Επιτροπή Ελέγχου

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα τρέχοντα μέλη της Επιτροπής

Σημειώνεται ότι, στην Επιτροπή Ελέγχου, παρευρίσκεται και ο Εσωτερικός Ελεγκτής του Πανεπιστημίου, για παροχή πληροφοριών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Όροι Εντολής Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για υποβολή εισηγήσεων στο Συμβούλιο για βελτίωση των εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών λειτουργίας του Πανεπιστημίου, την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών του πόρων, τη διασφάλιση των Περιουσιακών του Στοιχείων, τη διαχείριση των κινδύνων και την αξιολόγηση των διαδικασιών διακυβέρνησης.

Καθοδηγεί το Συμβούλιο σε πολιτικές και αποφάσεις, που επιβεβαιώνουν την τήρηση των Νόμων, Κανονισμών, Κανόνων και αποφάσεων των Διοικητικών Αρχών, τις ακριβείς οικονομικές καταστάσεις, την υγιή διαχείρισης των κινδύνων και τη δεοντολογική συμπεριφορά.

Διευκρινίζεται ότι, αν και δεν είναι καταγεγραμμένο ρητώς στους πιο πάνω Όρους Εντολής, η Επιτροπή Ελέγχου μετά και από τις προφορικές διαβεβαιώσεις του Προέδρου του Συμβουλίου κατά την 10η Συνεδρία του Συμβουλίου ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2012, διατηρεί τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες.


Σύσταση

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι πενταμελής εκτός και αν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά και απαρτίζεται από ανεξάρτητα, εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, το οποίο ενημερώνει για τις αποφάσεις της και στο οποίο υποβάλλει τις εισηγήσεις και απόψεις της για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα τα μέλη της, παραμένουν μέλη του Συμβουλίου.


Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται σε συνεδρίες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για συζήτηση των Εκθέσεων Ελέγχου του Εσωτερικού Ελεγκτή και άλλων θεμάτων συναφών με τους στόχους της.

Στις συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου παρακάθεται και ο Εσωτερικός Ελεγκτής για παροχή πληροφοριών για τα θέματα αλλά, δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη λήψη αποφάσεων.

Δικαίωμα σύγκλησης της Επιτροπής Ελέγχου έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριών.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τη διακριτική ευχέρεια να προσκαλεί στις συνεδρίες της Συμβούλους/ Εμπειρογνώμονες ή άλλους Λειτουργούς του Πανεπιστημίου ή Παρατηρητές.

Με ευθύνη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου τηρούνται Πρακτικά συνεδριάσεων, καθώς και σχετικό Αρχείο.

Απαρτία στις συνεδρίες της Επιτροπής υπάρχει, όταν εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου είναι παρόντα τουλάχιστον ακόμη τρία (3) από τα μέλη της Επιτροπής.

Οι αποφάσεις στις συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου κατά την 1η Συνεδρία του (Θέμα 5) ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2012, οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου είναι άμεσα εκτελεστέες νοουμένου ότι έχουν παρθεί ομόφωνα, διαφορετικά τα θέματα παραπέμπονται στο Συμβούλιο.


Αρμοδιότητες, Δικαιώματα και Εξουσίες

Η Επιτροπή Ελέγχου, στα πλαίσια της αποτελεσματικής υλοποίησης του σκοπού σύστασής της, έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες, δικαιώματα και εξουσίες:


Γενικά:

 1.  Έχει τη διακριτική ευχέρεια να δίνει οδηγίες για τη διεξαγωγή ειδικών Ερευνών/ Μελετών/ Ελέγχων και εξετάζει τα ευρήματα των σχετικών εκθέσεων.
 2.  Αποφασίζει για την αναγκαιότητα διεξαγωγής Ειδικών Ερευνών, που δύνανται να υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρύτανη και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς τους.
 3.  Αναζητεί και εξασφαλίζει οποιαδήποτε πληροφορία από μέλος του προσωπικού ή/και από εξωτερική πηγή.
 4.  Λαμβάνει έγγραφα και πληροφορίες από οποιοδήποτε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της.
 5.  Εξασφαλίζει οποιαδήποτε εξωτερική υπηρεσία από ανεξάρτητους Συμβούλους (π.χ. Λογιστές, Νομικούς κ.ά.), για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της.
 6.  Συναντάται με τη Διοίκηση και τα Όργανα του Πανεπιστημίου για συζήτηση οποιωνδήποτε θεμάτων της Επιτροπής ή θεμάτων που η Διοίκηση θεωρεί ότι θα πρέπει να συζητηθούν εμπιστευτικά με την Επιτροπή Ελέγχου.
 7.  Εξετάζει περιοδικά την καταλληλότητα των “Όρων Εντολής” της και εισηγείται αλλαγές.
 8. Μελετά τις εκθέσεις ελέγχου που υποβάλλονται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και διαβεβαιώνεται ότι, η Διοίκηση και τα Όργανα του Πανεπιστημίου ανταποκρίνονται κατάλληλα στα ζητήματα που προκύπτουν.
 9.  Προβαίνει σε περιοδικές εκτιμήσεις και αναθεωρήσεις των “Κανόνων Εσωτερικού Ελέγχου”, των πολιτικών και εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών λειτουργίας του Πανεπιστημίου και εισηγείται στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου τροποποιήσεις.
 10. Αξιολογεί την οργανωτική δομή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, για επιβεβαίωση της δυνατότητας διεκπεραίωσης του Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου έγκυρα, έγκαιρα και αποτελεσματικά.
 11.  Μελετά και εξετάζει εκθέσεις, που υποβάλλονται στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.
 12.  Διατηρεί ανοικτή επικοινωνία με τον Εσωτερικό Ελεγκτή, το Γενικό Ελεγκτή και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
 13.  Συναντάται με το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του ή με οποιοδήποτε εξωτερικό σύμβουλο κρίνει απαραίτητο.
 14.  Προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες ή ενέργειες που θα την βοηθήσουν στη διεκπεραίωση των Όρων Εντολής της.

 

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγηση Κινδύνων

 1. Σε συνεργασία με τη Διοίκηση, τα Όργανα του Πανεπιστημίου και τον Εσωτερικό Ελεγκτή, μελετά τις εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή.
 2. Συνοψίζει τους σημαντικούς κινδύνους, επιθεωρεί τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη διαχείρισή τους και αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνει η Διοίκηση και τα Όργανα του Πανεπιστημίου για να ελέγξει τους κινδύνους αυτούς.
 3. Εξετάζει με τη Διοίκηση και τα Όργανα του Πανεπιστημίου και τον Εσωτερικό Ελεγκτή, τις σημαντικές Λογιστικές Αρχές.
 4. Εξετάζει, επιθεωρεί και κρίνει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (Internal Control Systems) του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τα Όργανα του Πανεπιστημίου και αναφορικά με:
  • Την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του Πανεπιστημίου.
  • Την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφορικών συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας.
  • Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή/και εισηγήσεις για βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου από τον Εσωτερικό Ελεγκτή ή το Γενικό Ελεγκτή.
  • Πρόγραμμα Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου.
 5. Εγκρίνει το μονοετές, διετές ή τριετές Πρόγραμμα Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου.
 6. Ενημερώνεται για τις έκτακτες και μη προγραμματισμένες εργασίες ελέγχου, καθώς και τις συμβουλευτικές και άλλες εργασίες που αναλαμβάνει το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τη διάρκεια του έτους.
 7. Παραλαμβάνει και εγκρίνει τις ετήσιες αναθεωρήσεις του Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου, όπως διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια του έτους.
 8. Ενημερώνεται από τον Εσωτερικό Ελεγκτή, για οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύπτουν κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών του, συμπεριλαμβανομένων, οποιωνδήποτε εμποδίων στην πρόσβασή του, στη συλλογή των στοιχείων ή οποιωνδήποτε άλλων δυσκολιών στην εκπλήρωση της αποστολής του.

