Εξετάσεις για Δημόσια Υπηρεσία

Γραπτή εξέταση για την πλήρωση τριάντα (30) κενών μόνιμων θέσεων Διοικητικού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το 2018.

Γενικά

H Ειδική Επιτροπή για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης, ανέθεσε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου την ετοιμασία των δοκιμίων και την ευθύνη της διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017).

Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ.  σε δυο εξεταστικά κέντρα ταυτόχρονα, στη Λευκωσία και Λεμεσό. Η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα έχει γίνει σύμφωνα με τη διεύθυνση διαμονής, την οποία δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης, ως ακολούθως:

 1. Εξεταστικό Κέντρο Λευκωσίας: Χώρος Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, Περίπτερο 6
  Διεύθυνση: Γεωργίου Σεφέρη & Ηλία Παπακυριακού (Ανατολική Είσοδος),  2415 Έγκωμη, Λευκωσία
  Υποψήφιοι με διεύθυνση διαμονής στην Επαρχία Λευκωσίας- Επαρχία Αμμοχώστου και Εξωτερικό.
  Κατάλογος υποψηφίων που θα παρακαθίσουν στο εξεταστικό Κέντρο Λευκωσίας
   
 2. Εξεταστικό Κέντρο Λεμεσού: Αίθουσα Δεξιώσεων Trikkis Palace
  Διεύθυνση: Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλι, Λεμεσός
  Υποψήφιοι με διεύθυνση διαμονής Επαρχία Λεμεσού- Επαρχία Λάρνακας και Επαρχία Πάφου.
  Κατάλογος υποψηφίων που θα παρακαθίσουν στο εξεταστικό Κέντρο Λεμεσού

Πρόσκληση για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση και απαραίτητα αποδεικτικά:

Όλοι οι υποψήφιοι για τη θέση θα λάβουν πρόσκληση για τη γραπτή εξέταση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τη διεύθυνση exams@cut.ac.cy, στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης. 

Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν έχει λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει το συντομότερο στα πιο κάτω τηλέφωνα επικοινωνίας, αφού βεβαιωθεί ότι το μήνυμα δεν έχει καταλήξει στο Junk ή Spam Folder του.

Τονίζεται ότι για να επιτραπεί σε υποψήφιο να λάβει μέρος στην εν λόγω γραπτή εξέταση θα πρέπει να παρουσιάσει εκτυπωμένο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με το δελτίο ταυτότητας του για επιβεβαίωση. 

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης καθορίστηκε, όπως προβλέπεται στον σχετικό Νόμο, από την Ειδική Επιτροπή σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο υπάγεται η θέση και αποτελείται από τρία τεστ ικανοτήτων με την ίδια βαρύτητα ως ακολούθως:

α) Γλωσσικού Συλλογισμού

β) Αριθμητικού Συλλογισμού και

γ) Διαγραμματικού Συλλογισμού 

Το τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού αποτελείται από 44 ερωτήσεις, έχει διάρκεια 22 λεπτών, το τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού αποτελείται από 34 ερωτήσεις και έχει διάρκεια 28 λεπτών και το τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού αποτελείται από 38 ερωτήσεις και έχει διάρκεια 20 λεπτών.

Όλα τα θέματα θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Παραδείγματα τεστ ικανοτήτων

Διευκολύνσεις

Υποψήφιοι που εμπίπτουν στις πρόνοιες/έννοιες που καθορίζονται με την έννοια που αποδίδεται στον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, ή/και αντιμετωπίζουν άλλες σωματικές/κινητικές δυσκολίες, θα πρέπει να υποβάλουν προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αν κρίνουν απαραίτητο, σχετικό αίτημα για παροχή ειδικών διευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, το είδος των οποίων θα καθοριστεί με βάση πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά που επίσης πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 29 Μαΐου 2019. 

Όλοι οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, θα ενημερωθούν γραπτώς σχετικά με την έκβαση του αιτήματος τους, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης.

Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων

Πρόγραμμα γραπτής εξέτασης

 

Ώρα

Δραστηριότητα

Προετοιμασία για τη Συμπλήρωση

Τεστ

08.30–09.00

Προσέλευση υποψηφίων στην αίθουσα έως στις 09:00

 

Παράλληλα, διενεργούνται:

1.Έλεγχος της ταυτοπροσωπίας

2.Επικόλληση του κωδικού καταχώρισης απαντήσεων

3.Σφράγιση των τριών φύλλων απαντήσεων

09.00–09.20

Εισαγωγή στη διαδικασία.

 

(παράλληλα, συνεχίζουν να διενεργούνται οι προηγούμενες δραστηριότητες από τους επιτηρητές)

09.20–10.00

Οδηγίες συμπλήρωσης και παραδείγματα των 3 τεστ ικανοτήτων (Γλωσσικό-Αριθμητικό-Διαγραμματικό), σύντομη επίλυση σχετικών αποριών.

Συνεχόμενη Διαδικασία Συμπλήρωσης Τεστ

10.00–10.22

Συμπλήρωση Γλωσσικού Τεστ.

