Εσωτερικές μετεγγραφές & αλλαγή προγράμματος σπουδών

Ποιοι δικαιούνται να αιτηθούν

Φοιτητής του ΤΠΚ μπορεί να ζητήσει να αλλάξει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου σπουδών και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου σπουδών του.

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή ψηλότερη από τον τελευταίο εισακτέο της Α΄ κατανομής των Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις), στο Τμήμα που επιθυμούν να εισαχθούν, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της φοίτησης τους. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Βαθμοί Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις)

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται γύρω στα μέσα Μαρτίου και στα μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.  Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα από την ΥΣΦΜ.

Η αίτηση του υποψήφιου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης στην ΥΣΦΜ του ΤΠΚ, που την ελέγχει και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα με εισήγηση για το κατά πόσο ο υποψήφιος έχει τα ελάχιστα προσόντα που ορίζει το Πανεπιστήμιο για μετεγγραφές

Τα Τμήματα αποφασίζουν και οποιαδήποτε απόφαση είτε θετική είτε αρνητική αποστέλλεται τεκμηριωμένη στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει γραπτώς τους υποψηφίους.  

Σε περιπτώσεις που η επιτροπή μετεγγραφών του Τμήματος το κρίνει απαραίτητο, ο υποψήφιος μπορεί να υποβληθεί σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις ή/και προσωπική συνέντευξη πριν ληφθεί απόφαση για μετεγγραφή του.

Αλλαγή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μπορεί να γίνει μόνο μια φορά, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις.

Αναγνώριση μαθημάτων

Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου, η συνολική διάρκεια σπουδών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα εξάμηνα.

Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών, θα του πιστώνεται το ήμισυ της χρονικής διάρκειας φοίτησης στο προηγούμενο του πτυχίο.

Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου υπολογίζονται στο Σταθμικό Μέσο Όρο (Σ.Μ.Ο) μόνο τα μαθήματα που του έχουν αναγνωριστεί.

Εσωτερικές μετεγγραφές & αλλαγή προγράμματος σπουδών

Ποιοι δικαιούνται να αιτηθούν

Φοιτητής του ΤΠΚ μπορεί να ζητήσει να αλλάξει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου σπουδών και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου σπουδών του.

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή ψηλότερη από τον τελευταίο εισακτέο της Α΄ κατανομής των Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις), στο Τμήμα που επιθυμούν να εισαχθούν, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της φοίτησης τους. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Βαθμοί Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις)

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται γύρω στα μέσα Μαρτίου και στα μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.  Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα από την ΥΣΦΜ.

Η αίτηση του υποψήφιου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης στην ΥΣΦΜ του ΤΠΚ, που την ελέγχει και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα με εισήγηση για το κατά πόσο ο υποψήφιος έχει τα ελάχιστα προσόντα που ορίζει το Πανεπιστήμιο για μετεγγραφές

Τα Τμήματα αποφασίζουν και οποιαδήποτε απόφαση είτε θετική είτε αρνητική αποστέλλεται τεκμηριωμένη στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει γραπτώς τους υποψηφίους.  

Σε περιπτώσεις που η επιτροπή μετεγγραφών του Τμήματος το κρίνει απαραίτητο, ο υποψήφιος μπορεί να υποβληθεί σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις ή/και προσωπική συνέντευξη πριν ληφθεί απόφαση για μετεγγραφή του.

Αλλαγή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μπορεί να γίνει μόνο μια φορά, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις.

Αναγνώριση μαθημάτων

Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου, η συνολική διάρκεια σπουδών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα εξάμηνα.

Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών, θα του πιστώνεται το ήμισυ της χρονικής διάρκειας φοίτησης στο προηγούμενο του πτυχίο.

Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου υπολογίζονται στο Σταθμικό Μέσο Όρο (Σ.Μ.Ο) μόνο τα μαθήματα που του έχουν αναγνωριστεί.