Διεθνοποίηση, Εξωστρέφεια και Διασύνδεση με την Κοινωνία και τον Επιχειρηματικό Κόσμo

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί και προοδεύει εντός ενός διεθνούς ερευνητικού και εκπαιδευτικού πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και διαρκείς αλλαγές. Η διεύρυνση και εμβάθυνση των συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε περιφερειακό και κυρίως ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν σταθερή επιδίωξη για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προκειμένου να συμμετέχει στις εξελίξεις και να τις διαμορφώνει. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο απευθύνεται στην τοπική κοινωνία, τους πολιτειακούς θεσμούς και τον επιχειρηματικό κόσμο με επιδίωξη τη συμμετοχή του στο δημόσιο διάλογο και βασικό στόχο τη συνδιαμόρφωση ισχυρών προϋποθέσεων για την πρόοδο και ευημερία του τόπου και του λαού.    

 

3.1 Διεθνοποίηση

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

3.1.1 Ενεργός και δημιουργική συμμετοχή στην κοινοπραξία European University of Technology και πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών για την ανάδειξη του Πανεπιστημίου ως ένα σύγχρονο, μεταρρυθμιστικό πανεπιστήμιο στον ευρωπαϊκό χώρο.

3.1.2 Καθιέρωση διοργανώσεων διεθνών θερινών σχολείων με συμμετοχή και του επιχειρηματικού ιστού της χώρας.

3.1.3 Αξιοποίηση της ιδιότητας μέλους στα ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή δίκτυα και οργανισμούς πανεπιστημίων και επιδίωξη σύναψης νέων διεθνών συνεργασιών με εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανατολισμό.

3.1.4 Βελτίωση των επιδόσεων του Πανεπιστημίου στις διεθνείς λίστες κατάταξης πανεπιστημίων. 

 

3.2 Εξωστρέφεια

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

3.2.1 Ενίσχυση της συμμετοχής μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη δημόσια σφαίρα και σε επίσημες δομές, ειδικότερα στο πλαίσιο δομών και πεδίων όπου υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη και εξειδίκευση.

3.2.2 Καταρτισμός και εφαρμογή ολιστικού σχεδίου επικοινωνίας που να αφορά και να απευθύνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ενδιαφέροντος και σε ευθυγράμμιση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

3.2.3 Ίδρυση πανεπιστημιακών δομών για συνεργασίες με εθνικούς φορείς προς όφελος της κοινωνίας.

 

3.3 Διασύνδεση με την Κοινωνία και τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

3.3.1 Προώθηση συνεργασιών με φορείς του κράτους, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους θεσμικούς φορείς για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ψηφιακών συλλογών, προτάσεων ερευνητικών έργων,  προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης.  

3.3.2 Προσέλκυση νεοφυών επιχειρήσεων στους χώρους του Πανεπιστημίου.

3.3.3 Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επιχειρησιακής Αριστείας. 

 

Διεθνοποίηση, Εξωστρέφεια και Διασύνδεση με την Κοινωνία και τον Επιχειρηματικό Κόσμo

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί και προοδεύει εντός ενός διεθνούς ερευνητικού και εκπαιδευτικού πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και διαρκείς αλλαγές. Η διεύρυνση και εμβάθυνση των συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε περιφερειακό και κυρίως ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν σταθερή επιδίωξη για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προκειμένου να συμμετέχει στις εξελίξεις και να τις διαμορφώνει. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο απευθύνεται στην τοπική κοινωνία, τους πολιτειακούς θεσμούς και τον επιχειρηματικό κόσμο με επιδίωξη τη συμμετοχή του στο δημόσιο διάλογο και βασικό στόχο τη συνδιαμόρφωση ισχυρών προϋποθέσεων για την πρόοδο και ευημερία του τόπου και του λαού.    

 

3.1 Διεθνοποίηση

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

3.1.1 Ενεργός και δημιουργική συμμετοχή στην κοινοπραξία European University of Technology και πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών για την ανάδειξη του Πανεπιστημίου ως ένα σύγχρονο, μεταρρυθμιστικό πανεπιστήμιο στον ευρωπαϊκό χώρο.

3.1.2 Καθιέρωση διοργανώσεων διεθνών θερινών σχολείων με συμμετοχή και του επιχειρηματικού ιστού της χώρας.

3.1.3 Αξιοποίηση της ιδιότητας μέλους στα ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή δίκτυα και οργανισμούς πανεπιστημίων και επιδίωξη σύναψης νέων διεθνών συνεργασιών με εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανατολισμό.

3.1.4 Βελτίωση των επιδόσεων του Πανεπιστημίου στις διεθνείς λίστες κατάταξης πανεπιστημίων. 

 

3.2 Εξωστρέφεια

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

3.2.1 Ενίσχυση της συμμετοχής μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη δημόσια σφαίρα και σε επίσημες δομές, ειδικότερα στο πλαίσιο δομών και πεδίων όπου υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη και εξειδίκευση.

3.2.2 Καταρτισμός και εφαρμογή ολιστικού σχεδίου επικοινωνίας που να αφορά και να απευθύνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ενδιαφέροντος και σε ευθυγράμμιση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

3.2.3 Ίδρυση πανεπιστημιακών δομών για συνεργασίες με εθνικούς φορείς προς όφελος της κοινωνίας.

 

3.3 Διασύνδεση με την Κοινωνία και τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

3.3.1 Προώθηση συνεργασιών με φορείς του κράτους, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους θεσμικούς φορείς για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ψηφιακών συλλογών, προτάσεων ερευνητικών έργων,  προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης.  

3.3.2 Προσέλκυση νεοφυών επιχειρήσεων στους χώρους του Πανεπιστημίου.

3.3.3 Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επιχειρησιακής Αριστείας.