3. Ενίσχυση ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής εμπειρίας φοιτητών/φοιτητριών

Στρατηγικοί Στόχοι

Έχοντας πάντοτε τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας, αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα της πανεπιστημιακής ζωής και τις πολιτικές φοιτητικής ευημερίας, αναβαθμίζουμε το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σε Κέντρο, δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς με την κοινότητα των αποφοίτων μας, ενισχύουμε τις υποδομές μάθησης, εμπλουτίζουμε τη μαθησιακή εμπειρία και εισάγουμε νέες πολιτικές για προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία.

3.1 Ενίσχυση υποδομών μάθησης

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

3.1.1 Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης για εύκολη και απομακρυσμένη πρόσβαση σε βιβλία και ηλεκτρονικές πηγές.

3.1.2 Σχεδιασμός νέων σύγχρονων και διαθεματικών χώρων μάθησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, μεθόδους και τεχνολογίες μάθησης.

3.1.3 Διαμόρφωση νέων κατάλληλων χώρων ατομικής ή/και ομαδικής μελέτης, πολυμορφικών χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκθεσιακών χώρων για ανάδειξη του έργου των φοιτητών/τριών.

3.1.4 Διαμόρφωση σαφούς πλαισίου Ασφάλειας και Υγείας των υποδομών του Πανεπιστημίου και αναβάθμιση του ρόλου του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας για την εφαρμογή του, με την απεμπλοκή της ακαδημαϊκής κοινότητας από την αποκλειστική επίβλεψη αυτού του πλαισίου.

3.1.5 Αναβάθμιση του εξοπλισμού αιθουσών, αμφιθεάτρων και εργαστηρίων με σύγχρονα μέσα.

3.1.6 Αξιοποίηση μεθόδων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για μηχανογραφικό εξοπλισμό.

3.1.7 Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων διδακτικών εργαστηριακών και καλλιτεχνικών υποδομών που να επιτρέπουν την αναβάθμιση της διδασκαλίας.

3.1.8 Αναβάθμιση χώρων ώστε να διασφαλίζουν τη φυσική προσβασιμότητα, διακίνηση στο εσωτερικό των κτηρίων και η χρήση τους, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες μάθησης και έρευνας.

3.1.9 Συνεργασία με κατάλληλες αρχές για αναβάθμιση περιβάλ- λοντα αστικού χώρου ώστε να ενισχυθεί η ασφαλής διακίνηση όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας στο κέντρο της πόλης.

 

3.2  Δημιουργία κοινότητας αποφοίτων

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

3.2.1 Ενίσχυση της διαδικασίας για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και διαχρονική παρακολούθηση της επαγγελματικής τους πορείας.

3.2.2 Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων.

3.2.3 Ενεργοποίηση του Συνδέσμου Αποφοίτων και ανάπτυξη κοινών δράσεων και εκδηλώσεων με το Πανεπιστήμιο.

3.2.4 Δημιουργία ενός σύγχρονα δομημένου δικτύου αποφοίτων με πλήρη στοιχεία για άμεση επικοινωνία με όλους και όλες τις αποφοίτους ανά Σχολή, ώστε οι Σχολές να καταστούν δίαυλος επικοινωνίας με την αγορά εργασίας στηρίζοντας τους/τις αποφοίτους/ες στην εξεύρεση εργασίας.

 

3.3 Ενίσχυση ποιότητας Φοιτητικής Ζωής

Στρατηγικές Προτεραιότητες:3.3.1 Εφαρμογή της μεθόδου Bring Your Own Device που θα επιτρέπει στα μέλη της φοιτητικής κοινότητας να χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους συσκευές tablet ή laptop για δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία και παροχή εξοπλισμού σε όσους/όσες δεν κατέχουν δικό τους εξοπλισμό.

3,3,2 Αξιοποίηση Μέσων Μαζικής Συγκοινωνίας για σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις υπόλοιπες επαρχίες καθώς και με άλλα κεντρικά σημεία της Πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητικές εστίες, ερευνητικά κέντρα, αμφιθέατρα κτλ).

3.3.3 Παροχή οικολογικών μέσων για τις μετακινήσεις των φοιτητών/τριών όπως ποδήλατα ή ηλεκτρικά πατίνια.

3.3.4 Συνεργασία με σχετικές αρχές για διασφάλιση διακίνησης φοιτητών και προσωπικού - ειδικά Ατόμων με Αναπηρία - με δημόσια μέσα συγκοινωνίας.

3.3.5 Παροχή ποιοτικών επιλογών στέγασης σε επιδοτημένες τιμές, με τη θεσμοθέτηση του επιδόματος ενοικίου, μέχρι τη δημιουργία των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών.

3.3.6 Δημιουργία θεσμού όπου φοιτητές/τριες από μεγαλύτερα έτη να βοηθούν στην ομαλή ένταξη, κοινοποίηση και μαθησιακή στήριξη φοιτητών/τριών από μικρότερα έτη.

3.3.7 Ενίσχυση δράσεων για την παροχή στήριξης σε φοιτητές/τριες με μαθησιακές, ψυχολογικές, κοινωνικές και άλλες ανάγκες.

3.3.8 Αναθεώρηση τρόπου ασφάλισης και στήριξης φοιτητών/τριών λόγω ατυχημάτων, τραυματισμών, χρόνιων παθήσεων και σοβαρών ασθενειών μέσω της δημιουργίας Ταμείου Στήριξης.

3.3.9  Ανάπτυξη περισσότερων δράσεων που να δίνουν την ευκαιρία σε όλα τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας να περάσουν μικρό ή μεγάλο μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό

 

3.4  Ενδυνάμωση του Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

3.4.1 Νομική θεσμοθέτηση του Δικτύου σε Κέντρο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης.

3.4.2 Ενθάρρυνση για την ανάπτυξη διατμηματικών μαθημάτων στο πλαίσιο ενίσχυσης της διεπιστημονικής μάθησης και διεπαγγελματικής συνεργασίας.

3.4.3 Ενθάρρυνση εφαρμογής καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων π.χ. προβληματοκεντρική μάθηση σε συνεργασία με τη βιομηχανία και μάθηση εκτός τάξης.

3.4.4 Παροχή εκπαίδευσης σε διδάσκοντες/ουσες σε θέματα παιδαγωγικής θεωρίας και πρακτικής.

3.4.5 Εμπλουτισμός της μαθησιακής εμπειρίας με μαθησιακές δραστηριότητες π.χ. επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομικής παιδείας, πληροφοριακής παιδείας, επικοινωνίας, εφαρμοσμένης ηθικής, σχεδιαστικής σκέψης, επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

3.4.6 Παροχή εκπαίδευσης σε διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες για θέματα συγγραφής και προβολής διδακτορικής διατριβής και ερευνητικών προτάσεων.

3.4.7 Εισαγωγή νέων πολιτικών για προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία.

3.4.8 Ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και καλλιέργειας ερευνητικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού.

3.4.9 Συνεχής και στοχευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν σε θέσεις διοίκησης

3. Ενίσχυση ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής εμπειρίας φοιτητών/φοιτητριών

Στρατηγικοί Στόχοι

Έχοντας πάντοτε τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας, αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα της πανεπιστημιακής ζωής και τις πολιτικές φοιτητικής ευημερίας, αναβαθμίζουμε το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σε Κέντρο, δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς με την κοινότητα των αποφοίτων μας, ενισχύουμε τις υποδομές μάθησης, εμπλουτίζουμε τη μαθησιακή εμπειρία και εισάγουμε νέες πολιτικές για προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία.

3.1 Ενίσχυση υποδομών μάθησης

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

3.1.1 Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης για εύκολη και απομακρυσμένη πρόσβαση σε βιβλία και ηλεκτρονικές πηγές.

3.1.2 Σχεδιασμός νέων σύγχρονων και διαθεματικών χώρων μάθησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, μεθόδους και τεχνολογίες μάθησης.

3.1.3 Διαμόρφωση νέων κατάλληλων χώρων ατομικής ή/και ομαδικής μελέτης, πολυμορφικών χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκθεσιακών χώρων για ανάδειξη του έργου των φοιτητών/τριών.

3.1.4 Διαμόρφωση σαφούς πλαισίου Ασφάλειας και Υγείας των υποδομών του Πανεπιστημίου και αναβάθμιση του ρόλου του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας για την εφαρμογή του, με την απεμπλοκή της ακαδημαϊκής κοινότητας από την αποκλειστική επίβλεψη αυτού του πλαισίου.

3.1.5 Αναβάθμιση του εξοπλισμού αιθουσών, αμφιθεάτρων και εργαστηρίων με σύγχρονα μέσα.

3.1.6 Αξιοποίηση μεθόδων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για μηχανογραφικό εξοπλισμό.

3.1.7 Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων διδακτικών εργαστηριακών και καλλιτεχνικών υποδομών που να επιτρέπουν την αναβάθμιση της διδασκαλίας.

3.1.8 Αναβάθμιση χώρων ώστε να διασφαλίζουν τη φυσική προσβασιμότητα, διακίνηση στο εσωτερικό των κτηρίων και η χρήση τους, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες μάθησης και έρευνας.

3.1.9 Συνεργασία με κατάλληλες αρχές για αναβάθμιση περιβάλ- λοντα αστικού χώρου ώστε να ενισχυθεί η ασφαλής διακίνηση όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας στο κέντρο της πόλης.

 

3.2  Δημιουργία κοινότητας αποφοίτων

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

3.2.1 Ενίσχυση της διαδικασίας για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και διαχρονική παρακολούθηση της επαγγελματικής τους πορείας.

3.2.2 Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων.

3.2.3 Ενεργοποίηση του Συνδέσμου Αποφοίτων και ανάπτυξη κοινών δράσεων και εκδηλώσεων με το Πανεπιστήμιο.

3.2.4 Δημιουργία ενός σύγχρονα δομημένου δικτύου αποφοίτων με πλήρη στοιχεία για άμεση επικοινωνία με όλους και όλες τις αποφοίτους ανά Σχολή, ώστε οι Σχολές να καταστούν δίαυλος επικοινωνίας με την αγορά εργασίας στηρίζοντας τους/τις αποφοίτους/ες στην εξεύρεση εργασίας.

 

3.3 Ενίσχυση ποιότητας Φοιτητικής Ζωής

Στρατηγικές Προτεραιότητες:3.3.1 Εφαρμογή της μεθόδου Bring Your Own Device που θα επιτρέπει στα μέλη της φοιτητικής κοινότητας να χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους συσκευές tablet ή laptop για δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία και παροχή εξοπλισμού σε όσους/όσες δεν κατέχουν δικό τους εξοπλισμό.

3,3,2 Αξιοποίηση Μέσων Μαζικής Συγκοινωνίας για σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις υπόλοιπες επαρχίες καθώς και με άλλα κεντρικά σημεία της Πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητικές εστίες, ερευνητικά κέντρα, αμφιθέατρα κτλ).

3.3.3 Παροχή οικολογικών μέσων για τις μετακινήσεις των φοιτητών/τριών όπως ποδήλατα ή ηλεκτρικά πατίνια.

3.3.4 Συνεργασία με σχετικές αρχές για διασφάλιση διακίνησης φοιτητών και προσωπικού - ειδικά Ατόμων με Αναπηρία - με δημόσια μέσα συγκοινωνίας.

3.3.5 Παροχή ποιοτικών επιλογών στέγασης σε επιδοτημένες τιμές, με τη θεσμοθέτηση του επιδόματος ενοικίου, μέχρι τη δημιουργία των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών.

3.3.6 Δημιουργία θεσμού όπου φοιτητές/τριες από μεγαλύτερα έτη να βοηθούν στην ομαλή ένταξη, κοινοποίηση και μαθησιακή στήριξη φοιτητών/τριών από μικρότερα έτη.

3.3.7 Ενίσχυση δράσεων για την παροχή στήριξης σε φοιτητές/τριες με μαθησιακές, ψυχολογικές, κοινωνικές και άλλες ανάγκες.

3.3.8 Αναθεώρηση τρόπου ασφάλισης και στήριξης φοιτητών/τριών λόγω ατυχημάτων, τραυματισμών, χρόνιων παθήσεων και σοβαρών ασθενειών μέσω της δημιουργίας Ταμείου Στήριξης.

3.3.9  Ανάπτυξη περισσότερων δράσεων που να δίνουν την ευκαιρία σε όλα τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας να περάσουν μικρό ή μεγάλο μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό

 

3.4  Ενδυνάμωση του Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

3.4.1 Νομική θεσμοθέτηση του Δικτύου σε Κέντρο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης.

3.4.2 Ενθάρρυνση για την ανάπτυξη διατμηματικών μαθημάτων στο πλαίσιο ενίσχυσης της διεπιστημονικής μάθησης και διεπαγγελματικής συνεργασίας.

3.4.3 Ενθάρρυνση εφαρμογής καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων π.χ. προβληματοκεντρική μάθηση σε συνεργασία με τη βιομηχανία και μάθηση εκτός τάξης.

3.4.4 Παροχή εκπαίδευσης σε διδάσκοντες/ουσες σε θέματα παιδαγωγικής θεωρίας και πρακτικής.

3.4.5 Εμπλουτισμός της μαθησιακής εμπειρίας με μαθησιακές δραστηριότητες π.χ. επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομικής παιδείας, πληροφοριακής παιδείας, επικοινωνίας, εφαρμοσμένης ηθικής, σχεδιαστικής σκέψης, επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

3.4.6 Παροχή εκπαίδευσης σε διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες για θέματα συγγραφής και προβολής διδακτορικής διατριβής και ερευνητικών προτάσεων.

3.4.7 Εισαγωγή νέων πολιτικών για προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία.

3.4.8 Ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και καλλιέργειας ερευνητικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού.

3.4.9 Συνεχής και στοχευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν σε θέσεις διοίκησης