Προσόντα Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Λέκτορες

Για τη θέση Λέκτορα, απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και η παροχή ενδείξεως για ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας: Νοείται ότι αναφορικά με το προσωπικό, το οποίο υπηρετεί στις δημόσιες σχολές των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα θα ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο και το οποίο κατέχει διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή το οποίο θα αποκτήσει τέτοιο δίπλωμα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι η, μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υπηρεσία στα υπό ένταξη ιδρύματα συνιστά διδακτική-ερευνητική πανεπιστημιακή εμπειρία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

Επίκουροι Καθηγητές

Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, απαιτούνται:

 • τα προσόντα για τη θέση του Λέκτορα και τρία τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο και
 • (πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, που προοιωνίζουν σημαντική συμβολή στην επιστήμη.

Αναπληρωτές Καθηγητές

Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή και επιπλέον:

 • Επτά τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • δημοσίευση εργασιών, όπως άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους, ή μονογραφίες ή βιβλία αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, που τεκμηριώνουν αξιόλογο αυτοδύναμο ερευνητικό έργο
 • ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης της συμβολής του υποψηφίου σε συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, όπως ερευνητικές αναφορές, προσκλήσεις για επιστημονικές ομιλίες, ανάθεση αξιολόγησης άρθρων, ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών διατριβών, συμμετοχή σε επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ή συμμετοχή σε οργάνωση συνεδρίων και
 • συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου

Καθηγητές

Για τη θέση του Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και, επιπλέον:

 • Ένδεκα τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου του
 • σημαντική συμβολή στο διδακτικό και διοικητικό έργο του Πανεπιστημίου και
 • επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών διατριβών

Προσόντα Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Λέκτορες

Για τη θέση Λέκτορα, απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και η παροχή ενδείξεως για ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας: Νοείται ότι αναφορικά με το προσωπικό, το οποίο υπηρετεί στις δημόσιες σχολές των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα θα ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο και το οποίο κατέχει διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή το οποίο θα αποκτήσει τέτοιο δίπλωμα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι η, μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υπηρεσία στα υπό ένταξη ιδρύματα συνιστά διδακτική-ερευνητική πανεπιστημιακή εμπειρία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

Επίκουροι Καθηγητές

Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, απαιτούνται:

 • τα προσόντα για τη θέση του Λέκτορα και τρία τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο και
 • (πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, που προοιωνίζουν σημαντική συμβολή στην επιστήμη.

Αναπληρωτές Καθηγητές

Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή και επιπλέον:

 • Επτά τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • δημοσίευση εργασιών, όπως άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους, ή μονογραφίες ή βιβλία αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, που τεκμηριώνουν αξιόλογο αυτοδύναμο ερευνητικό έργο
 • ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης της συμβολής του υποψηφίου σε συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, όπως ερευνητικές αναφορές, προσκλήσεις για επιστημονικές ομιλίες, ανάθεση αξιολόγησης άρθρων, ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών διατριβών, συμμετοχή σε επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ή συμμετοχή σε οργάνωση συνεδρίων και
 • συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου

Καθηγητές

Για τη θέση του Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και, επιπλέον:

 • Ένδεκα τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου του
 • σημαντική συμβολή στο διδακτικό και διοικητικό έργο του Πανεπιστημίου και
 • επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών διατριβών