Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο

Το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο λειτουργεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2011 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.   Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΠΑΚ για την προώθηση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε επίπεδο καινοτόμων εφαρμογών.  Επιπρόσθετα, το Γραφείο Διασύνδεσης έχει ενεργό εμπλοκή στη διαδικασία τοποθέτησης φοιτητών και αποφοίτων σε επιχειρήσεις σε συντονισμό με τα τμήματα του Πανεπιστημίου, καθώς και στην προετοιμασία των φοιτητών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας»

Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο

Το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο λειτουργεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2011 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.   Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΠΑΚ για την προώθηση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε επίπεδο καινοτόμων εφαρμογών.  Επιπρόσθετα, το Γραφείο Διασύνδεσης έχει ενεργό εμπλοκή στη διαδικασία τοποθέτησης φοιτητών και αποφοίτων σε επιχειρήσεις σε συντονισμό με τα τμήματα του Πανεπιστημίου, καθώς και στην προετοιμασία των φοιτητών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας»