1. Εκπαίδευση

Στρατηγικοί Στόχοι

Προσανατολίζουμε το Πανεπιστήμιο σε σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και ποιοτικής εκπαίδευσης και εμπειρίας στους φοιτητές μας που θα τους εφοδιάζει με δεξιότητες για να καταστούν σημαντικοί αρωγοί της κοινωνίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δίνουμε έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση υφιστάμενων και νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών μέσω νέων τρόπων προσφοράς τους αξιοποιώντας διαθέσιμες και νέες τεχνολογικές δυνατότητες, δημιουργούμε Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και ταυτόχρονα διασφαλίζουμε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

1.1 Προσέλκυση υψηλού επιπέδου εισακτέων ελληνόφωνων και ξενόγλωσσων φοιτητών/τριών

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

1.1.1 Ανάπτυξη δράσεων διασύνδεσης με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

1.1.2 Προσφορά ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, που θα αναπτυχθούν εσωτερικά ή σε συνεργασία με πανεπιστήμια στο διεθνή χώρο και ιδιαίτερα με τους εταίρους στο European University of Technology.

1.1.3 Υποτροφίες αριστείας σε πρωτεύσαντες προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των ετών μέσω δωρεών από ιδιωτικούς οργανωμένους φορείς.

1.1.4 Διερεύνηση και διάλογος με την Πολιτεία για εναλλακτικούς τρόπους εισδοχής φοιτητών/τριών υψηλού επιπέδου στο Πανεπιστήμιο.

1.1.5 Δημιουργία κινήτρων για φοίτηση στο Πανεπιστήμιο από φοιτητές/τριες που έχουν εξασφαλίσει θέση, έναντι θέσεων που εξασφαλίζουν σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

1.1.6 Καθιέρωση υποτροφιών ακαδημαϊκής αριστείας για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιπέδου Μάστερ.

 

1.2 Ποιοτική αναβάθμιση υφιστάμενων και νέων προγραμμάτων σπουδών μέσω νέων τρόπων προσφοράς τους

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

1.2.1 Ευθυγράμμιση προγραμμάτων σπουδών με τις προτεραιότητες και ανάγκες της αγοράς π.χ. με τη δημιουργία πλαισίου για την προώθηση διαπανεπιστημιακών ή/και βιομηχανικών διδακτορικών προγραμμάτων.

1.2.2 Καθιέρωση πλαισίου σχεδιασμού και προσφοράς εναλλακτικών υβριδικών και εξ αποστάσεως μεθόδων εκπαίδευσης και αξιολόγησης μαθημάτων με ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών στη βάση αυτού του πλαισίου.

1.2.3 Προσφορά ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προγραμμάτων σπουδών αξιοποιώντας εναλλακτικές υβριδικές και εξ αποστάσεως μεθόδους εκπαίδευσης όπως π.χ. εικονικά εργαστήρια μάθησης, πλατφόρμα διαχείρισης και καταγραφής διαλέξεων, σύστημα παρακολούθησης εξ αποστάσεως εξετάσεων.

1.2.4 Προσφορά προγραμμάτων σπουδών με έμφαση σε δεξιότητες/ πεδία μάθησης παρά τίτλων σπουδών.

 

1.3 Δημιουργία Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

1.3.1 Νομική θεσμοθέτηση του Κέντρου μέσω των εγκεκριμένων διαδικασιών.

1.3.2 Ενθάρρυνση σχεδιασμού περισσοτέρων διατμηματικών και διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, περιλαμβανομένων διδακτορικών.

1.3.3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

1.3.4. Υποστήριξη Τμημάτων στη διεκδίκηση περισσότερης οικονομικής υποστήριξης των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας από πηγές εκτός Πανεπιστημίου.

1.3.5 Διεύρυνση της παροχής οικονομικής στήριξης προς τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες μέσα από παροχή υποτροφιών και χορηγιών έναντι παροχής ερευνητικού ή διδακτικού έργου.

1.3.6 Διατύπωση και εφαρμογή δεικτών ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

1.3.7 Διασφάλιση της ακαδημαϊκής αριστείας στις μεταπτυχιακές σπουδές και παρακολούθηση του αριθμού και της ποιότητας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

1.3.8 Διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών διδακτορικού επιπέδου και λειτουργία του Κέντρου ως σημείο επαφής με το EUt+ Graduate Research School.

 

1.4 Διασφάλιση ποιότητας της εκπαίδευσης

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

1.4.1 Ενίσχυση του ρόλου του/της Ακαδημαϊκού/ής Συμβούλου και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθοδήγησης και υποστήριξης φοιτητών/τριών σε θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας, με την εισαγωγή αξιολόγησης εκ μέρους των φοιτητών/φοιτητριών.

1.4.2 Βελτίωση του τρόπου/συστήματος συνεχούς αξιολόγησης διδασκόντων/ουσων και διδασκόμενων μαθημάτων.

1.4.3 Προγραμματική, Τμηματική και Ιδρυματική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση όλων των προγραμμάτων σπουδών, των ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Πανεπιστημίου ως σύνολο στη βάση του θεσμικού πλαισίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

1.4.4 Δημιουργία πλαισίου για ενσωμάτωση στοιχείων συμπεριληπτικότητας και προσβασιμότητας στο σχεδιασμό και στην προσφορά των προγραμμάτων σπουδών.

1.4.5 Ενθάρρυνση υποεκροσωπούμενων φύλων και άλλων ομάδων να ακολουθήσουν σπουδές σε τομείς όπου επικρατεί σημαντική ανισορροπία - όπως οι γυναίκες έναντι ανδρών σε επιστήμες υγείας, οι άνδρες έναντι γυναικών σε επιστήμες μηχανικής, τεχνολογίας και STEM.

1.4.6 Καθιέρωση αξιολόγησης της φοιτητικής εμπειρίας με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών εκπαίδευσης, φοιτητικής ζωής και εμπειρίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην πανεπιστημιακή ζωή.

1. Εκπαίδευση

Στρατηγικοί Στόχοι

Προσανατολίζουμε το Πανεπιστήμιο σε σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και ποιοτικής εκπαίδευσης και εμπειρίας στους φοιτητές μας που θα τους εφοδιάζει με δεξιότητες για να καταστούν σημαντικοί αρωγοί της κοινωνίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δίνουμε έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση υφιστάμενων και νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών μέσω νέων τρόπων προσφοράς τους αξιοποιώντας διαθέσιμες και νέες τεχνολογικές δυνατότητες, δημιουργούμε Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και ταυτόχρονα διασφαλίζουμε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

1.1 Προσέλκυση υψηλού επιπέδου εισακτέων ελληνόφωνων και ξενόγλωσσων φοιτητών/τριών

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

1.1.1 Ανάπτυξη δράσεων διασύνδεσης με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

1.1.2 Προσφορά ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, που θα αναπτυχθούν εσωτερικά ή σε συνεργασία με πανεπιστήμια στο διεθνή χώρο και ιδιαίτερα με τους εταίρους στο European University of Technology.

1.1.3 Υποτροφίες αριστείας σε πρωτεύσαντες προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των ετών μέσω δωρεών από ιδιωτικούς οργανωμένους φορείς.

1.1.4 Διερεύνηση και διάλογος με την Πολιτεία για εναλλακτικούς τρόπους εισδοχής φοιτητών/τριών υψηλού επιπέδου στο Πανεπιστήμιο.

1.1.5 Δημιουργία κινήτρων για φοίτηση στο Πανεπιστήμιο από φοιτητές/τριες που έχουν εξασφαλίσει θέση, έναντι θέσεων που εξασφαλίζουν σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

1.1.6 Καθιέρωση υποτροφιών ακαδημαϊκής αριστείας για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιπέδου Μάστερ.

