Προσωπικό Γραφείου

Email

george.kokou@cut.ac.cy

Phone

2500 2160

Γιώργος Κόκου

Συντονιστής Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Email

v.marigeorgia@cut.ac.cy

Phone

2500 2009

Μαριγιώργια Βοσκαρίδου

Λειτουργός Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο