Δωρεάν Λογισμικά (Microsoft Windows, Microsoft Software, Azure Dev Tools)

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε Δωρεάν Λογισμικά (Microsoft Windows, Microsoft Software, Azure Dev Tools) στον πιο κάτωσύνδεσμο:

https://aka.ms/devtoolsforteaching

Δωρεάν Λογισμικά (Microsoft Windows, Microsoft Software, Azure Dev Tools)

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε Δωρεάν Λογισμικά (Microsoft Windows, Microsoft Software, Azure Dev Tools) στον πιο κάτωσύνδεσμο:

https://aka.ms/devtoolsforteaching