Εξαίρεση για το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Για προκηρύξεις Ακαδημαϊκών Θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στις οποίες ως απαιτούμενο προσόν αναφέρεται η κατοχή Διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (σύμφωνα με τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Τροποποιητικό Νόμο του 2008 (105(Ι)2008) ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 5 Δεκεμβρίου 2008 – Αρ. Τεύχους 4184 για το Τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ για εξαίρεση στα προσόντα ακαδημαϊκού προσωπικού για γνωστικά αντικείμενα εξαίρετης και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας που μπορούν να θεωρηθούν οι τέχνες, καλές, εικαστικές και εφαρμοσμένες) για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (Master) ισχύει το εξής:

Για τη θέση του Λέκτορα

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευση και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση.
 • πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα, τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • πέντε (5) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο
 • ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα


Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση
 • πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα, που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επτά (7) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα


Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση
 • Πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα, τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • ένδεκα (11) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα, όπως πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας
 • ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου
 • διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού/ επαγγελματικού έργου του


Για την θέση του Καθηγητή

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master , ανάλογα με την περίπτωση
 • πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα, που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/ και διακρίσεων
 • δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας, όπως πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας
 • ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου
 • διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού/ επαγγελματικού έργου του

Εξαίρεση για το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Για προκηρύξεις Ακαδημαϊκών Θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στις οποίες ως απαιτούμενο προσόν αναφέρεται η κατοχή Διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (σύμφωνα με τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Τροποποιητικό Νόμο του 2008 (105(Ι)2008) ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 5 Δεκεμβρίου 2008 – Αρ. Τεύχους 4184 για το Τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ για εξαίρεση στα προσόντα ακαδημαϊκού προσωπικού για γνωστικά αντικείμενα εξαίρετης και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας που μπορούν να θεωρηθούν οι τέχνες, καλές, εικαστικές και εφαρμοσμένες) για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (Master) ισχύει το εξής:

Για τη θέση του Λέκτορα

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευση και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση.
 • πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα, τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • πέντε (5) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο
 • ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα


Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση
 • πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα, που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επτά (7) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα


Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master, ανάλογα με την περίπτωση
 • Πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα, τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • ένδεκα (11) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα, όπως πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας
 • ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου
 • διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού/ επαγγελματικού έργου του


Για την θέση του Καθηγητή

 • Πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master , ανάλογα με την περίπτωση
 • πορτοφόλιο, στο οποίο να περιέχονται έργα, που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων
 • επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα τα οποία έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/ και διακρίσεων
 • δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
 • ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας, όπως πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας
 • ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου
 • διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού/ επαγγελματικού έργου του