4. Διεθνοποίηση, Εξωστρέφεια και Διασύνδεση με την Κοινωνία και τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί και προοδεύει εντός ενός διεθνούς ερευνητικού και εκπαιδευτικού πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και διαρκείς αλλαγές. Η ενίσχυση του ρόλου και της εικόνας του Πανεπιστημίου ως ένα σύγχρονο μεταρρυθμιστικό πανεπιστήμιο στο διεθνή χώρο αποτελεί σταθερή επιδίωξη για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προκειμένου να συμμετέχει στις εξελίξεις και να τις διαμορφώνει. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο απευθύνεται στην τοπική κοινωνία, τους πολιτειακούς θεσμούς και τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο με επιδίωξη τη συμμετοχή του στο δημόσιο διάλογο και βασικό στόχο τη συνδιαμόρφωση ισχυρών προϋποθέσεων για την πρόοδο και ευημερία του τόπου και του λαού, επενδύοντας στη διά βίου μάθηση δημιουργώντας Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

 

4.1 Ενίσχυση του ρόλου και της εικόνας του Πανεπιστημίου ως ένα σύγχρονο μεταρρυθμιστικό πανεπιστήμιο στο διεθνή χώρο

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

4.1.1 Ενεργός και δημιουργική συμμετοχή στην κοινοπραξία European University of Technology.

4.1.2 Ενεργός και δημιουργική συμμετοχή σε διεθνείς καλλιτεχνικές και άλλες εκθέσεις στο εξωτερικό.

4.1.3 Διεύρυνση ευκαιριών συμμετοχής όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας.

4.1.4 Στοχευμένη συμμετοχή μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού στις προγραμματισμένες δράσεις της κοινοπραξίας EUt+. 

4.1.5 Εντατικοποίηση των ενεργειών για εντοπισμό διεθνών επωφελών συνεργασιών και σύναψη εκπαιδευτικών/ ερευνητικών/καλλιτεχνικών συμφωνιών με ξένα πανεπιστήμια, διεθνείς επαγγελματικούς οργανισμούς και διεθνή επαγγελματικά σώματα.

4.1.6 Αξιοποίηση της ιδιότητας μέλους στα ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή δίκτυα και οργανισμούς πανεπιστημίων και επιδίωξη σύναψης νέων διεθνών συνεργασιών με εκπαιδευτικό, ερευνητικό και καλλιτεχνικό προσανατολισμό.

4.1.7 Δημιουργία Ευρωπαϊκού Γραφείου Έρευνας EUt+.

4.1.8 Ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων ώστε να διασφαλίζεται η ψηλή επίδοση του Πανεπιστημίου στις διεθνείς λίστες κατάταξης πανεπιστημίων.

 

4.2  Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την Πολιτεία και την Κοινωνία

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

4.2.1 Προώθηση συνεργασιών με φορείς του κράτους, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καλλιτεχνικούς και άλλους θεσμικούς φορείς για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ψηφιακών συλλογών, προτάσεων ερευνητικών έργων, προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης και για συνεργατική χρήση εγκαταστάσεων.

4.2.2 Βέλτιστη αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με έμφαση στο όφελος τους για την κοινωνία.

4.2.3 Ενίσχυση της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με όλους τους πολιτειακούς φορείς άσκησης πολιτικής.

4.2.4 Δημιουργία Πλαισίου Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης και αξιοποίηση ευκαιριών για συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς φορείς προς όφελος της κοινωνίας.

4.2.5 Ίδρυση πανεπιστημιακών δομών για συνεργασίες με εθνικούς φορείς προς όφελος της κοινωνίας.

4.2.6 Προώθηση καινοτόμων πρακτικών που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο και σε άλλους οργανισμούς π.χ ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών, πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής κτλ.

4.2.7 Ενίσχυση της συμμετοχής μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη δημόσια σφαίρα και σε επίσημες δομές, ειδικότερα όπου υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη και εξειδίκευση.

