πρακτική Άσκηση στα τμήματα Λογοθεραπείας των δημοσίων νοσηλευτηρίων, σε ειδικά σχολεία και δημόσια δημοτικά και νηπιαγωγεία, σε κέντρα αποκατάστασης όπως επίσης και σε ιδιωτικά κέντρα ή γραφεία λογοθεραπείας.  Οι φοιτητές έχουν επίσης την ευκαιρία να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε κέντρα λογοθεραπείας στην Ελλάδα μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS.