Οικονομικές και Φορολογικές Καταστάσεις και Στοιχεία και Χρηματοοικονομικές Αναλύσεις και Ρευστότητα

Η δραστηριότητα των Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μεριμνά κυρίως για τα ακόλουθα:

  1. Την ορθή εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) στην καταχώρηση των συναλλαγών του Πανεπιστημίου στα λογιστικά βιβλία
  2. Την ορθή εφαρμογή της Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Νομοθεσίας στην καταχώρηση των συναλλαγών του Πανεπιστημίου στα λογιστικά βιβλία, την έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. στο Τμήμα Φορολογίας της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και την παροχή υποστήριξης στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα σε θέματα Φ.Π.Α.
  3. Την ετοιμασία των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου, καθώς και τον έλεγχο τους από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
  4. Την παρακολούθηση των ταμειακών ροών του Πανεπιστημίου και τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για κάλυψη των υποχρεώσεων και αναγκών του Πανεπιστημίου
  5. Την ετοιμασία και αποστολή όποιων άλλων οικονομικών στοιχείων και απολογισμών ζητηθούν από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου και από άλλες οντότητες της Δημοκρατίας και εξωτερικούς συνεργάτες

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 2021

Οικονομικές και Φορολογικές Καταστάσεις και Στοιχεία και Χρηματοοικονομικές Αναλύσεις και Ρευστότητα

Η δραστηριότητα των Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μεριμνά κυρίως για τα ακόλουθα:

  1. Την ορθή εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) στην καταχώρηση των συναλλαγών του Πανεπιστημίου στα λογιστικά βιβλία
  2. Την ορθή εφαρμογή της Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Νομοθεσίας στην καταχώρηση των συναλλαγών του Πανεπιστημίου στα λογιστικά βιβλία, την έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. στο Τμήμα Φορολογίας της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και την παροχή υποστήριξης στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα σε θέματα Φ.Π.Α.
  3. Την ετοιμασία των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου, καθώς και τον έλεγχο τους από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
  4. Την παρακολούθηση των ταμειακών ροών του Πανεπιστημίου και τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για κάλυψη των υποχρεώσεων και αναγκών του Πανεπιστημίου
  5. Την ετοιμασία και αποστολή όποιων άλλων οικονομικών στοιχείων και απολογισμών ζητηθούν από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου και από άλλες οντότητες της Δημοκρατίας και εξωτερικούς συνεργάτες

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 2021

Οι άνθρωποί μας

Email

haria.andreou@cut.ac.cy

Phone

25002629

Χάρια Ανδρέου

Λογίστρια Υπηρεσίας Οικονομικών

Email

maria.ioannou@cut.ac.cy

Phone

2500 2262

Μαρία Δ. Ιωάννου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

georgia.moleski@cut.ac.cy

Phone

2500 2557

Γεωργία Μολέσκη

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου))

Email

christina.eliotou@cut.ac.cy

Phone

2500 2038

Χριστίνα Ελιώτου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

kyriaki.xenofontos@cut.ac.cy

Phone

25002906

Κυριακή Ξενοφώντος

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός