Σύστημα βαθμολογίας

Η απονομή βαθμολογίας είναι αποκλειστικό δικαίωμα του διδάσκοντος. Αλλαγή βαθμού από το διδάσκοντα είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου έγινε κάποιο λάθος και μόνο με γραπτή έγκριση του Προέδρου του Τμήματος και του Κοσμήτορα της Σχολής, το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευση των βαθμολογιών. Η αλλαγή που προτείνει ο Διδάσκων, σε περίπτωση πέραν των 15 ημερών, μπορεί να γίνει με την έγκριση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό. Η βαθμολογία κυμαίνεται από  0 μέχρι 10 και μπορεί να διατυπώνεται σε ακέραιους και κλάσματα της μισής μονάδας μόνο. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.

Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αριθμός μαθημάτων  μπορούν να βαθμολογούνται με την ένδειξη Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δεν προσμετρούνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή. Τα μαθήματα αυτά  δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος, εξαιρουμένων των μονάδων της διατριβής.

Για τον υπολογισμό του τελικού σταθμικού μέσου όρου, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα που βαθμολογήθηκαν με βαθμό 5 και άνω (διότι μόνο σε αυτά μπορούν να απονεμηθούν οι σχετικές πιστώσεις). Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη όλα τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει, έστω και αν έχει επιτύχει σε περισσότερα μαθήματα από ότι απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών του.

Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό τουλάχιστον 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του Διδάσκοντος. Η επανάληψη επιτρέπεται μόνο μία φορά. Στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας αναγράφονται και οι δύο βαθμοί, αλλά για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού μετρά ο πιο πρόσφατος βαθμός. Σε περίπτωση αποτυχίας μπαίνει βαθμός 5 και αυτός μετρά στον τελικό βαθμό.

Όταν για κάποιο μάθημα που επαναλαμβάνεται (αναγκαστικά, ή για βελτίωση του βαθμού) ο αριθμός πιστωτικών μονάδων που έχουν κατανεμηθεί στο μάθημα έχει αλλάξει, ο αριθμός πιστωτικών μονάδων που θα χρησιμοποιηθεί είναι του μαθήματος με τις περισσότερες πιστωτικές μονάδες.

Ανολοκλήρωτος βαθμός είναι η ένδειξη ότι συγκεκριμένος φοιτητής δεν ήταν σε θέση να λάβει τελική βαθμολογία και ως εκ τούτου να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Ανολοκλήρωτος βαθμός δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,  μετά από αίτημα του φοιτητή, και πάντοτε με έγκριση του διδάσκοντα.  Νοείται ότι το αίτημα του φοιτητή πρέπει να είναι επαρκώς δικαιολογημένο.

Η διαδικασία βαθμολόγησης ανολοκλήρωτου μαθήματος είναι η εξής:

 • Ο διδάσκων, με έγκριση του Προέδρου του Τμήματος, ενημερώνει γραπτώς την  Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας .
 • Προβλέπεται ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του μαθήματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά το τέλος του επόμενου εξαμήνου.
 • Αν ο φοιτητής δεν εκπληρώσει τις απαιτήσεις του μαθήματος μέχρι το τέλος του επόμενου εξαμήνου, τότε ο βαθμός μετατρέπεται αυτόματα σε μηδέν.
 • Δεν μπορεί να δοθεί Ανολοκλήρωτος βαθμός για φοιτητή που βρίσκεται στο τελευταίο ακαδημαϊκό εξάμηνο του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου φοίτησης

Η βαθμολόγηση διπλωματικής εργασίας ή διατριβής της οποίας η εκπόνηση διαρκεί δύο ή και περισσότερο εξάμηνα, γίνεται ως ακολούθως:

 • Στο τέλος του κάθε εξαμήνου και εντός της προθεσμίας που καθορίζει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ο επιβλέπων καθηγητής καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα τη βαθμολογία στο φοιτητή (Επιτυχία ή Αποτυχία ή Σε εξέλιξη).
 • Η εκπόνηση και αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας ή διατριβής γίνεται σύμφωνα με κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο του Τμήματος.  Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής παραδίδεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για όλα τα μαθήματα και καταχωρείται στο τελευταίο ακαδημαϊκό εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ και η διδακτορική διατριβή αξιολογούνται ποσοτικά (με βαθμό).

Η αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, καθώς και οι ενδεχόμενες αποτυχίες, αποχωρήσεις ή απαλλαγές από μαθήματα, καταγράφονται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας. Η στάθμιση του βαθμού κάθε μαθήματος σε αριθμό π.μ. αναγράφεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος και στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας. Επιπρόσθετα σε κάθε απόφοιτο χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος στην Αγγλική Γλώσσα (Diploma Supplement).

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, ο φοιτητής δικαιούται να επαναλάβει το ίδιο μάθημα ή να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο επιλεγόμενο.  Η αποτυχία σε οποιοδήποτε μάθημα καταγράφεται στα εξαμηνιαία και τα τελικά δελτία αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή, όχι όμως στο Παράρτημα Διπλώματος.  Μετά από γραπτό αιτιολογημένο αίτημα φοιτητή και απόφαση του Συμβουλίου  Τμήματος, ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μάθημα για το οποίο το μάθημα στο οποίο απέτυχε είναι προαπαιτούμενο.

Οι φοιτητές δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από το διδάσκοντα σε θέματα τελικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που ο διδάσκων δεν αποδεχτεί να συζητήσει με το φοιτητή, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μεσολάβηση του Προέδρου για να του δοθούν οι σχετικές διευκρινίσεις.

Η τελική βαθμολογία καταχωρείται από τους διδάσκοντες στο ηλεκτρονικό σύστημα μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει η  Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Η Σύγκλητος επικυρώνει τους βαθμούς των αποφοίτων και την απονομή των τίτλων σπουδών.  Η ανακήρυξη αποφοίτων γίνεται τρεις φορές το χρόνο: Στη συνεδρία της Συγκλήτου που πραγματοποιείται μετά το πέρας του κάθε εξαμήνου, καθώς και στη συνεδρία Σεπτεμβρίου για φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

Σύστημα βαθμολογίας

Η απονομή βαθμολογίας είναι αποκλειστικό δικαίωμα του διδάσκοντος. Αλλαγή βαθμού από το διδάσκοντα είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου έγινε κάποιο λάθος και μόνο με γραπτή έγκριση του Προέδρου του Τμήματος και του Κοσμήτορα της Σχολής, το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευση των βαθμολογιών. Η αλλαγή που προτείνει ο Διδάσκων, σε περίπτωση πέραν των 15 ημερών, μπορεί να γίνει με την έγκριση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό. Η βαθμολογία κυμαίνεται από  0 μέχρι 10 και μπορεί να διατυπώνεται σε ακέραιους και κλάσματα της μισής μονάδας μόνο. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.

Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αριθμός μαθημάτων  μπορούν να βαθμολογούνται με την ένδειξη Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δεν προσμετρούνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή. Τα μαθήματα αυτά  δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος, εξαιρουμένων των μονάδων της διατριβής.

Για τον υπολογισμό του τελικού σταθμικού μέσου όρου, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα που βαθμολογήθηκαν με βαθμό 5 και άνω (διότι μόνο σε αυτά μπορούν να απονεμηθούν οι σχετικές πιστώσεις). Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη όλα τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει, έστω και αν έχει επιτύχει σε περισσότερα μαθήματα από ότι απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών του.

Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό τουλάχιστον 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του Διδάσκοντος. Η επανάληψη επιτρέπεται μόνο μία φορά. Στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας αναγράφονται και οι δύο βαθμοί, αλλά για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού μετρά ο πιο πρόσφατος βαθμός. Σε περίπτωση αποτυχίας μπαίνει βαθμός 5 και αυτός μετρά στον τελικό βαθμό.

Όταν για κάποιο μάθημα που επαναλαμβάνεται (αναγκαστικά, ή για βελτίωση του βαθμού) ο αριθμός πιστωτικών μονάδων που έχουν κατανεμηθεί στο μάθημα έχει αλλάξει, ο αριθμός πιστωτικών μονάδων που θα χρησιμοποιηθεί είναι του μαθήματος με τις περισσότερες πιστωτικές μονάδες.

Ανολοκλήρωτος βαθμός είναι η ένδειξη ότι συγκεκριμένος φοιτητής δεν ήταν σε θέση να λάβει τελική βαθμολογία και ως εκ τούτου να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Ανολοκλήρωτος βαθμός δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,  μετά από αίτημα του φοιτητή, και πάντοτε με έγκριση του διδάσκοντα.  Νοείται ότι το αίτημα του φοιτητή πρέπει να είναι επαρκώς δικαιολογημένο.

Η διαδικασία βαθμολόγησης ανολοκλήρωτου μαθήματος είναι η εξής:

 • Ο διδάσκων, με έγκριση του Προέδρου του Τμήματος, ενημερώνει γραπτώς την  Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας .
 • Προβλέπεται ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του μαθήματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά το τέλος του επόμενου εξαμήνου.
 • Αν ο φοιτητής δεν εκπληρώσει τις απαιτήσεις του μαθήματος μέχρι το τέλος του επόμενου εξαμήνου, τότε ο βαθμός μετατρέπεται αυτόματα σε μηδέν.
 • Δεν μπορεί να δοθεί Ανολοκλήρωτος βαθμός για φοιτητή που βρίσκεται στο τελευταίο ακαδημαϊκό εξάμηνο του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου φοίτησης

Η βαθμολόγηση διπλωματικής εργασίας ή διατριβής της οποίας η εκπόνηση διαρκεί δύο ή και περισσότερο εξάμηνα, γίνεται ως ακολούθως:

 • Στο τέλος του κάθε εξαμήνου και εντός της προθεσμίας που καθορίζει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ο επιβλέπων καθηγητής καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα τη βαθμολογία στο φοιτητή (Επιτυχία ή Αποτυχία ή Σε εξέλιξη).
 • Η εκπόνηση και αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας ή διατριβής γίνεται σύμφωνα με κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο του Τμήματος.  Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής παραδίδεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για όλα τα μαθήματα και καταχωρείται στο τελευταίο ακαδημαϊκό εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ και η διδακτορική διατριβή αξιολογούνται ποσοτικά (με βαθμό).

Η αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, καθώς και οι ενδεχόμενες αποτυχίες, αποχωρήσεις ή απαλλαγές από μαθήματα, καταγράφονται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας. Η στάθμιση του βαθμού κάθε μαθήματος σε αριθμό π.μ. αναγράφεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος και στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας. Επιπρόσθετα σε κάθε απόφοιτο χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος στην Αγγλική Γλώσσα (Diploma Supplement).

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, ο φοιτητής δικαιούται να επαναλάβει το ίδιο μάθημα ή να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο επιλεγόμενο.  Η αποτυχία σε οποιοδήποτε μάθημα καταγράφεται στα εξαμηνιαία και τα τελικά δελτία αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή, όχι όμως στο Παράρτημα Διπλώματος.  Μετά από γραπτό αιτιολογημένο αίτημα φοιτητή και απόφαση του Συμβουλίου  Τμήματος, ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μάθημα για το οποίο το μάθημα στο οποίο απέτυχε είναι προαπαιτούμενο.

Οι φοιτητές δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από το διδάσκοντα σε θέματα τελικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που ο διδάσκων δεν αποδεχτεί να συζητήσει με το φοιτητή, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μεσολάβηση του Προέδρου για να του δοθούν οι σχετικές διευκρινίσεις.

Η τελική βαθμολογία καταχωρείται από τους διδάσκοντες στο ηλεκτρονικό σύστημα μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει η  Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Η Σύγκλητος επικυρώνει τους βαθμούς των αποφοίτων και την απονομή των τίτλων σπουδών.  Η ανακήρυξη αποφοίτων γίνεται τρεις φορές το χρόνο: Στη συνεδρία της Συγκλήτου που πραγματοποιείται μετά το πέρας του κάθε εξαμήνου, καθώς και στη συνεδρία Σεπτεμβρίου για φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού