Βιομηχανική Κατάρτιση

Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Βιομηχανική Κατάρτιση  ως μάθημα επιλογής

Οι φοιτητές που συμπληρώνουν το 2ο έτος σπουδών μπορούν να επιλέξουν τη Βιομηχανική Κατάρτιση (ΒΚ)  ως μάθημα επιλογής. Αυτή μπορεί να γίνει με την προσφερόμενη από το Τμήμα Θερινή Βιομηχανική Κατάρτιση  μεταξύ 2ου και 3ου έτους ή και 3ου και 4ου έτους σπουδών σε επιλεγμένες από το Τμήμα εταιρείες, οργανισμούς και άλλους φορείς απασχόλησης.

Η επιλογή των φοιτητών για Θερινή Βιομηχανική Κατάρτιση  γίνεται κατόπιν αίτησης τους  και αφού πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς για Βιομηχανική Κατάρτιση  του Τμήματος.

Η Θερινή Βιομηχανική Κατάρτιση  είναι διάρκειας τουλάχιστο οκτώ (8) εβδομάδων, διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς και βρίσκεται υπό την συνεχή εποπτεία του Τμήματος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Επίβλεψης στον Φορέα Απασχόλησης.

Η Βιομηχανική Κατάρτιση  μπορεί επίσης να πιστωθεί σε φοιτητές που συμπληρώνουν με επιτυχία άλλα αναγνωρισμένα παρόμοια προγράμματα κατόπιν σχετικής απόφασης και έγκρισης του Τμήματος.

·    Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την Βιομηχανική Κατάρτιση  μόνο μία φορά.

·    Το μάθημα θα πιστωθεί με το συγκεκριμένο κωδικό που δόθηκε ανάλογα με την  κατεύθυνση.

·    Το μάθημα θα πιστωθεί μόνο όταν ικανοποιούνται τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς για Βιομηχανική Κατάρτιση  του Τμήματος. 

 

Μισθοδοσία

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την Βιομηχανική Κατάρτιση  δεν θα αμείβονται εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον εργοδότη τους.

 

Φοιτητές που έχουν δικαίωμα επιλογής της Βιομηχανικής Κατάρτισης ως μάθημα επιλογής

Όσοι 2ετείς και 3ετείς φοιτητές του Τμήματος εγγράφονται τον Ιανουάριο για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του εαρινό ακαδημαϊκού εξαμήνου δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για μία από τις προσφερόμενες θέσεις για Βιομηχανική Κατάρτιση .

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα διεκπεραιώσουν την ΒΚ στην αμέσως επόμενη περίοδο των θερινών διακοπών.

Στις εγγραφές Σεπτεμβρίου, όσοι φοιτητές θα έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία την ΒΚ θα μπορούν να απαλλάσσονται από ένα τεχνικό μάθημα επιλογής του νέου ακαδημαϊκού έτους.

 

Πιστωτικές Μονάδες

Ο αριθμός πιστωτικών μονάδων για την ΒΚ είναι 5 ΠΜ.

·   300  ώρες ΒΚ (8 εργάσιμες εβδομάδες) αντιστοιχούν με 5 πιστωτικές μονάδες.

Σε περιπτώσεις που φοιτητής καλύψει τουλάχιστο  240 ώρες εργασίας (80% του απαιτούμενου χρόνου) και νοουμένου ότι αυτό οφείλεται σε λόγους υπεράνω της θελήσεώς του (ασθένεια κλπ) η Επιτροπή Βιομηχανικής Κατάρτισης θα επιλαμβάνεται του θέματος και θα ενεργεί κατά την κρίση της.

Φοιτητής που ο χρόνος της βιομηχανικής του κατάρτισης είναι λιγότερος από 240 ώρες (<80% της απαιτούμενης) θεωρείται αποτυχών.

 

Διαδικασία επιλογής φοιτητών

Όσοι από τους 2ετείς και 3ετείς φοιτητές του Τμήματος  ενδιαφέρονται για συμμετοχή καλούνται να συμπληρώσουν «Έντυπο υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην Βιομηχανική Κατάρτιση » (Έντυπο 2) και να δηλώσουν τη σειρά των θέσεων για τις οποίες υποβάλλουν την αίτηση με σειρά προτίμησης τους.

 

Κριτήρια επιλογής φοιτητών

Οι φοιτητές θα επιλέγονται από την Επιτροπή Βιομηχανικής Κατάρτισης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια κατά σειρά σημασίας:

·    Γενικός Βαθμός 1ου έτους (αν πρόκειται για δευτεροετή φοιτητή) και 2ου  έτους (αν πρόκειται για τριτοετή φοιτητή).

·    Διαγωγή

·    Αριθμός μαθημάτων που χρωστούν.

 

Κριτήρια για επιτυχή διεκπεραίωση της Βιομηχανικής Κατάρτισης

Για να θεωρηθεί ένας φοιτητής πως έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία την Βιομηχανική Κατάρτιση  θα πρέπει να ικανοποιήσει τα πιο κάτω ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και προϋποθέσεις :

·   Διεκπεραίωση της ΒΚ για περίοδο τουλάχιστο 300 ωρών (8 εργάσιμες εβδομάδες).

·   Τήρηση ημερολογίου εργασίας σε ειδικό βιβλίο βιομηχανικής κατάρτισης στο οποίο να καταγράφεται εβδομαδιαίως σε περίληψη η εργασία που εκτελέστηκε.

·   Θετική αξιολόγηση* βιβλίου βιομηχανικής κατάρτισηςαπό τον Επόπτη Εκπαιδευτικό  του φοιτητή και τον Υπεύθυνο Επίβλεψης στον Φορέα Απασχόλησης.

·   Ετοιμασία τελικής Έκθεσης  Βιομηχανικής Κατάρτισης (ελάχιστος αριθμός λέξεων: 2000) από τον φοιτητή .

·  Θετική αξιολόγηση* της Έκθεσης της Βιομηχανικής Κατάρτισης από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό του φοιτητή.

·   Θετική τελική αξιολόγηση* από τον Υπεύθυνο Επίβλεψης στον Φορέα Απασχόλησης  εκ μέρους της εταιρείας/οργανισμού που εκπαιδεύει τον φοιτητή.

·   Άριστη διαγωγή φοιτητή.

·   Θετική τελική αξιολόγηση* του φοιτητή από την Επιτροπή Βιομηχανικής Κατάρτισης του Τμήματος.

*Θετική αξιολόγηση : βαθμός > 60%.

 

Ασφάλιση φοιτητών

Οι φοιτητές μας είναι ασφαλισμένοι έναντι ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Κατάρτισης

 

Φορείς απασχόλησης και θέσεις για Βιομηχανική Κατάρτιση  

Για την βιομηχανική κατάρτιση  έχουν  εξευρεθεί φορείς απασχόλησης, που περιγράφονται στον Πίνακα 1, μπορούν να προσφέρουν ποιοτική Βιομηχανική Κατάρτιση  κατά την θερινή.

 

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Βιομηχανικής Κατάρτισης με τους πιο πάνω όρους θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ 2) και να το στείλουν ηλεκτρονικά στην γραμματέα του Τμήματος 

 

 

 

Περίγραμμα βιομηχανικής κατάρτισης

Περίγραμμα Βιομηχανικής Κατάρτισης

1.ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

·   Oι φοιτητές να εμπεδώσουν τις θεωρητικές και εργαστηριακές τους γνώσεις με την εφαρμογή τους στην πράξη μέσω της Βιομηχανικής Κατάρτισης.

·   Nα εξοικειωθούν με τη βιομηχανική και γενικότερα με την επιχειρηματική πραγματικότητα στο εργασιακό περιβάλλον.

·   Να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες.

·   Να μάθουν να συνεργάζονται με τους συναδέλφους του σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 1. Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων.
 2. Πειθαρχεία σε εργασιακό περιβάλλον.
 3. Εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στο εργασιακό περιβάλλον

3. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1 ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΩΝ

3.1.1. Υπευθυνότητες φοιτητή

·  Θα πρέπει να τηρεί το ωράριο που του καθορίζει ο εργοδότης του.

·  Να ακολουθεί και να εφαρμόζει το πρόγραμμα Βιομηχανικής Κατάρτισης που ετοιμάζεται από τον εργοδότη του.

·  Να ακολουθεί και να εφαρμόζει πιστά τους κανόνες ασφαλείας στον χώρο εργασίας.

·  Να συμπεριφέρεται υπεύθυνα τόσο προς τους εργοδότες του όσο και προς του συναδέλφους του.

3.1.2 Υπευθυνότητες του Επιβλέπων της Βιομηχανικής Κατάρτισης

· Να ενημερώνει τους φοιτητές για τη Βιομηχανική κατάρτιση  (Έντυπο 1).

·  Να ενημερώνει τους φοιτητές για τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώσουν κατά τη διάρκεια και στο τέλος της Βιομηχανικής Κατάρτισης (Έντυπο 2Έντυπο 3 και Έντυπο 4).

· Να ελέγχει και να εγκρίνει ή να απορρίπτει πιθανούς εργοδότες. (Έντυπο 5)

· Να φροντίζει για την επιλογή κατάλληλου εργοδότη για τους φοιτητές που θέλουν να συμμετέχουν στη Βιομηχανική Κατάρτιση .

·  Να ενημερώνει τους φοιτητές σχετικά με το είδος της εργασίας που θα κληθεί να εκτελεί στο συγκεκριμένο εργοδότη.

· Να διατηρεί αρχείο στο οποίο να καταγράφονται οι εργοδότες  και οι φοιτητές που συμμετέχουν στην Βιομηχανική κατάρτιση  κάθε ακαδημαϊκού έτους. (Έντυπο 6)

·  Να επισκέπτεται τουλάχιστο μια φορά τον φοιτητή στο χώρο εργασίας του και να συμπληρώνει το αντίστοιχο έντυπο (Έντυπο 7).

·  Να ανταποκρίνεται και να επιλαμβάνεται την επίλυση πιθανών προβλημάτων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν κατά τη διεξαγωγή της Βιομηχανικής Κατάρτισης. 

3.1.3 Υπευθυνότητες του Καθηγητή της Βιομηχανικής Κατάρτισης

· Να συνεργάζεται και να συντονίζει.

·  Να τηρεί και να ενημερώνει αρχείο με πιθανούς εργοδότες.

·  Να ελέγχει και να αξιολογεί το Βιβλίο Βιομηχανικής Κατάρτισης του φοιτητή μετά το πέρας της Βιομηχανικής Κατάρτισης.

·  Να ελέγχει και να αξιολογεί την έκθεση Βιομηχανικής Κατάρτισης του φοιτητή μετά το πέρας της Βιομηχανικής Κατάρτισης. (Έντυπο 8)

·  Να αξιολογεί το εμπιστευτικό έντυπο αξιολόγησης από τον εργοδότη.

·  Να ετοιμάζει κατάλογο με τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την Βιομηχανική κατάρτιση .

·  Να ενημερώνει το συμβούλιο του Τμήματος για την Βιομηχανική κατάρτιση .

·  Να φροντίζει να πιστωθεί το μάθημα της Βιομηχανική κατάρτιση ς στους φοιτητές που την ολοκλήρωσαν επιτυχώς.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

4.1 Επικοινωνία με τον υπεύθυνο Καθηγητή για να:

 • Ενημερώνει του φοιτητές με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου σχετικά με τη Πρακτική Άσκηση. (Έντυπο 1)
 • Ενημερώνει του φοιτητές σχετικά με τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν (Έντυπο 2, Έντυπο 3 και Έντυπο 4)
 • Να παραλαμβάνει, να ελέγχει, αξιολογεί και να αποφασίζει σχετικά με τα αιτήματα των φοιτητών. 

4.2. Επίσκεψη υπεύθυνου Καθηγητή

 • Επίσκεψη τουλάχιστο μία φορά κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης και συμπλήρωση του Εντύπου 7.

4.3 Καθοδήγηση σχετικά με το Δοκίμιο Πρακτικής Άσκησης

 • Σε συνεργασία με τον εργοδότη καταρτίζεται Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.
 • Οδηγίες σύνταξη Τελικής Εκθέσεως για την Πρακτική Άσκηση, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, δίδονται μέσω του Εντύπου 3.

4.4 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

 • Ενημερώνεται ο επόπτης της Πρακτικής Άσκησης και σε συνεργασία με υπεύθυνο καθηγητή δίνουν τη κατάλληλη λύση αναλόγως του προβλήματος.

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

5.1 ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

5.1.1. Περιεχόμενο Δοκιμίου Έκθεσή Πρακτικής Άσκησης.

5.1.2. Προθεσμίες

 • Τέλος Σεπτεμβρίου, του έτους που έλαβε χωράν η Πρακτική Άσκηση.

5.1.3. Παρουσίαση Δοκιμίου

 • Η έκθεσή (Εντύπου 3), το ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης (Έντυπο 4), η αξιολόγηση του επόπτη εκπαιδευτικού (Έντυπο 7) και η αξιολόγηση του εργοδότη (Έντυπο 9), συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο καθηγητή.

5.1.4. Επίτευξη Υψηλής Βαθμολογίας

5.2. Κατευθυντήριες γραμμές βαθμολόγησης εργασιών

 • Αξιολόγηση εργοδότη (Έντυπο 9) 30%
 • Ημερολόγιο και Έκθεσης Πρακτικής Έκθεσης 30%
 • Αξιολόγηση από τον επόπτη και τον καθηγητή Πρακτικής Άσκησης 40%

5.3. Συμβολή Βαθμολογίας στην Απόκτηση Πτυχίου

 • Απαλλαγή από ένα μάθημα επιλογής πέντε (5) πιστωτικές μονάδες.

 

6. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

6.1 Ημερολόγιο – Εβδομαδιαία Έκθεση Μάθησης (Έντυπο 4)

6.2 Πλαίσιο Ημερολογίου

6.3 Σύνδεση Ημερολογίου και Έκθεσης Πρακτικής Έκθεσης (Εντύπου 3)

6.4 Προθεσμία

 • Τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους