Αριθμός εισακτέων φοιτητών πτυχίου

*Ο αριθμός θέσεων καθορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Πανεπιστημίου 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   150 180 180 150 150 90 90 90 90 90 63 63 63
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - - - - -   30 30 30 30 33 33 33
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ   30 35 35 40 40 35 35 40 36 36 39 39 40
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30 35 35 25 25 25 25 25 25 25 28 28 28
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 15 15 15 15 15 20 20 23 23 25
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  30 35 35 40 40 35 35 40 40 40 23 43 45
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

30

35 35 40 40 20 20 20 20 20 23 23 25
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛ. ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 20 20 20 20 43 23 25
ΓΕΒΕΤ (ΦΥΤΙΚΗ) 30 35 35 40 40 35 35 40 36 36 20 15 15
ΓΕΒΕΤ (ΖΩΟ&ΓΑΛ) 10 10 20
ΓΕΒΕΤ (ΤΡΟΦΙΜΑ) 15 20 10
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ   - 35 35 40 40 35 35 40 35 35 38 38 40
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   30 35 35 40 40 35 35 40 35 35 38 38 40
ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)  - - - - - - - - 35 35 38 38 25
ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - - - - - - - - - - 25 25 25
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   - 35 35 40 40 35 35 40 40 40 - - -
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 30 35 35 40 40 20 20 17 17 17 20 20 20
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 20 20 17 17 17 20 20 20
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - - - - - - - - - - - 15 15
ΣΥΝΟΛΟ 360 495 495 510 510 420 450 474 496 496 499 514 514

Αριθμός εισακτέων φοιτητών πτυχίου

*Ο αριθμός θέσεων καθορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Πανεπιστημίου 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   150 180 180 150 150 90 90 90 90 90 63 63 63
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - - - - -   30 30 30 30 33 33 33
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ   30 35 35 40 40 35 35 40 36 36 39 39 40
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30 35 35 25 25 25 25 25 25 25 28 28 28
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 15 15 15 15 15 20 20 23 23 25
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  30 35 35 40 40 35 35 40 40 40 23 43 45
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

30

35 35 40 40 20 20 20 20 20 23 23 25
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛ. ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 20 20 20 20 43 23 25
ΓΕΒΕΤ (ΦΥΤΙΚΗ) 30 35 35 40 40 35 35 40 36 36 20 15 15
ΓΕΒΕΤ (ΖΩΟ&ΓΑΛ) 10 10 20
ΓΕΒΕΤ (ΤΡΟΦΙΜΑ) 15 20 10
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ   - 35 35 40 40 35 35 40 35 35 38 38 40
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   30 35 35 40 40 35 35 40 35 35 38 38 40
ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)  - - - - - - - - 35 35 38 38 25
ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - - - - - - - - - - 25 25 25
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   - 35 35 40 40 35 35 40 40 40 - - -
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 30 35 35 40 40 20 20 17 17 17 20 20 20
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 20 20 17 17 17 20 20 20
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - - - - - - - - - - - 15 15
ΣΥΝΟΛΟ 360 495 495 510 510 420 450 474 496 496 499 514 514