10.22–10.30

Συλλογή Φύλλων Απαντήσεων Γλωσσικού Τεστ (γαλάζιο χρώμα) και καταμέτρηση.

10.30–10.58

Συμπλήρωση Αριθμητικού Τεστ.

10.58–11.10

Συλλογή Φύλλων Απαντήσεων Αριθμητικού Τεστ (πράσινο χρώμα) και καταμέτρηση.

11.10–11.30

Συμπλήρωση Διαγραμματικού Τεστ.

11.30–11.40

Συλλογή Φύλλων Απαντήσεων Διαγραμματικού Τεστ (κίτρινο χρώμα), Φακέλου Βιβλιαρίων Τεστ και Εντύπου Οδηγιών και Παραδειγμάτων και καταμέτρηση.

 Αποχώρηση Υποψηφίων.

 

Αποτελέσματα

Επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα θεωρηθούν όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Επισημαίνεται ότι οι αποτυχόντες υποψήφιοι ή/και όσοι κριθούν ότι δεν ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα και λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες κατατάσσονται, κατά σειρά επιτυχίας, σε κατάλογο που δημοσιεύεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όλοι όσοι θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση θα ειδοποιηθούν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αν πέτυχαν ή όχι και, όσοι πετύχουν, θα εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας και ο αριθμός της ταυτότητάς τους.

Οδηγίες προς Υποψήφιους και Κανονισμοί Εξετάσεων

 1. Οι υποψήφιοι καλούνται στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο το κατά πόσο ικανοποιούν όλα τα απαιτούμενα με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής για τη θέση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η τελική κρίση για την κατοχή τους ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
 2. Για την ομαλή διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης και αποφυγή οποιασδήποτε αχρείαστης ταλαιπωρίας, παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως σημειώσουν την ημερομηνία και τις ώρες διεξαγωγής, μελετήσουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες και να ελέγξουν με δική τους ευθύνη κατά πόσο ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 3. Οι υποψήφιοι καλούνται όπως βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής της εξέτασης τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν την έναρξη της, καθότι το πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρά.

Επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες και οι σχετικοί κανονισμοί εξετάσεων:

Οδηγίες προς Υποψήφιους και Κανονισμοί Εξετάσεων

Πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες τυχόν χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα  25002482, 25002450, 25002313, 25002244, 25002493, 25002409, ή και στο exams@cut.ac.cy .

Εξετάσεις για Δημόσια Υπηρεσία

Γραπτή εξέταση για την πλήρωση τριάντα (30) κενών μόνιμων θέσεων Διοικητικού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το 2018.

Γενικά

H Ειδική Επιτροπή για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης, ανέθεσε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου την ετοιμασία των δοκιμίων και την ευθύνη της διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017).

Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ.  σε δυο εξεταστικά κέντρα ταυτόχρονα, στη Λευκωσία και Λεμεσό. Η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα έχει γίνει σύμφωνα με τη διεύθυνση διαμονής, την οποία δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης, ως ακολούθως:

 1. Εξεταστικό Κέντρο Λευκωσίας: Χώρος Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, Περίπτερο 6
  Διεύθυνση: Γεωργίου Σεφέρη & Ηλία Παπακυριακού (Ανατολική Είσοδος),  2415 Έγκωμη, Λευκωσία
  Υποψήφιοι με διεύθυνση διαμονής στην Επαρχία Λευκωσίας- Επαρχία Αμμοχώστου και Εξωτερικό.
  Κατάλογος υποψηφίων που θα παρακαθίσουν στο εξεταστικό Κέντρο Λευκωσίας
   
 2. Εξεταστικό Κέντρο Λεμεσού: Αίθουσα Δεξιώσεων Trikkis Palace
  Διεύθυνση: Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Λευκωσίας, Έξοδος Πεντακώμου, Μοναγρούλι, Λεμεσός
  Υποψήφιοι με διεύθυνση διαμονής Επαρχία Λεμεσού- Επαρχία Λάρνακας και Επαρχία Πάφου.
  Κατάλογος υποψηφίων που θα παρακαθίσουν στο εξεταστικό Κέντρο Λεμεσού

Πρόσκληση για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση και απαραίτητα αποδεικτικά:

Όλοι οι υποψήφιοι για τη θέση θα λάβουν πρόσκληση για τη γραπτή εξέταση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τη διεύθυνση exams@cut.ac.cy, στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης. 

Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν έχει λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει το συντομότερο στα πιο κάτω τηλέφωνα επικοινωνίας, αφού βεβαιωθεί ότι το μήνυμα δεν έχει καταλήξει στο Junk ή Spam Folder του.

Τονίζεται ότι για να επιτραπεί σε υποψήφιο να λάβει μέρος στην εν λόγω γραπτή εξέταση θα πρέπει να παρουσιάσει εκτυπωμένο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με το δελτίο ταυτότητας του για επιβεβαίωση. 

