Ποιότητα διδασκόντων

  • Το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει ότι το διδακτικό προσωπικό, πέραν του διδακτορικού τίτλου και της ερευνητικής δραστηριότητας, διαθέτει σε ικανοποιητικό επίπεδο επάρκεια για πανεπιστημιακή διδασκαλία.
  • Οι διδάσκοντες έχουν πλήρη γνώση και κατανόηση του/των μαθήματος/ων που διδάσκουν.
  • Οι διδάσκοντες διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική μετάδοση της γνώσης και την κατανόησή από τους φοιτητές μέσα από διάφορα διδακτικά πλαίσια. Παράλληλα έχουν πρόσβαση σε ανατροφοδότηση σχετικά με τη δική τους διδακτική απόδοση.
  • Δίδεται η ευκαιρία στο διδακτικό προσωπικό για ανάπτυξη και βελτίωση των διδακτικών του δυνατοτήτων και ενθαρρύνεται το προσωπικό να αξιολογεί τις διδακτικές του δεξιότητες.
  • Το Πανεπιστήμιο παρέχει την ευκαιρία σε διδάσκοντες που παρουσιάζουν αδυναμίες στο διδακτικό τους έργο να το βελτιώνουν σε ένα αποδεκτό επίπεδο, και διαθέτει τα μέσα απομάκρυνσης από το διδακτικό έργο, ατόμων που εξακολουθούν να έχουν, αποδεδειγμένα, σοβαρές διδακτικές αδυναμίες.

Ποιότητα διδασκόντων

  • Το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει ότι το διδακτικό προσωπικό, πέραν του διδακτορικού τίτλου και της ερευνητικής δραστηριότητας, διαθέτει σε ικανοποιητικό επίπεδο επάρκεια για πανεπιστημιακή διδασκαλία.
  • Οι διδάσκοντες έχουν πλήρη γνώση και κατανόηση του/των μαθήματος/ων που διδάσκουν.
  • Οι διδάσκοντες διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική μετάδοση της γνώσης και την κατανόησή από τους φοιτητές μέσα από διάφορα διδακτικά πλαίσια. Παράλληλα έχουν πρόσβαση σε ανατροφοδότηση σχετικά με τη δική τους διδακτική απόδοση.
  • Δίδεται η ευκαιρία στο διδακτικό προσωπικό για ανάπτυξη και βελτίωση των διδακτικών του δυνατοτήτων και ενθαρρύνεται το προσωπικό να αξιολογεί τις διδακτικές του δεξιότητες.
  • Το Πανεπιστήμιο παρέχει την ευκαιρία σε διδάσκοντες που παρουσιάζουν αδυναμίες στο διδακτικό τους έργο να το βελτιώνουν σε ένα αποδεκτό επίπεδο, και διαθέτει τα μέσα απομάκρυνσης από το διδακτικό έργο, ατόμων που εξακολουθούν να έχουν, αποδεδειγμένα, σοβαρές διδακτικές αδυναμίες.