Παράπονα/ενστάσεις

Για παράπονα και ενστάσεις που σχετίζονται με ακαδημαϊκά θέματα (διδασκαλία και φοίτηση) οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο ή/και στον πρόεδρο του οικείου Τμήματος (μέσω της γραμματείας του Τμήματος).

Μπορούν να αποτείνονται στο Συμβούλιο του Τμήματος ή σε επιτροπές μέσω της Φοιτητικής Ένωσης και/ή των φοιτητών που εκλέγονται ως εκπρόσωποι. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν, μπορούν να αποταθούν στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής ή ακόμη και στις Πρυτανικές αρχές.

Για παράπονα και ενστάσεις που αφορούν υποστηρικτές διαδικασίες και υπηρεσίες, όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα, η κατάσταση των υποδομών, η Βιβλιοθήκη, τα συστήματα πληροφορικής κ.ά, οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στις αρμόδιες διοικητικές Υπηρεσίες.

Οι περισσότερες διοικητικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου περιλαμβάνουν μηχανισμούς υποβολής ενστάσεων, που αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Συνήγορος των φοιτητών/τριών

Ο θεσμός του/της Συνήγορου φοιτητ(ρι)ών καθιερώθηκε με βάση τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμού του 2015 και ειδικότερα το άρθρο 30 «Δικαιώματα Φοιτητών».

Σκοπός του «Συνηγόρου του Φοιτητή» είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών/τριων και ακαδημαϊκών ή διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης εξουσίας και κάθε είδος παρενόχλησης σε βάρος φοιτητών/τριων. Ο/Η Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέμα εξετάσεων και βαθμολογίας.  Ειδικότερα ο/η Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή/τριας και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για την επίλυσή τους. Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο Κανόνα (https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/100/100801_100sunigoros_foititi.pdf ), όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο κατά την 168η Συνεδρία της και κατόπιν αποφάσεων στην 18η συνεδρία της Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής και στην 49η συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας και ακολουθώντας αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές.

Ο θεσμός αυτός από τη φύση του αποσκοπεί στην καλλιέργεια κουλτούρας θετικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινότητας μας και τη μετατροπή πιθανών διαφωνιών σε δημιουργική σύνθεση απόψεων, χωρίς συγκρούσεις.  Ταυτόχρονα, βοηθά στην προάσπιση των δικαιωμάτων των φοιτητών/τριων μας.

Όλες οι λεπτομέρειες για το θεσμό του Συνηγόρου των φοιτητών/τριών καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας υπάρχουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου εδώ: https://www.cut.ac.cy/students_ombust/ 

Προσωπικά δεδομένα

Το Πανεπιστήμιο αρχειοθετεί και διαχειρίζεται τις πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των φοιτητών – όπως στοιχεία επικοινωνίας, μητρώο βαθμολογιών και άλλα προσωπικής φύσης δεδομένα – σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο μητρώο φοίτησής τους μέσω διαδικτυακής πύλης.

Παράπονα/ενστάσεις

Για παράπονα και ενστάσεις που σχετίζονται με ακαδημαϊκά θέματα (διδασκαλία και φοίτηση) οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο ή/και στον πρόεδρο του οικείου Τμήματος (μέσω της γραμματείας του Τμήματος).

Μπορούν να αποτείνονται στο Συμβούλιο του Τμήματος ή σε επιτροπές μέσω της Φοιτητικής Ένωσης και/ή των φοιτητών που εκλέγονται ως εκπρόσωποι. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν, μπορούν να αποταθούν στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής ή ακόμη και στις Πρυτανικές αρχές.

Για παράπονα και ενστάσεις που αφορούν υποστηρικτές διαδικασίες και υπηρεσίες, όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα, η κατάσταση των υποδομών, η Βιβλιοθήκη, τα συστήματα πληροφορικής κ.ά, οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στις αρμόδιες διοικητικές Υπηρεσίες.

Οι περισσότερες διοικητικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου περιλαμβάνουν μηχανισμούς υποβολής ενστάσεων, που αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Συνήγορος των φοιτητών/τριών

Ο θεσμός του/της Συνήγορου φοιτητ(ρι)ών καθιερώθηκε με βάση τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμού του 2015 και ειδικότερα το άρθρο 30 «Δικαιώματα Φοιτητών».

Σκοπός του «Συνηγόρου του Φοιτητή» είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών/τριων και ακαδημαϊκών ή διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης εξουσίας και κάθε είδος παρενόχλησης σε βάρος φοιτητών/τριων. Ο/Η Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέμα εξετάσεων και βαθμολογίας.  Ειδικότερα ο/η Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή/τριας και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για την επίλυσή τους. Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο Κανόνα (https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/100/100801_100sunigoros_foititi.pdf ), όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο κατά την 168η Συνεδρία της και κατόπιν αποφάσεων στην 18η συνεδρία της Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής και στην 49η συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας και ακολουθώντας αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές.

Ο θεσμός αυτός από τη φύση του αποσκοπεί στην καλλιέργεια κουλτούρας θετικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινότητας μας και τη μετατροπή πιθανών διαφωνιών σε δημιουργική σύνθεση απόψεων, χωρίς συγκρούσεις.  Ταυτόχρονα, βοηθά στην προάσπιση των δικαιωμάτων των φοιτητών/τριων μας.

Όλες οι λεπτομέρειες για το θεσμό του Συνηγόρου των φοιτητών/τριών καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας υπάρχουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου εδώ: https://www.cut.ac.cy/students_ombust/ 

Προσωπικά δεδομένα

Το Πανεπιστήμιο αρχειοθετεί και διαχειρίζεται τις πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των φοιτητών – όπως στοιχεία επικοινωνίας, μητρώο βαθμολογιών και άλλα προσωπικής φύσης δεδομένα – σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο μητρώο φοίτησής τους μέσω διαδικτυακής πύλης.