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης καθορίστηκε, όπως προβλέπεται στον σχετικό Νόμο, από την Ειδική Επιτροπή σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο υπάγεται η θέση και αποτελείται από τρία τεστ ικανοτήτων με την ίδια βαρύτητα ως ακολούθως:

α) Γλωσσικού Συλλογισμού

β) Αριθμητικού Συλλογισμού και

γ) Διαγραμματικού Συλλογισμού 

Το τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού αποτελείται από 44 ερωτήσεις, έχει διάρκεια 22 λεπτών, το τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού αποτελείται από 34 ερωτήσεις και έχει διάρκεια 28 λεπτών και το τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού αποτελείται από 38 ερωτήσεις και έχει διάρκεια 20 λεπτών.

Όλα τα θέματα θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Παραδείγματα τεστ ικανοτήτων

Διευκολύνσεις

Υποψήφιοι που εμπίπτουν στις πρόνοιες/έννοιες που καθορίζονται με την έννοια που αποδίδεται στον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, ή/και αντιμετωπίζουν άλλες σωματικές/κινητικές δυσκολίες, θα πρέπει να υποβάλουν προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αν κρίνουν απαραίτητο, σχετικό αίτημα για παροχή ειδικών διευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, το είδος των οποίων θα καθοριστεί με βάση πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά που επίσης πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 29 Μαΐου 2019. 

Όλοι οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, θα ενημερωθούν γραπτώς σχετικά με την έκβαση του αιτήματος τους, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης.

Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων

Πρόγραμμα γραπτής εξέτασης

 

Ώρα

Δραστηριότητα

Προετοιμασία για τη Συμπλήρωση

Τεστ

08.30–09.00

Προσέλευση υποψηφίων στην αίθουσα έως στις 09:00

 

Παράλληλα, διενεργούνται:

1.Έλεγχος της ταυτοπροσωπίας

2.Επικόλληση του κωδικού καταχώρισης απαντήσεων

3.Σφράγιση των τριών φύλλων απαντήσεων

09.00–09.20

Εισαγωγή στη διαδικασία.

 

(παράλληλα, συνεχίζουν να διενεργούνται οι προηγούμενες δραστηριότητες από τους επιτηρητές)

09.20–10.00

Οδηγίες συμπλήρωσης και παραδείγματα των 3 τεστ ικανοτήτων (Γλωσσικό-Αριθμητικό-Διαγραμματικό), σύντομη επίλυση σχετικών αποριών.

Συνεχόμενη Διαδικασία Συμπλήρωσης Τεστ

10.00–10.22

Συμπλήρωση Γλωσσικού Τεστ.

10.22–10.30

Συλλογή Φύλλων Απαντήσεων Γλωσσικού Τεστ (γαλάζιο χρώμα) και καταμέτρηση.

10.30–10.58

Συμπλήρωση Αριθμητικού Τεστ.

10.58–11.10

Συλλογή Φύλλων Απαντήσεων Αριθμητικού Τεστ (πράσινο χρώμα) και καταμέτρηση.

11.10–11.30

Συμπλήρωση Διαγραμματικού Τεστ.

11.30–11.40

Συλλογή Φύλλων Απαντήσεων Διαγραμματικού Τεστ (κίτρινο χρώμα), Φακέλου Βιβλιαρίων Τεστ και Εντύπου Οδηγιών και Παραδειγμάτων και καταμέτρηση.

 Αποχώρηση Υποψηφίων.

 

Αποτελέσματα

Επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα θεωρηθούν όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Επισημαίνεται ότι οι αποτυχόντες υποψήφιοι ή/και όσοι κριθούν ότι δεν ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα και λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες κατατάσσονται, κατά σειρά επιτυχίας, σε κατάλογο που δημοσιεύεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όλοι όσοι θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση θα ειδοποιηθούν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αν πέτυχαν ή όχι και, όσοι πετύχουν, θα εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας και ο αριθμός της ταυτότητάς τους.

Οδηγίες προς Υποψήφιους και Κανονισμοί Εξετάσεων

 1. Οι υποψήφιοι καλούνται στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο το κατά πόσο ικανοποιούν όλα τα απαιτούμενα με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής για τη θέση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η τελική κρίση για την κατοχή τους ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
 2. Για την ομαλή διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης και αποφυγή οποιασδήποτε αχρείαστης ταλαιπωρίας, παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως σημειώσουν την ημερομηνία και τις ώρες διεξαγωγής, μελετήσουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες και να ελέγξουν με δική τους ευθύνη κατά πόσο ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 3. Οι υποψήφιοι καλούνται όπως βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής της εξέτασης τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν την έναρξη της, καθότι το πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρά.

Επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες και οι σχετικοί κανονισμοί εξετάσεων:

Οδηγίες προς Υποψήφιους και Κανονισμοί Εξετάσεων

Πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες τυχόν χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα  25002482, 25002450, 25002313, 25002244, 25002493, 25002409, ή και στο exams@cut.ac.cy .