Δείκτες μέτρησης ποιότητας

Οι επιμέρους στρατηγικοί στόχοι του Πανεπιστημίου για την παρεχόμενη Εκπαίδευση μέχρι το 2020 είναι οι ακόλουθοι:

 • Προσφορά ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προγραμμάτων σπουδών
 • Επίτευξη αριστείας στη διδασκαλία και διασφάλιση συνεχούς εκσυγχρονισμού του διδακτικού έργου
 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών
 • Προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών σε όλα τα προγράμματα σπουδών
 • Προαγωγή της διά βίου μάθησης

Για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των πιο πάνω στόχων, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι δείκτες μέτρησης:

 • Αριθμός προγραμμάτων (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Αριθμός διδακτορικών τίτλων που απονεμήθηκαν
 • Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως φοίτησης
 • Αριθμός προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα
 • Αριθμός διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων
 • Αριθμός φοιτητών ανά πρόγραμμα (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Αριθμός διδακτορικών φοιτητών ανά Τμήμα
 • Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών από το πρόγραμμα σπουδών τους (π.χ. δομή και περιεχόμενο προγράμματος, διδασκαλία)
 • Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών για ποιότητα του διδακτικού έργου/ αποτελεσματικότητα διδασκόντων ανά μάθημα
 • Ποσοστό πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών (προγραμματική αξιολόγηση)
 • Ποσοστό πιστοποιημένων Τμημάτων (τμηματική αξιολόγηση)
 • Ποσοστό φοιτητών με πρακτική εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
 • Βαθμός ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών για τα προγράμματα του Πανεπιστημίου
 • Μέσος όρος βαθμολογίας των εισακτέων φοιτητών ανά πρόγραμμα
 • Γενικός μέσος όρος βαθμολογιών φοιτητών για όλα τα μαθήματα ανά πρόγραμμα
 • Ποσοστό φοιτητών που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην κανονική διάρκεια (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Αριθμός σεμιναρίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς το κοινό για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (continuing professional education)
 • Αριθμός φοιτητών έναντι μελών ακαδημαϊκού προσωπικού
 • Ποσοστό κάλυψης μαθημάτων από εξωτερικούς διδάσκοντες ανά Τμήμα (με βάση τις διδακτικές ώρες)
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ενεργειών για προσέλκυση φοιτητών (π.χ. αναλογία προϋπολογισμού για διαφήμιση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε σχέση με αριθμό αιτήσεων για μεταπτυχιακά)

Δείκτες μέτρησης ποιότητας

Οι επιμέρους στρατηγικοί στόχοι του Πανεπιστημίου για την παρεχόμενη Εκπαίδευση μέχρι το 2020 είναι οι ακόλουθοι:

 • Προσφορά ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προγραμμάτων σπουδών
 • Επίτευξη αριστείας στη διδασκαλία και διασφάλιση συνεχούς εκσυγχρονισμού του διδακτικού έργου
 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών
 • Προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών σε όλα τα προγράμματα σπουδών
 • Προαγωγή της διά βίου μάθησης

Για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των πιο πάνω στόχων, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι δείκτες μέτρησης:

 • Αριθμός προγραμμάτων (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Αριθμός διδακτορικών τίτλων που απονεμήθηκαν
 • Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως φοίτησης
 • Αριθμός προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα
 • Αριθμός διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων
 • Αριθμός φοιτητών ανά πρόγραμμα (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Αριθμός διδακτορικών φοιτητών ανά Τμήμα
 • Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών από το πρόγραμμα σπουδών τους (π.χ. δομή και περιεχόμενο προγράμματος, διδασκαλία)
 • Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών για ποιότητα του διδακτικού έργου/ αποτελεσματικότητα διδασκόντων ανά μάθημα
 • Ποσοστό πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών (προγραμματική αξιολόγηση)
 • Ποσοστό πιστοποιημένων Τμημάτων (τμηματική αξιολόγηση)
 • Ποσοστό φοιτητών με πρακτική εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
 • Βαθμός ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών για τα προγράμματα του Πανεπιστημίου
 • Μέσος όρος βαθμολογίας των εισακτέων φοιτητών ανά πρόγραμμα
 • Γενικός μέσος όρος βαθμολογιών φοιτητών για όλα τα μαθήματα ανά πρόγραμμα
 • Ποσοστό φοιτητών που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην κανονική διάρκεια (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Αριθμός σεμιναρίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς το κοινό για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (continuing professional education)
 • Αριθμός φοιτητών έναντι μελών ακαδημαϊκού προσωπικού
 • Ποσοστό κάλυψης μαθημάτων από εξωτερικούς διδάσκοντες ανά Τμήμα (με βάση τις διδακτικές ώρες)
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ενεργειών για προσέλκυση φοιτητών (π.χ. αναλογία προϋπολογισμού για διαφήμιση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε σχέση με αριθμό αιτήσεων για μεταπτυχιακά)