Εξετάσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση μόνιμων θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το 2018.

Γενικά

H Ειδική Επιτροπή ανέθεσε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου την ετοιμασία των δοκιμίων και την ευθύνη της διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

- Γραπτή εξέταση για την πλήρωση πέντε μόνιμων θέσεων (5) Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων, που διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017) και οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Απριλίου 2018.

- Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, που διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017) και η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Φεβρουαρίου 2018.

- Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, που διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017) και οι οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Φεβρουαρίου 2018.

- Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, που διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017) και οι οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Φεβρουαρίου 2018.

- Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων, που διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017) και οι οποία έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Απριλίου 2018.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017).

 

Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων

Οι πιο πάνω γραπτές εξετάσεις αποτελούνται από δύο θέματα θα πραγματοποιηθούν τις πιο κάτω ημερομηνίες στα πιο κάτω εξεταστικά κέντρα. Δείτε αναλυτικά για την κάθε θέση:

 

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση πέντε μόνιμων θέσεων (5) Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α)  γραπτή εξέταση στα Νέα Ελληνικά (θέμα 1), η οποία είναι κοινή και για άλλες θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων που προκηρύχθηκαν κατά το 2018.

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και τριάντα λεπτών.

Β) γραπτή εξέταση Ειδικού Θέματος (θέμα 2),

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, Περίπτερο 3, Γεωργίου Σεφέρη & Ηλία Παπακυριακού (Ανατολική Είσοδος),  2415 Έγκωμη, Λευκωσία.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και δεκαπέντε λεπτών. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει να παρακαθίσετε και στα δύο πιο πάνω θέματα.

 

 

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) γραπτή εξέταση στα Νέα Ελληνικά (θέμα 1), η οποία είναι κοινή και για άλλες θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων που προκηρύχθηκαν κατά το 2018. 

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και τριάντα λεπτών,

Β) σε γραπτή εξέταση Ειδικού Θέματος (θέμα 2)

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:30 μ.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και δεκαπέντε λεπτών. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει να παρακαθίσετε και στα δύο πιο πάνω θέματα.

 

 

 

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) γραπτή εξέταση στα Νέα Ελληνικά (θέμα 1), η οποία είναι κοινή και για άλλες θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων που προκηρύχθηκαν κατά το 2018. 

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και τριάντα λεπτών,

Β) σε γραπτή εξέταση Ειδικού Θέματος (θέμα 2),

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Χώρος της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, Περίπτερο 3, Γεωργίου Σεφέρη & Ηλία Παπακυριακού (Ανατολική Είσοδος),  2415 Έγκωμη, Λευκωσία.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και δεκαπέντε λεπτών. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει να παρακαθίσετε και στα δύο πιο πάνω θέματα.

 

 

 

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων

Α) γραπτή εξέταση στα Νέα Ελληνικά (θέμα 1), η οποία είναι κοινή και για άλλες θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων που προκηρύχθηκαν κατά το 2018. 

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και τριάντα λεπτών,

Β) γραπτή εξέταση Ειδικού Θέματος (θέμα 2)

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Χώρος της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, Περίπτερο 3, Γεωργίου Σεφέρη & Ηλία Παπακυριακού (Ανατολική Είσοδος),  2415 Έγκωμη, Λευκωσία.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και δεκαπέντε λεπτών. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει να παρακαθίσετε και στα δύο πιο πάνω θέματα.

 

 

 

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) γραπτή εξέταση στα Νέα Ελληνικά (θέμα 1), η οποία είναι κοινή και για άλλες θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων που προκηρύχθηκαν κατά το 2018. 

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και τριάντα λεπτών.

Β) σε γραπτή εξέταση Ειδικού Θέματος (θέμα 2)

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:30 μ.μ.

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και δεκαπέντε λεπτών. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει να παρακαθίσετε και στα δύο πιο πάνω θέματα.

 

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση και απαραίτητα αποδεικτικά:

Όλοι οι υποψήφιοι για τη θέση θα λάβουν πρόσκληση για τη γραπτή εξέταση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τη διεύθυνση exams@cut.ac.cy, στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν έχει λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει το συντομότερο στα πιο κάτω τηλέφωνα επικοινωνίας, αφού βεβαιωθεί ότι το μήνυμα δεν έχει καταλήξει στο Junk ή Spam Folder του.

Τονίζεται ότι για να επιτραπεί σε υποψήφιο να λάβει μέρος στην εν λόγω γραπτή εξέταση θα πρέπει να παρουσιάσει εκτυπωμένο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με το δελτίο ταυτότητας του για επιβεβαίωση.

 

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης καθορίστηκε, όπως προβλέπεται στον σχετικό Νόμο, από την Ειδική Επιτροπή σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο υπάγεται η θέση και αποτελείται όπως προαναφέρθηκε, από δύο θέματα από με την ίδια βαρύτητα ως ακολούθως:

 

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση πέντε μόνιμων θέσεων (5) Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) Εξέταση Νέων Ελληνικών: Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου σε επίπεδο πολύ καλή γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Β) Εξέταση Ειδικού Θέματος: Η εξέταση θα αφορά στο Σύνταγμα και στους Κανονισμούς της Βουλής. Όλα τα θέματα θα είναι στην ελληνική γλώσσα.
Διευκρίνιση: η εξέταση στον Κανονισμό της Βουλής θα γίνει σύμφωνα με το κείμενο του ισχύοντος Κανονισμού λειτουργίας της Βουλής (δηλαδή όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία που οι υποψήφιοι κλήθηκαν στη γραπτή εξέταση) και  δεν θα περιλαμβάνει τροποποιήσεις που τυχόν θα τεθούν σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία της εξέτασης.

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) Εξέταση Νέων Ελληνικών: Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Β) Εξέταση Ειδικού Θέματος: Η εξέταση θα αφορά θέματα του Κυπριακού προβλήματος, του Μεσανατολικού και άλλων επίκαιρων Διεθνών θεμάτων. Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) Εξέταση Νέων Ελληνικών: Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Β) Εξέταση Ειδικού Θέματος: Η εξέταση θα αφορά στη σύνταξη κειμένων, στη διόρθωση υφιστάμενου κειμένου. Όλα τα θέματα θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων

Α) Εξέταση Νέων Ελληνικών: Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Β) Εξέταση Ειδικού Θέματος: Η εξέταση θα είναι σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης με έμφαση στο ευρωπαϊκό/κοινοτικό δίκαιο. Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) Εξέταση Νέων Ελληνικών: Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Β) Εξέταση Ειδικού Θέματος: Η εξέταση θα αφορά θέματα που έχουν σχέση με τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης με έμφαση σε θέματα που έχουν σχέση με οπτικοακουστικά μέσα και μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένων των ιστοσελίδων και κοινωνικών δικτύων, τα οποία ωστόσο δεν άπτονται τεχνικών θεμάτων. Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

 

Διευκολύνσεις

Υποψήφιοι που εμπίπτουν στις πρόνοιες/έννοιες που καθορίζονται με την έννοια που αποδίδεται στον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, ή/και αντιμετωπίζουν άλλες σωματικές/κινητικές δυσκολίες, θα πρέπει να υποβάλουν προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αν κρίνουν απαραίτητο, σχετικό αίτημα για παροχή ειδικών διευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, το είδος των οποίων θα καθοριστεί με βάση πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά που επίσης πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2019.

Όλοι οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, θα ενημερωθούν γραπτώς σχετικά με την έκβαση του αιτήματος τους, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.

Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων

 

Αποτελέσματα

Επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις θα θεωρηθούν όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Επισημαίνεται ότι οι αποτυχόντες υποψήφιοι ή/και όσοι κριθούν ότι δεν ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα και λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες κατατάσσονται, κατά σειρά επιτυχίας, σε κατάλογο που δημοσιεύεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όλοι όσοι θα παρακαθίσουν στις  γραπτές εξέτασεις θα ειδοποιηθούν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αν πέτυχαν ή όχι και, όσοι πετύχουν, θα εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας και ο αριθμός της ταυτότητάς τους.

 

Οδηγίες προς Υποψήφιους και Κανονισμοί Εξετάσεων

Οι υποψήφιοι καλούνται στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο το κατά πόσο ικανοποιούν όλα τα απαιτούμενα με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής για τη θέση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η τελική κρίση για την κατοχή τους ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Για την ομαλή διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης και αποφυγή οποιασδήποτε αχρείαστης ταλαιπωρίας, παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως σημειώσουν την ημερομηνία και τις ώρες διεξαγωγής των πιο πάνω γραπτών εξετάσεων, μελετήσουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες και να ελέγξουν με δική τους ευθύνη κατά πόσο ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Οι υποψήφιοι καλούνται όπως βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής της εξέτασης τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν την έναρξη της, καθότι το πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρά.

Επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες και οι σχετικοί κανονισμοί εξετάσεων:

Οδηγίες προς Υποψήφιους και Κανονισμοί Εξετάσεων

 

Πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες τυχόν χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα  25-002901, 25-002244 και 25-002546 ή και στο exams@cut.ac.cy .

Εξετάσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση μόνιμων θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το 2018.

Γενικά

H Ειδική Επιτροπή ανέθεσε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου την ετοιμασία των δοκιμίων και την ευθύνη της διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

- Γραπτή εξέταση για την πλήρωση πέντε μόνιμων θέσεων (5) Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων, που διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017) και οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Απριλίου 2018.

- Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, που διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017) και η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Φεβρουαρίου 2018.

- Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, που διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017) και οι οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Φεβρουαρίου 2018.

- Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, που διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017) και οι οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Φεβρουαρίου 2018.

- Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων, που διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017) και οι οποία έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Απριλίου 2018.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017).

 

Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων

Οι πιο πάνω γραπτές εξετάσεις αποτελούνται από δύο θέματα θα πραγματοποιηθούν τις πιο κάτω ημερομηνίες στα πιο κάτω εξεταστικά κέντρα. Δείτε αναλυτικά για την κάθε θέση:

 

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση πέντε μόνιμων θέσεων (5) Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α)  γραπτή εξέταση στα Νέα Ελληνικά (θέμα 1), η οποία είναι κοινή και για άλλες θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων που προκηρύχθηκαν κατά το 2018.

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και τριάντα λεπτών.

Β) γραπτή εξέταση Ειδικού Θέματος (θέμα 2),

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, Περίπτερο 3, Γεωργίου Σεφέρη & Ηλία Παπακυριακού (Ανατολική Είσοδος),  2415 Έγκωμη, Λευκωσία.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και δεκαπέντε λεπτών. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει να παρακαθίσετε και στα δύο πιο πάνω θέματα.

 

 

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) γραπτή εξέταση στα Νέα Ελληνικά (θέμα 1), η οποία είναι κοινή και για άλλες θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων που προκηρύχθηκαν κατά το 2018. 

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και τριάντα λεπτών,

Β) σε γραπτή εξέταση Ειδικού Θέματος (θέμα 2)

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:30 μ.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και δεκαπέντε λεπτών. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει να παρακαθίσετε και στα δύο πιο πάνω θέματα.

 

 

 

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) γραπτή εξέταση στα Νέα Ελληνικά (θέμα 1), η οποία είναι κοινή και για άλλες θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων που προκηρύχθηκαν κατά το 2018. 

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και τριάντα λεπτών,

Β) σε γραπτή εξέταση Ειδικού Θέματος (θέμα 2),

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Χώρος της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, Περίπτερο 3, Γεωργίου Σεφέρη & Ηλία Παπακυριακού (Ανατολική Είσοδος),  2415 Έγκωμη, Λευκωσία.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και δεκαπέντε λεπτών. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει να παρακαθίσετε και στα δύο πιο πάνω θέματα.

 

 

 

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων

Α) γραπτή εξέταση στα Νέα Ελληνικά (θέμα 1), η οποία είναι κοινή και για άλλες θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων που προκηρύχθηκαν κατά το 2018. 

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και τριάντα λεπτών,

Β) γραπτή εξέταση Ειδικού Θέματος (θέμα 2)

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Χώρος της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, Περίπτερο 3, Γεωργίου Σεφέρη & Ηλία Παπακυριακού (Ανατολική Είσοδος),  2415 Έγκωμη, Λευκωσία.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και δεκαπέντε λεπτών. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει να παρακαθίσετε και στα δύο πιο πάνω θέματα.

 

 

 

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) γραπτή εξέταση στα Νέα Ελληνικά (θέμα 1), η οποία είναι κοινή και για άλλες θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων που προκηρύχθηκαν κατά το 2018. 

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και τριάντα λεπτών.

Β) σε γραπτή εξέταση Ειδικού Θέματος (θέμα 2)

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:30 μ.μ.

Εξεταστικό Κέντρο: Trikkis Palace Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλλι, Λεμεσός.

Διάρκεια εξέτασης: Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι διάρκειας μιας ώρας και δεκαπέντε λεπτών. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει να παρακαθίσετε και στα δύο πιο πάνω θέματα.

 

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση και απαραίτητα αποδεικτικά:

Όλοι οι υποψήφιοι για τη θέση θα λάβουν πρόσκληση για τη γραπτή εξέταση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τη διεύθυνση exams@cut.ac.cy, στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν έχει λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει το συντομότερο στα πιο κάτω τηλέφωνα επικοινωνίας, αφού βεβαιωθεί ότι το μήνυμα δεν έχει καταλήξει στο Junk ή Spam Folder του.

Τονίζεται ότι για να επιτραπεί σε υποψήφιο να λάβει μέρος στην εν λόγω γραπτή εξέταση θα πρέπει να παρουσιάσει εκτυπωμένο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με το δελτίο ταυτότητας του για επιβεβαίωση.

 

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης καθορίστηκε, όπως προβλέπεται στον σχετικό Νόμο, από την Ειδική Επιτροπή σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο υπάγεται η θέση και αποτελείται όπως προαναφέρθηκε, από δύο θέματα από με την ίδια βαρύτητα ως ακολούθως:

 

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση πέντε μόνιμων θέσεων (5) Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) Εξέταση Νέων Ελληνικών: Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου σε επίπεδο πολύ καλή γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Β) Εξέταση Ειδικού Θέματος: Η εξέταση θα αφορά στο Σύνταγμα και στους Κανονισμούς της Βουλής. Όλα τα θέματα θα είναι στην ελληνική γλώσσα.
Διευκρίνιση: η εξέταση στον Κανονισμό της Βουλής θα γίνει σύμφωνα με το κείμενο του ισχύοντος Κανονισμού λειτουργίας της Βουλής (δηλαδή όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία που οι υποψήφιοι κλήθηκαν στη γραπτή εξέταση) και  δεν θα περιλαμβάνει τροποποιήσεις που τυχόν θα τεθούν σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία της εξέτασης.

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) Εξέταση Νέων Ελληνικών: Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Β) Εξέταση Ειδικού Θέματος: Η εξέταση θα αφορά θέματα του Κυπριακού προβλήματος, του Μεσανατολικού και άλλων επίκαιρων Διεθνών θεμάτων. Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) Εξέταση Νέων Ελληνικών: Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Β) Εξέταση Ειδικού Θέματος: Η εξέταση θα αφορά στη σύνταξη κειμένων, στη διόρθωση υφιστάμενου κειμένου. Όλα τα θέματα θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων

Α) Εξέταση Νέων Ελληνικών: Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Β) Εξέταση Ειδικού Θέματος: Η εξέταση θα είναι σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης με έμφαση στο ευρωπαϊκό/κοινοτικό δίκαιο. Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

 1. Γραπτή εξέταση για την πλήρωση (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων.

Α) Εξέταση Νέων Ελληνικών: Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Β) Εξέταση Ειδικού Θέματος: Η εξέταση θα αφορά θέματα που έχουν σχέση με τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης με έμφαση σε θέματα που έχουν σχέση με οπτικοακουστικά μέσα και μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένων των ιστοσελίδων και κοινωνικών δικτύων, τα οποία ωστόσο δεν άπτονται τεχνικών θεμάτων. Η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

 

Διευκολύνσεις

Υποψήφιοι που εμπίπτουν στις πρόνοιες/έννοιες που καθορίζονται με την έννοια που αποδίδεται στον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, ή/και αντιμετωπίζουν άλλες σωματικές/κινητικές δυσκολίες, θα πρέπει να υποβάλουν προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αν κρίνουν απαραίτητο, σχετικό αίτημα για παροχή ειδικών διευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, το είδος των οποίων θα καθοριστεί με βάση πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά που επίσης πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2019.

Όλοι οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, θα ενημερωθούν γραπτώς σχετικά με την έκβαση του αιτήματος τους, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.

Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων

 

Αποτελέσματα

Επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις θα θεωρηθούν όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Επισημαίνεται ότι οι αποτυχόντες υποψήφιοι ή/και όσοι κριθούν ότι δεν ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα και λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες κατατάσσονται, κατά σειρά επιτυχίας, σε κατάλογο που δημοσιεύεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όλοι όσοι θα παρακαθίσουν στις  γραπτές εξέτασεις θα ειδοποιηθούν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αν πέτυχαν ή όχι και, όσοι πετύχουν, θα εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας και ο αριθμός της ταυτότητάς τους.

 

Οδηγίες προς Υποψήφιους και Κανονισμοί Εξετάσεων

Οι υποψήφιοι καλούνται στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο το κατά πόσο ικανοποιούν όλα τα απαιτούμενα με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής για τη θέση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η τελική κρίση για την κατοχή τους ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Για την ομαλή διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης και αποφυγή οποιασδήποτε αχρείαστης ταλαιπωρίας, παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως σημειώσουν την ημερομηνία και τις ώρες διεξαγωγής των πιο πάνω γραπτών εξετάσεων, μελετήσουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες και να ελέγξουν με δική τους ευθύνη κατά πόσο ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Οι υποψήφιοι καλούνται όπως βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής της εξέτασης τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν την έναρξη της, καθότι το πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρά.

Επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες και οι σχετικοί κανονισμοί εξετάσεων:

Οδηγίες προς Υποψήφιους και Κανονισμοί Εξετάσεων

 

Πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες τυχόν χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα  25-002901, 25-002244 και 25-002546 ή και στο exams@cut.ac.cy .