Γλώσσα διδασκαλίας

Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, δηλαδή η Ελληνική και η Τουρκική.

Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα μπορούν να προσφέρονται παράλληλα και σε άλλη γλώσσα, ή αποκλειστικά σε άλλη γλώσσα, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του ΤΠΚ και σε σχετικούς Κανονισμούς.

Με απόφαση της Συγκλήτου, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι και πέντε μαθήματα ανά πρόγραμμα σπουδών, υποχρεωτικά ή μη, μπορούν να διδάσκοντα σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς υποχρεωτικά την ταυτόχρονη προσφορά τους σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας.

Με απόφαση της Συγκλήτου τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών μπορούν να προσφέρονται σε οποιαδήποτε γλώσσα. Με απόφαση του οικείου Τμήματος, διπλωματικές εργασίες ή διατριβές δύνανται να συντάσσονται σε άλλες γλώσσες από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατία

Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο ένα τουλάχιστον μάθημα «στην ελληνική γλώσσα και στον πολιτισμό».

Γλώσσα διδασκαλίας

Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, δηλαδή η Ελληνική και η Τουρκική.

Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα μπορούν να προσφέρονται παράλληλα και σε άλλη γλώσσα, ή αποκλειστικά σε άλλη γλώσσα, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του ΤΠΚ και σε σχετικούς Κανονισμούς.

Με απόφαση της Συγκλήτου, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι και πέντε μαθήματα ανά πρόγραμμα σπουδών, υποχρεωτικά ή μη, μπορούν να διδάσκοντα σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς υποχρεωτικά την ταυτόχρονη προσφορά τους σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας.

Με απόφαση της Συγκλήτου τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών μπορούν να προσφέρονται σε οποιαδήποτε γλώσσα. Με απόφαση του οικείου Τμήματος, διπλωματικές εργασίες ή διατριβές δύνανται να συντάσσονται σε άλλες γλώσσες από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατία

Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο ένα τουλάχιστον μάθημα «στην ελληνική γλώσσα και στον πολιτισμό».