Επιτροπή Ελέγχου

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα τρέχοντα μέλη της Επιτροπής

Σημειώνεται ότι, στην Επιτροπή Ελέγχου, παρευρίσκεται και ο Εσωτερικός Ελεγκτής του Πανεπιστημίου, για παροχή πληροφοριών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Όροι Εντολής Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για υποβολή εισηγήσεων στο Συμβούλιο για βελτίωση των εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών λειτουργίας του Πανεπιστημίου, την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών του πόρων, τη διασφάλιση των Περιουσιακών του Στοιχείων, τη διαχείριση των κινδύνων και την αξιολόγηση των διαδικασιών διακυβέρνησης.

Καθοδηγεί το Συμβούλιο σε πολιτικές και αποφάσεις, που επιβεβαιώνουν την τήρηση των Νόμων, Κανονισμών, Κανόνων και αποφάσεων των Διοικητικών Αρχών, τις ακριβείς οικονομικές καταστάσεις, την υγιή διαχείρισης των κινδύνων και τη δεοντολογική συμπεριφορά.

Διευκρινίζεται ότι, αν και δεν είναι καταγεγραμμένο ρητώς στους πιο πάνω Όρους Εντολής, η Επιτροπή Ελέγχου μετά και από τις προφορικές διαβεβαιώσεις του Προέδρου του Συμβουλίου κατά την 10η Συνεδρία του Συμβουλίου ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2012, διατηρεί τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες.


Σύσταση

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι πενταμελής εκτός και αν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά και απαρτίζεται από ανεξάρτητα, εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, το οποίο ενημερώνει για τις αποφάσεις της και στο οποίο υποβάλλει τις εισηγήσεις και απόψεις της για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα τα μέλη της, παραμένουν μέλη του Συμβουλίου.


Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται σε συνεδρίες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για συζήτηση των Εκθέσεων Ελέγχου του Εσωτερικού Ελεγκτή και άλλων θεμάτων συναφών με τους στόχους της.

Στις συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου παρακάθεται και ο Εσωτερικός Ελεγκτής για παροχή πληροφοριών για τα θέματα αλλά, δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη λήψη αποφάσεων.

Δικαίωμα σύγκλησης της Επιτροπής Ελέγχου έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριών.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τη διακριτική ευχέρεια να προσκαλεί στις συνεδρίες της Συμβούλους/ Εμπειρογνώμονες ή άλλους Λειτουργούς του Πανεπιστημίου ή Παρατηρητές.

Με ευθύνη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου τηρούνται Πρακτικά συνεδριάσεων, καθώς και σχετικό Αρχείο.

Απαρτία στις συνεδρίες της Επιτροπής υπάρχει, όταν εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου είναι παρόντα τουλάχιστον ακόμη τρία (3) από τα μέλη της Επιτροπής.

Οι αποφάσεις στις συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου κατά την 1η Συνεδρία του (Θέμα 5) ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2012, οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου είναι άμεσα εκτελεστέες νοουμένου ότι έχουν παρθεί ομόφωνα, διαφορετικά τα θέματα παραπέμπονται στο Συμβούλιο.


Αρμοδιότητες, Δικαιώματα και Εξουσίες

Η Επιτροπή Ελέγχου, στα πλαίσια της αποτελεσματικής υλοποίησης του σκοπού σύστασής της, έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες, δικαιώματα και εξουσίες:


Γενικά:

 1.  Έχει τη διακριτική ευχέρεια να δίνει οδηγίες για τη διεξαγωγή ειδικών Ερευνών/ Μελετών/ Ελέγχων και εξετάζει τα ευρήματα των σχετικών εκθέσεων.
 2.  Αποφασίζει για την αναγκαιότητα διεξαγωγής Ειδικών Ερευνών, που δύνανται να υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρύτανη και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς τους.
 3.  Αναζητεί και εξασφαλίζει οποιαδήποτε πληροφορία από μέλος του προσωπικού ή/και από εξωτερική πηγή.
 4.  Λαμβάνει έγγραφα και πληροφορίες από οποιοδήποτε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της.
 5.  Εξασφαλίζει οποιαδήποτε εξωτερική υπηρεσία από ανεξάρτητους Συμβούλους (π.χ. Λογιστές, Νομικούς κ.ά.), για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της.
 6.  Συναντάται με τη Διοίκηση και τα Όργανα του Πανεπιστημίου για συζήτηση οποιωνδήποτε θεμάτων της Επιτροπής ή θεμάτων που η Διοίκηση θεωρεί ότι θα πρέπει να συζητηθούν εμπιστευτικά με την Επιτροπή Ελέγχου.
 7.  Εξετάζει περιοδικά την καταλληλότητα των “Όρων Εντολής” της και εισηγείται αλλαγές.
 8. Μελετά τις εκθέσεις ελέγχου που υποβάλλονται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και διαβεβαιώνεται ότι, η Διοίκηση και τα Όργανα του Πανεπιστημίου ανταποκρίνονται κατάλληλα στα ζητήματα που προκύπτουν.
 9.  Προβαίνει σε περιοδικές εκτιμήσεις και αναθεωρήσεις των “Κανόνων Εσωτερικού Ελέγχου”, των πολιτικών και εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών λειτουργίας του Πανεπιστημίου και εισηγείται στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου τροποποιήσεις.
 10. Αξιολογεί την οργανωτική δομή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, για επιβεβαίωση της δυνατότητας διεκπεραίωσης του Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου έγκυρα, έγκαιρα και αποτελεσματικά.
 11.  Μελετά και εξετάζει εκθέσεις, που υποβάλλονται στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.
 12.  Διατηρεί ανοικτή επικοινωνία με τον Εσωτερικό Ελεγκτή, το Γενικό Ελεγκτή και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
 13.  Συναντάται με το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του ή με οποιοδήποτε εξωτερικό σύμβουλο κρίνει απαραίτητο.
 14.  Προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες ή ενέργειες που θα την βοηθήσουν στη διεκπεραίωση των Όρων Εντολής της.

 

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγηση Κινδύνων

 1. Σε συνεργασία με τη Διοίκηση, τα Όργανα του Πανεπιστημίου και τον Εσωτερικό Ελεγκτή, μελετά τις εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή.
 2. Συνοψίζει τους σημαντικούς κινδύνους, επιθεωρεί τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη διαχείρισή τους και αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνει η Διοίκηση και τα Όργανα του Πανεπιστημίου για να ελέγξει τους κινδύνους αυτούς.
 3. Εξετάζει με τη Διοίκηση και τα Όργανα του Πανεπιστημίου και τον Εσωτερικό Ελεγκτή, τις σημαντικές Λογιστικές Αρχές.
 4. Εξετάζει, επιθεωρεί και κρίνει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (Internal Control Systems) του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τα Όργανα του Πανεπιστημίου και αναφορικά με:
  • Την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του Πανεπιστημίου.
  • Την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφορικών συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας.
  • Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή/και εισηγήσεις για βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου από τον Εσωτερικό Ελεγκτή ή το Γενικό Ελεγκτή.
  • Πρόγραμμα Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου.
 5. Εγκρίνει το μονοετές, διετές ή τριετές Πρόγραμμα Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου.
 6. Ενημερώνεται για τις έκτακτες και μη προγραμματισμένες εργασίες ελέγχου, καθώς και τις συμβουλευτικές και άλλες εργασίες που αναλαμβάνει το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τη διάρκεια του έτους.
 7. Παραλαμβάνει και εγκρίνει τις ετήσιες αναθεωρήσεις του Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου, όπως διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια του έτους.
 8. Ενημερώνεται από τον Εσωτερικό Ελεγκτή, για οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύπτουν κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών του, συμπεριλαμβανομένων, οποιωνδήποτε εμποδίων στην πρόσβασή του, στη συλλογή των στοιχείων ή οποιωνδήποτε άλλων δυσκολιών στην εκπλήρωση της αποστολής του.