Προϋπολογισμός, Προγραμματισμός και Οργάνωση

Οι κυρίες λειτουργίες της δραστηριότητας του Προϋπολογισμού αφορούν στον καταρτισμό, στην κατανομή και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγκεκριμένα:

 • Συντονίζει τη διαδικασία καταρτισμού και έγκρισης του Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από τα αρμόδια εσωτερικά σώματα, καθώς και της ετοιμασίας της σχετικής πρότασης Νόμου και του επεξηγηματικού μνημονίου για υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
 • Συντονίζει τη διαδικασία κατανομής του Προϋπολογισμού, και συγκεκριμένα
  • τις προεργασίες και την προώθηση σχετικών εισηγήσεων στα διάφορα Σώματα του Πανεπιστημίου για την εξασφάλιση της απαιτούμενης τους έγκρισης,
  • την συλλογή και επεξεργασία επικαιροποιημένων και τεκμηριωμένων αναγκών για σκοπούς ετοιμασίας πρότασης κατανομής των κονδυλίων του Προϋπολογισμού, την προώθηση τους στα αρμόδια Σώματα για λήψη αποφάσεων και την σχετική ενημέρωση των οργανωτικών οντοτήτων.
  • Την ετοιμασία και αναθεώρηση των εξουσιοδοτήσεων δαπανών και εσόδων για έκαστο εξουσιοδοτημένο Ελέγχων Λειτουργό.  
 • Επιλαμβάνεται της ενημέρωσης των οργανωτικών οντοτήτων σε σχέση με την απορρόφηση του κατανεμημένου τους προϋπολογισμού σε συνεχή βάση.
 • Ετοιμάζει τριμηνιαίες καταστάσεις ρευστότητας για σκοπούς είσπραξης κρατικής χορηγίας.
 • Ετοιμάζει σε μηνιαία βάση έκθεση για την απορρόφηση του Προϋπολογισμού ανά άρθρο και ενημερώνει τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
 • Συντονίζει τη διαδικασία έγκρισης μεταφορών πιστώσεων μεταξύ κονδυλίων του Προϋπολογισμού, όπως προνοείται στο Νόμο.
 • Ετοιμάζει και υποβάλλει μηνιαία κατάσταση βασικών μεγεθών στο Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού.
 • Παρακολουθεί σε συνεχή βάση την υλοποίηση του Προϋπολογισμού και προβαίνει σε εισηγήσεις για διορθωτικά μέτρα όπου προκύπτει ανάγκη.

Προϋπολογισμός, Προγραμματισμός και Οργάνωση

Οι κυρίες λειτουργίες της δραστηριότητας του Προϋπολογισμού αφορούν στον καταρτισμό, στην κατανομή και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγκεκριμένα:

 • Συντονίζει τη διαδικασία καταρτισμού και έγκρισης του Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από τα αρμόδια εσωτερικά σώματα, καθώς και της ετοιμασίας της σχετικής πρότασης Νόμου και του επεξηγηματικού μνημονίου για υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
 • Συντονίζει τη διαδικασία κατανομής του Προϋπολογισμού, και συγκεκριμένα
  • τις προεργασίες και την προώθηση σχετικών εισηγήσεων στα διάφορα Σώματα του Πανεπιστημίου για την εξασφάλιση της απαιτούμενης τους έγκρισης,
  • την συλλογή και επεξεργασία επικαιροποιημένων και τεκμηριωμένων αναγκών για σκοπούς ετοιμασίας πρότασης κατανομής των κονδυλίων του Προϋπολογισμού, την προώθηση τους στα αρμόδια Σώματα για λήψη αποφάσεων και την σχετική ενημέρωση των οργανωτικών οντοτήτων.
  • Την ετοιμασία και αναθεώρηση των εξουσιοδοτήσεων δαπανών και εσόδων για έκαστο εξουσιοδοτημένο Ελέγχων Λειτουργό.  
 • Επιλαμβάνεται της ενημέρωσης των οργανωτικών οντοτήτων σε σχέση με την απορρόφηση του κατανεμημένου τους προϋπολογισμού σε συνεχή βάση.
 • Ετοιμάζει τριμηνιαίες καταστάσεις ρευστότητας για σκοπούς είσπραξης κρατικής χορηγίας.
 • Ετοιμάζει σε μηνιαία βάση έκθεση για την απορρόφηση του Προϋπολογισμού ανά άρθρο και ενημερώνει τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
 • Συντονίζει τη διαδικασία έγκρισης μεταφορών πιστώσεων μεταξύ κονδυλίων του Προϋπολογισμού, όπως προνοείται στο Νόμο.
 • Ετοιμάζει και υποβάλλει μηνιαία κατάσταση βασικών μεγεθών στο Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού.
 • Παρακολουθεί σε συνεχή βάση την υλοποίηση του Προϋπολογισμού και προβαίνει σε εισηγήσεις για διορθωτικά μέτρα όπου προκύπτει ανάγκη.

Οι άνθρωποί μας

Email

maria.teklou@cut.ac.cy

Phone

2500 2214

Μαρία Τέκλου

Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Υπηρεσίας Οικονομικών

Email

haria.andreou@cut.ac.cy

Phone

25002629

Χάρια Ανδρέου

Λογίστρια Υπηρεσίας Οικονομικών