6. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελούν τεράστια αλλαγή που μπορεί να επιφέρει πολυδιάστατα οφέλη, όπως εξοικονόμηση πόρων, απλοποίηση διαδικασιών και αύξηση αποδοτικότητας, αλλά και πρωτίστως βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης που παρέχεται. Υπάρχει βούληση για ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Πανεπιστημίου μας στις συνεχείς αλλαγές, για επιτυχή εφαρμογή των ψηφιακών εξελίξεων, για πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και για βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία ευρύτερα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη μηχανογράφησης και ανάπτυξη νέων λογισμικών συστημάτων και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στην αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων συστημάτων.

6.1  Περαιτέρω ανάπτυξη μηχανογράφησης και ανάπτυξη νέων λογισμικών συστημάτων.

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

6.1.1 Συνέχιση αναβάθμισης υφιστάμενων λογισμικών συστημάτων και ανάπτυξη επιπρόσθετων για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου όπως:

 • Ηλεκτρονική αναβάθμιση των συστημάτων της Βιβλιοθήκης.
 • Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου.
 • Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος αυτοματοποιήσεων σε θέματα προσφορών, συμβάσεων και αγορών.
 • Μηχανογράφηση του Κεντρικού Αρχείου και της Γραμματείας και ανάπτυξη λογισμικού συστήματος διαχείρισης όλων των εντύπων του Πανεπιστημίου.
 • Ανάπτυξη νέου συστήματος Human Resources Information System.
 • Ηλεκτρονική και ψηφιακή εφαρμογή διαδικασιών στελέχωσης.
 • Υιοθέτηση και εφαρμογή του συστήματος Ε-recruiting για όλες τις κατηγορίες προσωπικού.
 • Υιοθέτηση νέου συστήματος που να καλύπτει όλο το φάσμα των φοιτητικών δραστηριοτήτων καθώς και όλες τις υπηρεσίες της ΥΣΦΕ.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος Global Time Sheet.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα όπου κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας θα έχει πρόσβαση σε υλικό και πληροφορίες που τον/την ενδιαφέρουν προσωπικά.

 

6.2  Ενίσχυση υποδομών δικτύου, ασφάλειας και λογισμικών συστημάτων του Πανεπιστημίου.

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

6.2.1 Αναβάθμιση υποδομών δικτύου και ασφάλειας Πανεπιστημίου.

6.2.2 Εισαγωγή συστήματος Business Continuity και Disaster Recovery Plan.

6.2.3 Ασφάλεια στη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής.

 

6.3  Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στην αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων συστημάτων

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

6.3.1 Αντικατάσταση/αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων ERP και ενοποίηση τους με τα υπόλοιπα συστήματα.

6.3.2 Εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης για Σχολές/Τμήματα και ΔΥ, ως εργαλείο για λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

 

 

6. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελούν τεράστια αλλαγή που μπορεί να επιφέρει πολυδιάστατα οφέλη, όπως εξοικονόμηση πόρων, απλοποίηση διαδικασιών και αύξηση αποδοτικότητας, αλλά και πρωτίστως βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης που παρέχεται. Υπάρχει βούληση για ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Πανεπιστημίου μας στις συνεχείς αλλαγές, για επιτυχή εφαρμογή των ψηφιακών εξελίξεων, για πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και για βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία ευρύτερα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη μηχανογράφησης και ανάπτυξη νέων λογισμικών συστημάτων και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στην αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων συστημάτων.

6.1  Περαιτέρω ανάπτυξη μηχανογράφησης και ανάπτυξη νέων λογισμικών συστημάτων.

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

6.1.1 Συνέχιση αναβάθμισης υφιστάμενων λογισμικών συστημάτων και ανάπτυξη επιπρόσθετων για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου όπως:

 • Ηλεκτρονική αναβάθμιση των συστημάτων της Βιβλιοθήκης.
 • Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου.
 • Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος αυτοματοποιήσεων σε θέματα προσφορών, συμβάσεων και αγορών.
 • Μηχανογράφηση του Κεντρικού Αρχείου και της Γραμματείας και ανάπτυξη λογισμικού συστήματος διαχείρισης όλων των εντύπων του Πανεπιστημίου.
 • Ανάπτυξη νέου συστήματος Human Resources Information System.
 • Ηλεκτρονική και ψηφιακή εφαρμογή διαδικασιών στελέχωσης.
 • Υιοθέτηση και εφαρμογή του συστήματος Ε-recruiting για όλες τις κατηγορίες προσωπικού.
 • Υιοθέτηση νέου συστήματος που να καλύπτει όλο το φάσμα των φοιτητικών δραστηριοτήτων καθώς και όλες τις υπηρεσίες της ΥΣΦΕ.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος Global Time Sheet.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα όπου κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας θα έχει πρόσβαση σε υλικό και πληροφορίες που τον/την ενδιαφέρουν προσωπικά.

 

6.2  Ενίσχυση υποδομών δικτύου, ασφάλειας και λογισμικών συστημάτων του Πανεπιστημίου.

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

6.2.1 Αναβάθμιση υποδομών δικτύου και ασφάλειας Πανεπιστημίου.

6.2.2 Εισαγωγή συστήματος Business Continuity και Disaster Recovery Plan.

6.2.3 Ασφάλεια στη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής.

 

6.3  Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στην αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων συστημάτων

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

6.3.1 Αντικατάσταση/αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων ERP και ενοποίηση τους με τα υπόλοιπα συστήματα.

6.3.2 Εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης για Σχολές/Τμήματα και ΔΥ, ως εργαλείο για λήψη στρατηγικών αποφάσεων.