Γραφείο Προσφορών και Παραγγελιών

Το Γραφείο Προσφορών και Παραγγελιών έχει ως κύρια αρμοδιότητα την παροχή υποστήριξης για τη διεκπεραίωση των διαγωνισμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου βάσει της νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τα πιο κάτω:

Α. Αγορές άνω των €15.000+ΦΠΑ για προμήθειες και έργα και άνω των €25.000+ΦΠΑ για υπηρεσίες:

 • Οργάνωση και υποστήριξη συνεδριάσεων Επιτροπής Προσφορών (ετοιμασία ημερήσιας διάταξης,  πρακτικών & υλοποίηση αποφάσεων)
 • Επιμέλεια όρων Διαγωνισμών
 • Δημοσίευση Προσφορών στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (e-procurement)
 • Αποστολή εγκυκλίων στους ενδιαφερόμενους προσφοροδότες μέσω του e-procurement
 • Αποσφράγιση Προσφορών μέσω του e-procurement
 • Αποστολή επιστολών κατακύρωσης και γνωστοποίησης αποτελεσμάτων σε όλους τους προσφοροδότες
 • Έλεγχος πιστοποιητικών/βεβαιώσεων και παροχή υποστήριξης στην ετοιμασία συμβολαίων
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση Μητρώου Προσφορών
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση, σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο Συντονιστή Έργου, της ημερομηνίας λήξης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής/προκαταβολής/πιστής εκτέλεσης/καλής λειτουργίας
 • Ετοιμασία και αποστολή προς Γενικό Λογιστήριο εντύπου ελέγχου συμβατότητας διαδικασίας ανάθεσης διαγωνισμού (για συγχρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς)
 • Δημοσίευση Ανάθεσης προκήρυξης στο e-procurement

Β. Αγορές από €2.001-€15.000+ΦΠΑ για προμήθειες και έργα και από €5.001-€25.000+ΦΠΑ για υπηρεσίες:

 • Καταχώρηση αιτημάτων, έλεγχος και αποστολή τους στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών για τελική έγκριση
 • Ετοιμασία και αποστολή προς Γενικό Λογιστήριο εντύπου ελέγχου συμβατότητας διαδικασίας ανάθεσης διαγωνισμού (για συγχρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς)
 • Έλεγχος παραγγελιών για αγορά μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο (e-procurement)
 • Καταχώρηση στοιχείων επιτυχόντων οικονομικών φορέων στο e-procurement για στατιστικούς σκοπούς του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Γραφείο Προσφορών και Παραγγελιών

Το Γραφείο Προσφορών και Παραγγελιών έχει ως κύρια αρμοδιότητα την παροχή υποστήριξης για τη διεκπεραίωση των διαγωνισμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου βάσει της νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τα πιο κάτω:

Α. Αγορές άνω των €15.000+ΦΠΑ για προμήθειες και έργα και άνω των €25.000+ΦΠΑ για υπηρεσίες:

 • Οργάνωση και υποστήριξη συνεδριάσεων Επιτροπής Προσφορών (ετοιμασία ημερήσιας διάταξης,  πρακτικών & υλοποίηση αποφάσεων)
 • Επιμέλεια όρων Διαγωνισμών
 • Δημοσίευση Προσφορών στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (e-procurement)
 • Αποστολή εγκυκλίων στους ενδιαφερόμενους προσφοροδότες μέσω του e-procurement
 • Αποσφράγιση Προσφορών μέσω του e-procurement
 • Αποστολή επιστολών κατακύρωσης και γνωστοποίησης αποτελεσμάτων σε όλους τους προσφοροδότες
 • Έλεγχος πιστοποιητικών/βεβαιώσεων και παροχή υποστήριξης στην ετοιμασία συμβολαίων
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση Μητρώου Προσφορών
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση, σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο Συντονιστή Έργου, της ημερομηνίας λήξης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής/προκαταβολής/πιστής εκτέλεσης/καλής λειτουργίας
 • Ετοιμασία και αποστολή προς Γενικό Λογιστήριο εντύπου ελέγχου συμβατότητας διαδικασίας ανάθεσης διαγωνισμού (για συγχρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς)
 • Δημοσίευση Ανάθεσης προκήρυξης στο e-procurement

Β. Αγορές από €2.001-€15.000+ΦΠΑ για προμήθειες και έργα και από €5.001-€25.000+ΦΠΑ για υπηρεσίες:

 • Καταχώρηση αιτημάτων, έλεγχος και αποστολή τους στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών για τελική έγκριση
 • Ετοιμασία και αποστολή προς Γενικό Λογιστήριο εντύπου ελέγχου συμβατότητας διαδικασίας ανάθεσης διαγωνισμού (για συγχρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς)
 • Έλεγχος παραγγελιών για αγορά μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο (e-procurement)
 • Καταχώρηση στοιχείων επιτυχόντων οικονομικών φορέων στο e-procurement για στατιστικούς σκοπούς του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Προσωπικό Γραφείου Προσφορών και Παραγγελιών

Email

georgia.antoniou@cut.ac.cy

Phone

2500 2529

Γεωργία Αντωνιου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Οικονομικά και Γενικά Διοικητικά Θέματα)

Email

c.christou@cut.ac.cy

Phone

2500 2483

Χριστίνα Χρίστου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

loukia.panayiotou@cut.ac.cy

Phone

2500 2470

Λουκία Παναγιώτου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

anthi.constantinou@cut.ac.cy

Phone

2500 2446

Ανθή Κωνσταντίνου Ιωάννου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

lenia.josephides@cut.ac.cy

Phone

25002391

Λένια Ιωσηφίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός