Κινητικότητα Φοιτητών (ανταλλαγές)

Βασική προϋπόθεση για την ανταλλαγή φοιτητών του Πανεπιστημίου με φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού είναι η ύπαρξη εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο πρωτοκόλλων συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τα πανεπιστήμια του Εξωτερικού.  

Το κάθε Τμήμα διορίζει, από τα μέλη του, κατ΄ έτος, Συντονιστή Ανταλλαγών. Ο Συντονιστής Ανταλλαγών είναι υπεύθυνος για όλες τις κατηγορίες ανταλλαγών φοιτητών.

Το αργότερο μέχρι την έκτη εβδομάδα από την αρχή κάθε εξαμήνου που προηγείται του εξαμήνου της προτιθέμενης ανταλλαγής, ο Συντονιστής Ανταλλαγών κοινοποιεί στους φοιτητές τα προγράμματα σπουδών του εξωτερικού στα οποία μπορούν να γίνουν οι ανταλλαγές, καθώς επίσης και το μέγιστο αριθμό φοιτητών που μπορούν να ανταλλαγούν.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ανταλλαγές δηλώνουν με διαδικασία που καθορίζει το Τμήμα την επιθυμία τους στο Συντονιστή, το αργότερο μέχρι το τέλος της 8ης εβδομάδας του εξαμήνου που προηγείται του εξαμήνου της προγραμματιζόμενης ανταλλαγής.

Το αργότερο μέχρι το τέλος της 10ης εβδομάδας κάθε εξαμήνου, ο Συντονιστής καταθέτει στο Συμβούλιο του Τμήματος πρόταση με κατάλογος φοιτητών για ανταλλαγές. Για κάθε υποψήφιο δηλώνονται τα πιο κάτω:

(α) Τα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει (το κάθε μάθημα συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή).

(β) Τα μαθήματα που θα του πιστωθούν (υποχρεωτικά, περιορισμένης ή ελεύθερης επιλογής).

(γ) Εάν ένα από τα μαθήματα είναι η διπλωματική εργασία, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Τμήματος να διευθετήσει τα διαδικαστικά θέματα (για προγράμματα σπουδών που έχουν Διπλωματικές Εργασίες ενός έτους, αυτές μπορούν να εκπονηθούν μερικώς).

 

Μεταπτυχιακός φοιτητής επιπέδου Μάστερ μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα ή/και να εκπονήσει μέρος της Διατριβής του σε άλλο πανεπιστήμιο, νοουμένου ότι υπάρχει σχετική έγκριση από το Τμήμα του και νοουμένου ότι αυτά δεν θα υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού προγράμματός του.

 

Διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν μέρος της ερευνητικής τους εργασίας σε άλλο Ίδρυμα  μετά από έγκριση του Ερευνητικού τους Συμβούλου και του Συμβουλίου του Τμήματος.  Η Διατριβή μπορεί να αξιολογείται από κοινού από καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια ή/και ισοδύναμα Ιδρύματα του Πανεπιστημίου.

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα πιο κάτω:

  • Ακαδημαϊκή επίδοση (τα Τμήματα δύνανται να καθορίζουν ελάχιστα όρια βαθμολογίας)
  • Ξένη γλώσσα (όπου ισχύει)
  • Άλλα κριτήρια που καθορίζει το Τμήμα

Η απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος κοινοποιείται στους υποψήφιους φοιτητές, στον Προϊστάμενο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, και στον κοσμήτορα της Σχολής, το αργότερο 2 εβδομάδες πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου που προηγείται της ανταλλαγής.

Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι για ανταλλαγή στο ίδρυμα του εξωτερικού θα τους πιστωθούν ως Επιτυχία ή Αποτυχία και όχι με βαθμό.

Κινητικότητα Φοιτητών (ανταλλαγές)

Βασική προϋπόθεση για την ανταλλαγή φοιτητών του Πανεπιστημίου με φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού είναι η ύπαρξη εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο πρωτοκόλλων συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τα πανεπιστήμια του Εξωτερικού.  

Το κάθε Τμήμα διορίζει, από τα μέλη του, κατ΄ έτος, Συντονιστή Ανταλλαγών. Ο Συντονιστής Ανταλλαγών είναι υπεύθυνος για όλες τις κατηγορίες ανταλλαγών φοιτητών.

Το αργότερο μέχρι την έκτη εβδομάδα από την αρχή κάθε εξαμήνου που προηγείται του εξαμήνου της προτιθέμενης ανταλλαγής, ο Συντονιστής Ανταλλαγών κοινοποιεί στους φοιτητές τα προγράμματα σπουδών του εξωτερικού στα οποία μπορούν να γίνουν οι ανταλλαγές, καθώς επίσης και το μέγιστο αριθμό φοιτητών που μπορούν να ανταλλαγούν.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ανταλλαγές δηλώνουν με διαδικασία που καθορίζει το Τμήμα την επιθυμία τους στο Συντονιστή, το αργότερο μέχρι το τέλος της 8ης εβδομάδας του εξαμήνου που προηγείται του εξαμήνου της προγραμματιζόμενης ανταλλαγής.

Το αργότερο μέχρι το τέλος της 10ης εβδομάδας κάθε εξαμήνου, ο Συντονιστής καταθέτει στο Συμβούλιο του Τμήματος πρόταση με κατάλογος φοιτητών για ανταλλαγές. Για κάθε υποψήφιο δηλώνονται τα πιο κάτω:

(α) Τα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει (το κάθε μάθημα συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή).

(β) Τα μαθήματα που θα του πιστωθούν (υποχρεωτικά, περιορισμένης ή ελεύθερης επιλογής).

(γ) Εάν ένα από τα μαθήματα είναι η διπλωματική εργασία, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Τμήματος να διευθετήσει τα διαδικαστικά θέματα (για προγράμματα σπουδών που έχουν Διπλωματικές Εργασίες ενός έτους, αυτές μπορούν να εκπονηθούν μερικώς).

 

Μεταπτυχιακός φοιτητής επιπέδου Μάστερ μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα ή/και να εκπονήσει μέρος της Διατριβής του σε άλλο πανεπιστήμιο, νοουμένου ότι υπάρχει σχετική έγκριση από το Τμήμα του και νοουμένου ότι αυτά δεν θα υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού προγράμματός του.

 

Διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν μέρος της ερευνητικής τους εργασίας σε άλλο Ίδρυμα  μετά από έγκριση του Ερευνητικού τους Συμβούλου και του Συμβουλίου του Τμήματος.  Η Διατριβή μπορεί να αξιολογείται από κοινού από καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια ή/και ισοδύναμα Ιδρύματα του Πανεπιστημίου.

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα πιο κάτω:

  • Ακαδημαϊκή επίδοση (τα Τμήματα δύνανται να καθορίζουν ελάχιστα όρια βαθμολογίας)
  • Ξένη γλώσσα (όπου ισχύει)
  • Άλλα κριτήρια που καθορίζει το Τμήμα

Η απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος κοινοποιείται στους υποψήφιους φοιτητές, στον Προϊστάμενο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, και στον κοσμήτορα της Σχολής, το αργότερο 2 εβδομάδες πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου που προηγείται της ανταλλαγής.

Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι για ανταλλαγή στο ίδρυμα του εξωτερικού θα τους πιστωθούν ως Επιτυχία ή Αποτυχία και όχι με βαθμό.