Εξαίρεση για το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Για προκηρύξεις Ακαδημαϊκών Θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στις οποίες ως απαιτούμενο προσόν αναφέρεται η κατοχή Διδακτορικού Τίτλου ισχύει ο Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμος του 2003 που αφορά τα προσόντα ακαδημαϊκού προσωπικού ως εξής:

Λέκτορες

Για τη θέση Λέκτορα, απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και η παροχή ενδείξεως για ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας: Νοείται ότι αναφορικά με το προσωπικό, το οποίο υπηρετεί στις δημόσιες σχολές των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα θα ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο και το οποίο κατέχει διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή το οποίο θα αποκτήσει τέτοιο δίπλωμα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι η, μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υπηρεσία στα υπό ένταξη ιδρύματα συνιστά διδακτική-ερευνητική πανεπιστημιακή εμπειρία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

Επίκουροι Καθηγητές

Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, απαιτούνται:

 • Τα προσόντα για τη θέση του Λέκτορα και τρία τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο και
 • πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, που προοιωνίζουν σημαντική συμβολή στην επιστήμη.


Αναπληρωτές Καθηγητές

Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή και επιπλέον:

 • Επτά τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • δημοσίευση εργασιών, όπως άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους, ή μονογραφίες ή βιβλία αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, που τεκμηριώνουν αξιόλογο αυτοδύναμο ερευνητικό έργο
 • ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης της συμβολής του υποψηφίου σε συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, όπως ερευνητικές αναφορές, προσκλήσεις για επιστημονικές ομιλίες, ανάθεση αξιολόγησης άρθρων, ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών διατριβών, συμμετοχή σε επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ή συμμετοχή σε οργάνωση συνεδρίων και
 • συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου


Καθηγητές

Για τη θέση του Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και, επιπλέον:

 • Ένδεκα τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου του
 • σημαντική συμβολή στο διδακτικό και διοικητικό έργο του Πανεπιστημίου και
 • επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών διατριβών

Για προκηρύξεις Ακαδημαϊκών Θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στις οποίες ως απαιτούμενο προσόν αναφέρεται η κατοχή Διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (σύμφωνα με τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Τροποποιητικό Νόμο του 2008 (105(Ι)2008) ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 5 Δεκεμβρίου 2008 – Αρ. Τεύχους 4184 για το Τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ για εξαίρεση στα προσόντα ακαδημαϊκού προσωπικού για γνωστικά αντικείμενα εξαίρετης και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας που μπορούν να θεωρηθούν οι τέχνες, καλές, εικαστικές και εφαρμοσμένες) για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (Master) ισχύει το εξής:

Για τη θέση του Λέκτορα

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευση και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση.
 • πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα, τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • πέντε (5) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο
 • ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα


Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση
 • πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα, που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επτά (7) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα


Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση
 • Πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα, τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • ένδεκα (11) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα, όπως πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας
 • ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου
 • διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού/ επαγγελματικού έργου του


Για την θέση του Καθηγητή

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master , ανάλογα με την περίπτωση
 • πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα, που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/ και διακρίσεων
 • δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας, όπως πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας
 • ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου
 • διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού/ επαγγελματικού έργου του

Εξαίρεση για το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Για προκηρύξεις Ακαδημαϊκών Θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στις οποίες ως απαιτούμενο προσόν αναφέρεται η κατοχή Διδακτορικού Τίτλου ισχύει ο Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμος του 2003 που αφορά τα προσόντα ακαδημαϊκού προσωπικού ως εξής:

Λέκτορες

Για τη θέση Λέκτορα, απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και η παροχή ενδείξεως για ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας: Νοείται ότι αναφορικά με το προσωπικό, το οποίο υπηρετεί στις δημόσιες σχολές των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα θα ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο και το οποίο κατέχει διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή το οποίο θα αποκτήσει τέτοιο δίπλωμα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι η, μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υπηρεσία στα υπό ένταξη ιδρύματα συνιστά διδακτική-ερευνητική πανεπιστημιακή εμπειρία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

Επίκουροι Καθηγητές

Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, απαιτούνται:

 • Τα προσόντα για τη θέση του Λέκτορα και τρία τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο και
 • πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, που προοιωνίζουν σημαντική συμβολή στην επιστήμη.


Αναπληρωτές Καθηγητές

Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή και επιπλέον:

 • Επτά τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • δημοσίευση εργασιών, όπως άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους, ή μονογραφίες ή βιβλία αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, που τεκμηριώνουν αξιόλογο αυτοδύναμο ερευνητικό έργο
 • ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης της συμβολής του υποψηφίου σε συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, όπως ερευνητικές αναφορές, προσκλήσεις για επιστημονικές ομιλίες, ανάθεση αξιολόγησης άρθρων, ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών διατριβών, συμμετοχή σε επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ή συμμετοχή σε οργάνωση συνεδρίων και
 • συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου


Καθηγητές

Για τη θέση του Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και, επιπλέον:

 • Ένδεκα τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου του
 • σημαντική συμβολή στο διδακτικό και διοικητικό έργο του Πανεπιστημίου και
 • επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών διατριβών

Για προκηρύξεις Ακαδημαϊκών Θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στις οποίες ως απαιτούμενο προσόν αναφέρεται η κατοχή Διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (σύμφωνα με τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Τροποποιητικό Νόμο του 2008 (105(Ι)2008) ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 5 Δεκεμβρίου 2008 – Αρ. Τεύχους 4184 για το Τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ για εξαίρεση στα προσόντα ακαδημαϊκού προσωπικού για γνωστικά αντικείμενα εξαίρετης και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας που μπορούν να θεωρηθούν οι τέχνες, καλές, εικαστικές και εφαρμοσμένες) για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (Master) ισχύει το εξής:

Για τη θέση του Λέκτορα

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευση και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση.
 • πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα, τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • πέντε (5) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο
 • ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα


Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση
 • πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα, που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επτά (7) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα


Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση
 • Πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα, τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • ένδεκα (11) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα, όπως πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας
 • ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου
 • διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού/ επαγγελματικού έργου του


Για την θέση του Καθηγητή

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master , ανάλογα με την περίπτωση
 • πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα, που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/ και διακρίσεων
 • δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας, όπως πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας
 • ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου
 • διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού/ επαγγελματικού έργου του