 

1.2 Ποιοτική αναβάθμιση υφιστάμενων και νέων προγραμμάτων σπουδών μέσω νέων τρόπων προσφοράς τους

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

1.2.1 Ευθυγράμμιση προγραμμάτων σπουδών με τις προτεραιότητες και ανάγκες της αγοράς π.χ. με τη δημιουργία πλαισίου για την προώθηση διαπανεπιστημιακών ή/και βιομηχανικών διδακτορικών προγραμμάτων.

1.2.2 Καθιέρωση πλαισίου σχεδιασμού και προσφοράς εναλλακτικών υβριδικών και εξ αποστάσεως μεθόδων εκπαίδευσης και αξιολόγησης μαθημάτων με ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών στη βάση αυτού του πλαισίου.

1.2.3 Προσφορά ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προγραμμάτων σπουδών αξιοποιώντας εναλλακτικές υβριδικές και εξ αποστάσεως μεθόδους εκπαίδευσης όπως π.χ. εικονικά εργαστήρια μάθησης, πλατφόρμα διαχείρισης και καταγραφής διαλέξεων, σύστημα παρακολούθησης εξ αποστάσεως εξετάσεων.

1.2.4 Προσφορά προγραμμάτων σπουδών με έμφαση σε δεξιότητες/ πεδία μάθησης παρά τίτλων σπουδών.

 

1.3 Δημιουργία Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

1.3.1 Νομική θεσμοθέτηση του Κέντρου μέσω των εγκεκριμένων διαδικασιών.

1.3.2 Ενθάρρυνση σχεδιασμού περισσοτέρων διατμηματικών και διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, περιλαμβανομένων διδακτορικών.

1.3.3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

1.3.4. Υποστήριξη Τμημάτων στη διεκδίκηση περισσότερης οικονομικής υποστήριξης των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας από πηγές εκτός Πανεπιστημίου.

1.3.5 Διεύρυνση της παροχής οικονομικής στήριξης προς τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες μέσα από παροχή υποτροφιών και χορηγιών έναντι παροχής ερευνητικού ή διδακτικού έργου.

1.3.6 Διατύπωση και εφαρμογή δεικτών ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

1.3.7 Διασφάλιση της ακαδημαϊκής αριστείας στις μεταπτυχιακές σπουδές και παρακολούθηση του αριθμού και της ποιότητας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

1.3.8 Διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών διδακτορικού επιπέδου και λειτουργία του Κέντρου ως σημείο επαφής με το EUt+ Graduate Research School.

 

1.4 Διασφάλιση ποιότητας της εκπαίδευσης

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

1.4.1 Ενίσχυση του ρόλου του/της Ακαδημαϊκού/ής Συμβούλου και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθοδήγησης και υποστήριξης φοιτητών/τριών σε θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας, με την εισαγωγή αξιολόγησης εκ μέρους των φοιτητών/φοιτητριών.

1.4.2 Βελτίωση του τρόπου/συστήματος συνεχούς αξιολόγησης διδασκόντων/ουσων και διδασκόμενων μαθημάτων.

1.4.3 Προγραμματική, Τμηματική και Ιδρυματική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση όλων των προγραμμάτων σπουδών, των ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Πανεπιστημίου ως σύνολο στη βάση του θεσμικού πλαισίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

1.4.4 Δημιουργία πλαισίου για ενσωμάτωση στοιχείων συμπεριληπτικότητας και προσβασιμότητας στο σχεδιασμό και στην προσφορά των προγραμμάτων σπουδών.

1.4.5 Ενθάρρυνση υποεκροσωπούμενων φύλων και άλλων ομάδων να ακολουθήσουν σπουδές σε τομείς όπου επικρατεί σημαντική ανισορροπία - όπως οι γυναίκες έναντι ανδρών σε επιστήμες υγείας, οι άνδρες έναντι γυναικών σε επιστήμες μηχανικής, τεχνολογίας και STEM.

1.4.6 Καθιέρωση αξιολόγησης της φοιτητικής εμπειρίας με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών εκπαίδευσης, φοιτητικής ζωής και εμπειρίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην πανεπιστημιακή ζωή.