Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Οιοδήποτε άτομο (εντός ή και εκτός ΤΕΠΑΚ) επιθυμεί την κοινοποίηση διαδικτυακών ερευνών στα μέλη/φοιτητές του ΤΕΠΑΚ θα πρέπει να συμπληρώνει το πιο κάτω ηλεκτρονικό αίτημα:

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Οιοδήποτε άτομο (εντός ή και εκτός ΤΕΠΑΚ) επιθυμεί την κοινοποίηση διαδικτυακών ερευνών στα μέλη/φοιτητές του ΤΕΠΑΚ θα πρέπει να συμπληρώνει το πιο κάτω ηλεκτρονικό αίτημα:

Αίτημα Κοινοποίησης Διαδικτυακής Έρευνας*Για έρευνες οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου σύμφωνα με το εδάφιο α), παράγραφο 15, μέρος ΙΙΙ του περί βιοηθικής Νόμου 150(Ι) του 2001, ο υπεύθυνος ερευνητής συμπληρώνει και υποβάλλει τα ανάλογα έντυπα της ΕΕΒΚ από την ακόλουθη διεύθυνση: http://www.bioethics.gov.cy/.

*Για έρευνες οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου σύμφωνα με το εδάφιο α), παράγραφο 15, μέρος ΙΙΙ του περί βιοηθικής Νόμου 150(Ι) του 2001, ο υπεύθυνος ερευνητής συμπληρώνει και υποβάλλει τα ανάλογα έντυπα της ΕΕΒΚ από την ακόλουθη διεύθυνση: http://www.bioethics.gov.cy/.