 

4.3 Ανάπτυξη διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

4.3.1 Ανάπτυξη συνεργειών με μεγάλης εμβέλειας εταιρείες και σημαίνοντα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε τομείς που είναι συναφείς με τα προγράμματα σπουδών και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Πανεπιστημίου.

4.3.2 Ανάπτυξη, προώθηση και δημιουργία στενών σχέσεων και συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους, φορείς και επιχειρήσεις που μπορούν να προσελκύσουν, να βραβεύσουν ή και να εργοδοτήσουν φοιτητές/τριες.

4.3.3 Διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο.

4.3.4 Αναβάθμιση και ενίσχυση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

4.3.5 Συντονισμός στόχων και αρμοδιοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών και Γραφείων που ασχολούνται με θέματα σταδιοδρομίας και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

4.3.6 Δημιουργία πλαισίου για την αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών και προσωπικού του Πανεπιστημίου από εξωτερικούς φορείς.

4.3.7 Αναβάθμιση του ρόλου του Europe Direct και πιο ενεργή διασύνδεση του με δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

4.3.8 Ενεργοποίηση και στελέχωση του Τομέα Διασύνδεσης και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων της Υπηρεσίας Έρευνας.

 

4.4  Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

4.4.1 Ανάπτυξη προγραμμάτων διά βίου μάθησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων και διαλέξεων ανοικτών στο κοινό και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς όπου το Πανεπιστήμιο διαθέτει εξειδικευμένη επιστημονική γνώση.

4.4.2 Ανάπτυξη πλαισίου προσφοράς προγραμμάτων σε επίπεδο diploma/certificate.

4.4.3 Σχεδιασμός και προσφορά μαθημάτων περιστασιακής φοίτησης και σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύντομης διάρκειας για προσωπικό εταιρειών και επαγγελματίες.

4.4.4 Καθιέρωση διοργανώσεων διεθνών θερινών σχολείων με συμμετοχή και του επιχειρηματικού ιστού της χώρας.

4. Διεθνοποίηση, Εξωστρέφεια και Διασύνδεση με την Κοινωνία και τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί και προοδεύει εντός ενός διεθνούς ερευνητικού και εκπαιδευτικού πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και διαρκείς αλλαγές. Η ενίσχυση του ρόλου και της εικόνας του Πανεπιστημίου ως ένα σύγχρονο μεταρρυθμιστικό πανεπιστήμιο στο διεθνή χώρο αποτελεί σταθερή επιδίωξη για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προκειμένου να συμμετέχει στις εξελίξεις και να τις διαμορφώνει. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο απευθύνεται στην τοπική κοινωνία, τους πολιτειακούς θεσμούς και τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο με επιδίωξη τη συμμετοχή του στο δημόσιο διάλογο και βασικό στόχο τη συνδιαμόρφωση ισχυρών προϋποθέσεων για την πρόοδο και ευημερία του τόπου και του λαού, επενδύοντας στη διά βίου μάθηση δημιουργώντας Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

 

4.1 Ενίσχυση του ρόλου και της εικόνας του Πανεπιστημίου ως ένα σύγχρονο μεταρρυθμιστικό πανεπιστήμιο στο διεθνή χώρο

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

4.1.1 Ενεργός και δημιουργική συμμετοχή στην κοινοπραξία European University of Technology.

4.1.2 Ενεργός και δημιουργική συμμετοχή σε διεθνείς καλλιτεχνικές και άλλες εκθέσεις στο εξωτερικό.

4.1.3 Διεύρυνση ευκαιριών συμμετοχής όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας.

4.1.4 Στοχευμένη συμμετοχή μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού στις προγραμματισμένες δράσεις της κοινοπραξίας EUt+. 

4.1.5 Εντατικοποίηση των ενεργειών για εντοπισμό διεθνών επωφελών συνεργασιών και σύναψη εκπαιδευτικών/ ερευνητικών/καλλιτεχνικών συμφωνιών με ξένα πανεπιστήμια, διεθνείς επαγγελματικούς οργανισμούς και διεθνή επαγγελματικά σώματα.

4.1.6 Αξιοποίηση της ιδιότητας μέλους στα ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή δίκτυα και οργανισμούς πανεπιστημίων και επιδίωξη σύναψης νέων διεθνών συνεργασιών με εκπαιδευτικό, ερευνητικό και καλλιτεχνικό προσανατολισμό.

4.1.7 Δημιουργία Ευρωπαϊκού Γραφείου Έρευνας EUt+.

4.1.8 Ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων ώστε να διασφαλίζεται η ψηλή επίδοση του Πανεπιστημίου στις διεθνείς λίστες κατάταξης πανεπιστημίων.

 

4.2  Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την Πολιτεία και την Κοινωνία

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

4.2.1 Προώθηση συνεργασιών με φορείς του κράτους, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καλλιτεχνικούς και άλλους θεσμικούς φορείς για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ψηφιακών συλλογών, προτάσεων ερευνητικών έργων, προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης και για συνεργατική χρήση εγκαταστάσεων.

4.2.2 Βέλτιστη αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με έμφαση στο όφελος τους για την κοινωνία.

4.2.3 Ενίσχυση της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με όλους τους πολιτειακούς φορείς άσκησης πολιτικής.

4.2.4 Δημιουργία Πλαισίου Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης και αξιοποίηση ευκαιριών για συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς φορείς προς όφελος της κοινωνίας.

4.2.5 Ίδρυση πανεπιστημιακών δομών για συνεργασίες με εθνικούς φορείς προς όφελος της κοινωνίας.

4.2.6 Προώθηση καινοτόμων πρακτικών που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο και σε άλλους οργανισμούς π.χ ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών, πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής κτλ.

4.2.7 Ενίσχυση της συμμετοχής μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη δημόσια σφαίρα και σε επίσημες δομές, ειδικότερα όπου υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη και εξειδίκευση.

 

4.3 Ανάπτυξη διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

4.3.1 Ανάπτυξη συνεργειών με μεγάλης εμβέλειας εταιρείες και σημαίνοντα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε τομείς που είναι συναφείς με τα προγράμματα σπουδών και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Πανεπιστημίου.

4.3.2 Ανάπτυξη, προώθηση και δημιουργία στενών σχέσεων και συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους, φορείς και επιχειρήσεις που μπορούν να προσελκύσουν, να βραβεύσουν ή και να εργοδοτήσουν φοιτητές/τριες.

4.3.3 Διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο.

4.3.4 Αναβάθμιση και ενίσχυση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

4.3.5 Συντονισμός στόχων και αρμοδιοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών και Γραφείων που ασχολούνται με θέματα σταδιοδρομίας και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

4.3.6 Δημιουργία πλαισίου για την αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών και προσωπικού του Πανεπιστημίου από εξωτερικούς φορείς.

4.3.7 Αναβάθμιση του ρόλου του Europe Direct και πιο ενεργή διασύνδεση του με δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

4.3.8 Ενεργοποίηση και στελέχωση του Τομέα Διασύνδεσης και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων της Υπηρεσίας Έρευνας.

 

4.4  Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

4.4.1 Ανάπτυξη προγραμμάτων διά βίου μάθησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων και διαλέξεων ανοικτών στο κοινό και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς όπου το Πανεπιστήμιο διαθέτει εξειδικευμένη επιστημονική γνώση.

4.4.2 Ανάπτυξη πλαισίου προσφοράς προγραμμάτων σε επίπεδο diploma/certificate.

4.4.3 Σχεδιασμός και προσφορά μαθημάτων περιστασιακής φοίτησης και σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύντομης διάρκειας για προσωπικό εταιρειών και επαγγελματίες.

4.4.4 Καθιέρωση διοργανώσεων διεθνών θερινών σχολείων με συμμετοχή και του επιχειρηματικού ιστού της χώρας.